Τρίτη, 2 Ιουλίου 2013

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ 01-07-2013

Αθήνα 1-7-2013 
Αριθ.Πρωτ.: οικ.22473 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ και της Υπουργικής Απόφασης που ορίζει τον κατάλογο παθήσεων με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή». 
Σχετικά: Η υπ'αριθμ. 55471/10-6-2013 και 52095/3-6-2013 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 

Σας κοινοποιούμε τις ανωτέρω σχετικές αποφάσεις και σας γνωρίζουμε ότι 
1.σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 55471/10-6-2013 κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ1561/21-6-2013) Τροποποίηση της υπ" αριθ. ΕΜΠ5/17.11.2012 (Β'3054) απόφασης «Τροποποίηση της υπ" αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β73-11-2011) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας(Ε.Κ.Π.Υ,) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ" αριθ. Φ90380/5383/738/2012 (ΦΕΚ 1233/Β711-4-2012) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει τροποποιείται η ενότητα «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» του άρθρου 9, ως προς τα εξής:

-Ειδικά για το αναλώσιμο διαβητολογικό υλικό η ιατρική γνωμάτευση δύναται να αφορά χρονικό διάστημα διμήνου. 
-Δεν καταβάλλουν συμμετοχή για το Υγειονομικό Υλικό: 
Δ. Οι ινσουλινοθεραπευόμενοι πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη τύπου II και οι πάσχοντες από σύνδρομο διαβήτη που ακολουθούν θεραπευτική αγωγή με χάπια για τη δαπάνη αγοράς ταινιών μέτρησης  σακχάρου αίματος. 
-Η αποδιδόμενη από τον Οργανισμό τιμή αποζημίωσης για τις ταινίες μέτρησης σακχάρου αίματος για τους ασθενείς που θεραπεύονται με ινσουλίνη ή χάπια, η οποία ισούται με τη λιανική τιμή αυτών καθορίζεται ως εξής: 

ΕΙΔΟΣ                    ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ(ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ)ΣΕ ΕΥΡΩ 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 25 STRIPS —   13€ 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 50 STRIPS — 25€ 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 100 STRIPS -- 43,48€ 

Η παρούσα ρύθμιση ισχύει για την τιμή αποζημίωσης από 1-7-2013 και 
2. σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 52095/3-6-2013 κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ1561/21-6-2013) Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 104747/2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2883/Β72012) «Τροποποίηση τηςυπ' αριθ. Φ.42000/οικ.2555/353/28-2-2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 497/Β72012) «Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. Φ.42000/οικ. 12485/1481/6-6-2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1814/Β 72012)», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. ΔΥΓ3(α)/οικ.4146 (ΦΕΚ Β' 43/15.01.2013) κοινή υπουργική απόφαση και προστίθεται στην περίπτωση Α' (Συμμετοχή του ασφαλισμένου σε ποσοστό 10%) της υπ'αριθμ.ΔΥΓ3(α) /οικ104747(Β 2883) η υποπερίπτωση 13 ως εξής: 
«13. Ρευματοειδή αρθρίτιδα, νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα, αξονική πονδυλαρθρίτιδα και διάχυτα νοσήματα του συνδετικού ιστού, όσον αφορά τα τροποποιητικά φάρμακα (μεθοτρεξάτη, λεφλουνομίδη, κυκλοσπορίνη, σουλφασαλαζίνη, υδροξυχλωροκίνη, αζαθειοπρίνη, D-πενικιλλαμίνη, κυκλοφωσφαμίδη) και για τις ενδείξεις των συγκεκριμένων ρευματικών παθήσεων».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου