Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2015

ΕΟΠΥΥ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ


Μαρούσι,30/9/2015 
Αρ. Πρωτ.: ΔΒ4Γ/Π60/23
ΣΧΕΤΙΚΑ :
1) Το υπ΄αριθμ.ΔΒ4Γ/Π60/17-17-7-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας μας
2) Το υπ΄ αριθμ.3072/25-9-2015 έγγραφό σας

Σε συνέχεια του ανωτέρω ( σχετ.1 ) εγγράφου της Υπηρεσίας μας με το οποίο καθορίσθηκε ενιαία φόρμα εκτύπωσης της χειρόγραφης εκτέλεσης των συνταγών, η υλοποίηση της οποίας θα έπρεπε να ισχύει από 1-9-2015 και δεδομένου ότι όπως προκύπτει από το σχετ. υπ΄αριθμ.( 2 ) έγγραφό σας, υπάρχει ανάγκη να δοθεί επιπλέον χρόνος στα φαρμακεία προκειμένου να προσαρμόσουν τα μηχανογραφικά προγράμματα τους στη νέα εφαρμογή, 
σας γνωρίζουμε ότι ως ημερομηνία έναρξης υποχρεωτικής εφαρμογής της φόρμας εκτύπωσης που περιγράφεται στο υπ΄αριθμ. ( 1 ) σχετ. , ορίζεται η 1-12-2015. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΣ

ΕΟΠΥΥ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ


Μαρούσι 23-9-2015 
Αριθ.Πρωτ.:ΔΒ4Γ/Π60/21

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. πρωτ.Γ3γ/105023/22-12-2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ3677/ΤΕΥΧΟΣ Β/31-12-2014), επιτρέπεται στους θεράποντες ιατρούς να χορηγούν «επαναλαμβανόμενη συνταγή» έως και εξάμηνης διάρκειας μόνο για παθήσεις της ειδικότητάς τους στους ασθενείς που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις, όπως αυτές ορίζονται στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση και ακολουθούν σταθερή θεραπευτική αγωγή. 
Επιπλέον σύμφωνα 
- με το Προεδρικό Διάταγμα 121/08, οι αγροτικοί ιατροί υποχρεούνται να συνταγογραφούν μόνο μία μονάδα ιδιοσκευάσματος. 
Εξαιρετικά και μόνο σε περίπτωση χορήγησης ενέσιμων διαλυμάτων μιας δόσης εκάστου, ο αγροτικός ιατρός δύναται να αναγράφει πέραν της μίας μονάδας ιδιοσκευάσματος , όση ποσότητα απαιτείται για την κάλυψη θεραπείας. 
Επίσης συνταγογραφούν για χρονίως πάσχοντες ασφαλισμένους , συνταγή για θεραπεία μέχρι ενός (1) μηνός καθώς και «επαναλαμβανόμενη συνταγή» τρίμηνης διάρκειας , μόνο βάσει γνωμάτευσης το ιατρού ειδικότητας. 
Η γνωμάτευση ισχύει για όσο χρόνο έχει καθορίσει ο γιατρός ειδικότητας και πάντως όχι πέραν της διετίας από την έκδοσή της. 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω επαναλαμβανόμενες συνταγές έως και εξάμηνης διάρκειας επιτρέπεται να χορηγούν μόνο οι θεράποντες ιατροί και μόνο στους ασθενείς που πάσχουν από χρόνιες για παθήσεις της ειδικότητας τους. 
Οι αγροτικοί ιατροί μπορούν να εκδίδουν επαναλαμβανόμενη συνταγή τρίμηνης διάρκειας. 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 
Π.ΛΙΤΣΑ

Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015

ΕΟΠΥΥ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Μαρούσι, 17 /7 / 2015 
Αρ.Πρωτ: ΔΒ4Α/Π60/17 

Θέτουμε υπόψη σας ότι παρατηρούνται προβλήματα από τη χειρόγραφη εκτέλεση των συνταγών. Κατόπιν αυτού σας ενημερώνουμε ότι χειρόγραφη θεωρείται η εκτέλεση η οποία γίνεται μόνο με τη βοήθεια του τοπικού συστήματος του φαρμακείου χωρίς είτε άμεση (μέσω της web σελίδας της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης) είτε έμμεση (μέσω του API) σύνδεση με την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση. Στο φαρμακείο μπορούν να εκτελεστούν συνταγές φαρμάκων που μπορεί να έχουν εκδοθεί ηλεκτρονικά από τον ιατρό (μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης) ή μπορεί να την έχει γράψει ο ιατρός με το χέρι σε ένα τύπου ΙΚΑ συνταγολόγιο (πράσινη συνταγή). Σε περίπτωση χειρόγραφης εκτέλεσης των συνταγών τα τοπικά συστήματα των φαρμακείων, για να βοηθήσουν τους φαρμακοποιούς, εξέδιδαν αυτόματα από το σύστημα από ένα λευκό χαρτί με μόνο τις τιμές, τα ενδιάμεσα αποτελέσματα και τα αιτούμενα ποσά μέχρι και μια «προσομοίωση» της εκτύπωσης που παράγεται όταν το φαρμακείο εκτελεί συνταγές με τη βοήθεια του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, σημειώνοντας με διάφορους τρόπους ότι πρόκειται για χειρόγραφη εκτέλεση συνταγής. Τις εκτυπώσεις αυτές τα φαρμακεία τις υπέβαλαν στον ΕΟΠΥΥ για να πληρωθούν. 
Επειδή, αυτές οι εκτυπώσεις των χειρόγραφων εκτελέσεων δεν έχουν τον ίδιο σχεδιασμό και για να διευκολυνθεί ο ορθός έλεγχος και η εκκαθάριση αυτών, επισυνάπτονται οι ακόλουθες φόρμες που θα χρησιμοποιούνται από τα φαρμακεία στην περίπτωση χειρόγραφης εκτέλεσης συνταγών: 
Μια για την εκτέλεση της συνταγής και μια για κάθε σελίδα πρόσθετων ταινιών γνησιότητας που θα χρειαστεί. Η μορφή τους είναι αντίστοιχη με αυτήν που παράγει η Ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Επισημαίνεται στις φόρμες ότι δεν υπάρχουν προκαθορισμένες θέσεις για τις ταινίες γνησιότητας (δεν υπάρχει η σειρά φαρμάκου) αλλά μπορούν να κολληθούν συνολικά μέχρι δώδεκα ταινίες γνησιότητας φαρμάκων. 
Η νέα εκτύπωση της χειρόγραφης εκτέλεσης της συνταγής θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τα φαρμακεία αμέσως μετά την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων από την εταιρία που τους εξυπηρετεί μηχανογραφικά και πάντως όχι μετά τις 1/9/2015. 
"Στη νέα εκτύπωση της χειρόγραφης εκτέλεσης της συνταγής χρησιμοποιούνται 2 φόρμες: Μια για την εκτέλεση της συνταγής και μια για κάθε σελίδα πρόσθετων ταινιών γνησιότητας που θα χρειαστεί. Η μορφή τους είναι αντίστοιχη με αυτήν που παράγει η Ηλεκτρονική συνταγογράφηση, αλλά το barcode που τυπώνεται έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
Barcode 16 συνολικών αριθμητικών ψηφίων, τύπου CODE 128 (όπως στην ηλεκτρονική εκτέλεση) με τα ακόλουθα στοιχεία: 
ΘΕΣΗ         ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ 
1-13                Αριθμός Συνταγής 
• Στις ηλεκτρονικές συνταγές ο κωδικός όπως είναι. 
• Στις πράσινες συνταγές προσθήκη πέντε μηδενικών ψηφίων στην αρχή και μετά ο οκταψήφιος αριθμός συνταγής (Σύνολο 13) 

14                  Σελίδα συνταγής 
1: Εκτέλεση Συνταγής 
2 - 9: Σελίδα πρόσθετων ταινιών γνησιότητας 

15                   Ένδειξη Χειρόγραφης εκτέλεσης Συνταγής 
9: Χειρόγραφη εκτέλεση (πάντα τιμή = 9) 

16                  Ένδειξη Μερικής Εκτέλεσης 
0: Η χειρόγραφη θεωρείται πάντα ολική εκτέλεση (πάντα τιμή = 0). 

Σημείωση_1: Το Barcode επαναλαμβάνεται στην κάτω αριστερή πλευρά της συνταγής με την ίδια μορφή (Code 128) και στην πάνω δεξιά γωνία σε μορφή Data Matrix 2D (για όσες εφαρμογές έχουν την δυνατότητα να παράγουν 2D barcodes). 
Σημείωση_2: Για την επικόλληση των ταινιών γνησιότητας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τις 12 διαθέσιμες θέσεις στην εκτύπωση της εκτέλεσης της συνταγής ανεξάρτητα από τη «γραμμή» του φαρμάκου και μόνο αν το σύνολο των εμβαλαγίων που εκτελούνται με τη συνταγή είναι περισσότερα από 12, να τυπώσετε και την ή τις σελίδες πρόσθετων ταινιών γνησιότητας που απαιτούνται. 

Επιπρόσθετα, κρίνουμε σκόπιμο να υπενθυμίσουμε στους φαρμακοποιούς και στις εταιρίες που παράγουν και συντηρούν τα προγράμματα εφαρμογών τους τα εξής: 

1. Στο Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής καταχωρούμε το πλήθος των ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ συνταγών και όχι των εκδόσεων. Δηλαδή κάθε μερική εκτέλεση μιας συνταγής μετριέται σαν μια ΕΚΤΕΛΕΣΗ, παίρνει μέρος στη γραμμή της ΣΚΠ που αναφέρεται στην ημερομηνία εκτέλεσής της και υποβάλλεται από το φαρμακείο στο μήνα εκτέλεσής της. Η έκδοση του ιατρού επισυνάπτεται στην 1η μερική εκτέλεση. 
                             Π.χ. Αν ένα φαρμακείο εκτελέσει με δύο μερικές εκτελέσεις μια συνταγή, με την πρώτη μερική εκτέλεση στις 30/8/2015 και τη δεύτερη μερική εκτέλεση στις 2/9/2015, τότε: 
                                    + Στην υποβολή του Αυγούστου θα συμπεριλάβει την εκτύπωση της 1ης μερικής εκτέλεσης μαζί με την έκδοση του ιατρού, ενώ την εκτύπωση της 2ης μερικής εκτέλεσης θα τη συμπεριλάβει (χωρίς την έκδοση του ιατρού) στην υποβολή του Σεπτεμβρίου. 
                                              Η 1η μερική εκτέλεση θα συμπεριληφθεί στη γραμμή της 30/8/2015 στη ΣΚΠ του Αυγούστου ενώ η 2η μερική εκτέλεση θα συμπεριληφθεί στη γραμμή της 2/9/2015 στη ΣΚΠ του Σεπτεμβρίου. 

2. Κάθε μηνιαία υποβολή ενός φαρμακείου πρέπει να περιλαμβάνει μία και μόνο μία ΣΚΠ για όλες τις συνταγές φαρμάκων (είτε retail είτε ΦΥΚ), ανεξάρτητα αν αυτές αφορούν φάρμακα ή εμβόλια και ασφαλισμένους ή ανασφάλιστους. 

Τέλος, παρακαλούμε για την κατά το δυνατόν αποφυγή της χρήσης συρραπτικών (προτιμήστε συνδετήρες) και υπενθυμίζουμε ότι το «δίπλωμα» των συνταγών δεν προσφέρει απολύτως τίποτα (απλώς «χάνεται» χρόνος και από τα φαρμακεία και από τον ΕΟΠΥΥ) ενώ δημιουργεί προβλήματα στην επεξεργασία τους από τον ΕΟΠΥΥ. 

Παρακαλούμε το παρόν έγγραφο να δοθεί στις Εταιρείες που υποστηρίζουν τα πληροφοριακά συστήματα των φαρμακείων. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΣ

Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015

ΕΟΠΥΥ: ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ANAPEN

Μαρούσι 6-4-2015 
Αρ. Πρωτ: ΔΒ4Α /οικ. 12949 

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τη συνταγογράφηση των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων έκτακτης εισαγωγής ANAPEN 150mcg & ANAPEN 300 mcg (συσκευασίας 2τμχ) 
Σχετ. 1. Το υπ'αριθμ. πρωτ. ΔΒ4Γ/οικ. 12488/02-04-15 έγγραφο του Οργανισμού μας. 

 Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετ. 1 όσον αφορά τα σκευάσματα ANAPEN 150mcg & ANAPEN 300 mcg (συσκευασίας 2τμχ) τα οποία ενώ έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ είναι προς το παρόν σε καθεστώς έκτακτης εισαγωγής καθώς δεν έχουν τιμολογηθεί, σας ενημερώνουμε ότι κατ' εξαίρεση σε περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών σε περιοχές κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η εφαρμογή όσων ορίζονται στο υπ'αριθμ. πρωτ. ΔΒ4Γ/οικ. 12488/02¬04-15 έγγραφό μας (απουσία γιατρού ειδικότητας, έλλειψη πράσινων συνταγολογίων), τα εν λόγω σκευάσματα θα αναγράφονται ηλεκτρονικά με προσθήκη επί της συνταγής σχολίου «ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ - ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΣΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ υπ'αριθμ. πρωτ. ΔΒ4Γ/οικ. 12488/02-04-15 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 

Πέμπτη, 2 Απριλίου 2015

ΕΟΠΥΥ: ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ANAPEN


Μαρούσι 2/4/2015 
Αρ.Πρωτ: ΔΒ4Γ/οικ.12488

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την διάθεση συνταγολογίων για συνταγογράφηση του φαρμακευτικού σκευάσματος ANAPEN »
Σχετικά: Τα υπ'αριθμ.πρωτ. οικ.7670/21-2-2014 και οικ.21546/11-6-2014 έγγραφά μας 

Με αφορμή την επιστολή της εταιρείας ALLERTEC HELLAS A.E. αναφορικά σε δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ασφαλισμένοι κατά την συνταγογράφηση του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος ANAPEN και σε συνέχεια όσων έχουν ορισθεί με τα ανωτέρω σχετικά εγγράφα μας για την διάθεση συνταγολογίων για χειρόγραφη συνταγογράφηση, επανερχόμαστε και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
1. Το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα ANAPEN 150mcg & ANAPEN 300mcg είναι φάρμακο εξωτερικού έκτακτης εισαγωγής και σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις του ν.4249 (ΦΕΚ 73Α/24-3-2014) και του ν.3816 άρθρο 12, παρ.1Α (ΦΕΚ6/Α/26-1-2010), δεν είναι καταχωρημένο στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, καθότι δεν έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ και συνταγογραφείται μόνο χειρόγραφα από ιατρούς αλλεργιολόγους. 
2. Για την συνταγογράφηση του εν λόγω φαρμάκου χορηγούνται συνταγολόγια για χειρόγραφη συνταγογράφηση σε ιατρούς αλλεργιολόγους που επιθυμούν να το συνταγογραφούν στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ , Κέντρα Υγείας & Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ. 
3. Προκειμένου οι ασθενείς να έχουν καλύτερη πρόσβαση στην χορήγηση του εν λόγω φαρμάκου ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές που δεν υπάρχουν ιατροί αλλεργιολόγοι μπορούν να συνταγογραφούν και ιατροί αλλεργιολόγοι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ καθώς και ιδιώτες ειδικότητας αλλεργιολόγου (χορηγείται 1 συνταγολόγιο/ιατρό). 
4. Επιπλέον σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν.3457/06 άρθρο 8, δικαίωμα συνταγογράφησης έχουν και ιατροί άλλων ειδικοτήτων, εφόσον η συνταγή συνοδεύεται από γνωμάτευση του ειδικού ιατρού που διέγνωσε την πάθηση. 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, εκτός των ιατρών που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, μπορούν, με γνωμάτευση ιατρού αλλεργιολόγου που διέγνωσε την πάθηση, να συνταγογραφούν το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα ANAPEN 150mcg & ANAPEN 300mcg και ιατροί άλλων ειδικοτήτων που διαθέτουν συνταγολόγιο για χειρόγραφη συνταγογράφηση σύμφωνα με όσα ορίζονται στα σχετικά έγγραφα μας. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.ΚΟΝΤΟΣ

Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015

ΕΟΠΥΥ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Επαναλαμβανόμενες συνταγές διάρκειας ως και έξι μηνών, υπενθυμίζουμε, ότι μπορούν να εκδίδουν οι γιατροί σύμφωνα με την σχετική υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 'Β 3677/31-12-2014). 
Ειδικότερα, επιτρέπεται στους θεράποντες ιατρούς να χορηγούν «επαναλαμβανόμενη συνταγή» έως και εξάμηνης διάρκειας μόνο για παθήσεις της ειδικότητάς τους στους ασθενείς που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και ακολουθούν σταθερή θεραπευτική αγωγή. 
Οι χρόνιες παθήσεις για τις οποίες επιτρέπεται η χορήγηση «επαναλαμβανόμενων συνταγών έως εξάμηνης διάρκειας» είναι οι παρακάτω: 
α) Οι χρόνιες παθήσεις για τη συνταγογράφηση των οποίων γίνεται χρήση θεραπευτικών πρωτοκόλλων ενσωματωμένων στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και για φάρμακα που περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα πρωτόκολλα. 
β) Οι χρόνιες παθήσεις για τις οποίες η συμμετοχή του ασφαλισμένου ασθενούς έχει καθοριστεί ως μηδενική ή 10% στην αποζημίωση των φαρμάκων, στη βάση της ισχύουσας νομοθεσίας. 
γ) Παρατίθεται ενδεικτικός κατάλογος χρονιών παθήσεων: 
o Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια
o Πνευμονική Ίνωση
o Πνευμονοκονίαση
o Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια
o Μεταμόσχευση Νεφρών και λοιπών οργάνων
o Νόσος του Paget
o Οστεοπόρωση (πλην της καλσιτονίνης και των σκευασμάτων των Διφωσφονικών αλάτων που αναγράφονται σε απλή αγωγή)
o Εκφυλιστική οοτεοαρθροπάθεια
o Νοσήματα κολλαγόνου (Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος, Σκληροδερμία και άλλα)
o Χρόνιες αρθρίτιδες
o Βιταμινοανθεκτική ραχίτιδα
o Χρόνιες αναιμίες και διαταραχές πήξεως
o Λεύκη
o Έκζεμα (ατοπική δερματίτιδα)
o Ψωρίαση
o Ιχθύαση
o Parkinson και λοιπά εκφυλιστικά νοσήματα Νευρικού Συστήματος
o Επιληψία
o Σκλήρυνση κατά πλάκας
o Ψυχωσικές διαταραχές (Σχιζοφρένεια κ.λπ.)
o Μανιοκαταθλιπτική Ψύχωση (Διπολική Συναισθηματική Διαταραχή)
o Χρόνια ή υποτροπιάζουσα κατάθλιψη o Χρόνιες Οργανικές Ψυχικές Διαταραχές (Άνοιες κ.λπ.)
o Σακχαρώδης Διαβήτης
o Υπερθυρεοειδισμός
o Υποθυρεοειδισμός
o Νόσος Addison
o Νόσος Cushing
o Αδενουποφυσιακή ανεπάρκεια
o Αυτοάνοση Θυρεοειδίτιδα
o Υπερχοληστεριναιμία
o Υπερλιπιδαιμία
o Αρτηριακή Υπέρταση
o Στεφανιαία νόσος
o Καρδιακή ανεπάρκεια
o Καρδιακές αρρυθμίες
o Συγγενείς καρδιοπάθειες
o Αγγειοπάθειες
o Νόσος Crohn
o Ελκώδης κολίτιδα
o Χρόνια Παγκρεατίτιδα
o Γλαύκωμα
o Παθήσεις αιθουσαίου συστήματος (Νόσος Meniere κ.λπ.)
o Νεοπλασίες όλων των συστημάτων
o Φυματίωση
o HIV λοίμωξη

Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015

ΕΟΠΥΥ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Μαρούσι, 30-03-2015 
Αρ. Πρωτ.: ΔΒ4Γ/οικ. 11616 

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τους «Ασφαλισμένους ΙΚΑ πρώην ΟΠΑΔ» 
ΣΧΕΤΙΚΟ
1. O Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85A/7-4-14),
2. Η υπ' αρ. πρ. 1184/19-02-2015 γνωμοδότηση

Κατόπιν ερωτημάτων φαρμακείων, στα οποία έχει επιβληθεί (τελεσίδικα) κύρωση αποκλεισμού από την εκτέλεση συνταγών για ασφαλισμένους ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ, σχετικά με το εάν, μετά από τη κατάργηση του ΟΠΑΔ και τη σύσταση στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ αυτοτελών Τομέων Ασφαλισμένων Δημοσίου και Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, η εν λόγω κύρωση δύναται να εφαρμόζεται και στους «Ασφαλισμένους ΙΚΑ πρώην ΟΠΑΔ», θέτουμε υπόψη σας τα παρακάτω: 
Σύμφωνα με το άρθρο 23 της Συλλογικής Σύμβασης Προμήθειας Φαρμάκων «Σε όσους φαρμακοποιούς έχει επιβληθεί (τελεσίδικα) κύρωση αποκλεισμού από την εκτέλεση συνταγών για ασφαλισμένους είτε του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, είτε του ΟΑΕΕ, είτε του ΟΠΑΔ, είτε του ΟΓΑ οι κυρώσεις εξακολουθούν να ισχύουν και συνεπώς δεν θα εκτελούν συνταγές για ασφαλισμένους του συγκεκριμένου Ταμείου, το οποίο τους έχει επιβληθεί κύρωση.». 
Επίσης, σύμφωνα με τη σχετική (2) γνωμοδότηση, ο ΕΟΠΥΥ νομιμοποιείται να εφαρμόζει κυρώσεις που έχουν επιβληθεί τελεσίδικα σε φαρμακοποιούς και αφορούν στον αποκλεισμό των φαρμακείων τους από την εκτέλεση συνταγών για ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ, με δεδομένο ότι ο ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ καταργήθηκε και στη θέση του «υπεισήλθαν» οι νεοσύστατοι Τομείς του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, ως διάδοχοι του προηγούμενου Φορέα, έτι δε περαιτέρω, ο ΕΟΠΥΥ είναι καθολικός διάδοχος των εντασσομένων φορέων και οι ήδη επιβληθείσες τελεσίδικες κυρώσεις εις βάρος των φαρμακοποιών εξακολουθούν να ισχύουν και έναντι του Οργανισμού. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.ΚΟΝΤΟΣ

Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015

ΕΟΠΥΥ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΗΔΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Αθήνα 11/3/2015 
Αρ. Πρωτ. ΔΒ4Α/Γ23/158 

Επειδή διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν οδηγίες οπό την ΗΔΙΚΑ για την διαχείριση, εκκαθάριση και υποβολή λογαριασμού από ιδιωτικά φαρμακεία, διευκρινίζεται ότι: 
Α) όσον αφορά στην διαδικασία υποβολής, τον έλεγχο, την εκκαθάριση και πληρωμή των λογαριασμών συνταγών Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σας έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες (συνοδευτικά έντυπα) στο πλαίσιο της συλλογικής σύμβασης που έχουμε υπογράψει,
Β) Σύμφωνα με τους νόμους 3918/2011, 3984/2012 και 4238/2014 ο Οργανισμός είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον έλεγχο της τήρησης της φαρμακευτικής νομοθεσίας, για την εκκαθάριση και πληρωμή σας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για αποζημίωση σε περίπτωση λογαριασμών που κατατεθούν με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που ορίζεται από τη Συλλογική Σύμβαση και τις αποφάσεις του Οργανισμού. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2015

ΕΟΠΥΥ: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

Μαρούσι, 04/03/2015 
Αρ. Πρωτ.: ΔΒ4Γ/οικ.8400 

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων νόμου σχετικά με συνταγογράφηση 
ΣΧΕΤΙΚΟ: 
1. Το άρθρο 46 του ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270Α/24-12-2014), 
2. Το άρθρο 21 του ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41Α/01-03-2012) 

Θέτουμε υπόψη σας ότι δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 46 του ν.4316/2014, η παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 4052/2012, όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής: 
«6. α) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μπορεί να ορίζεται μειωμένο ποσοστό συμμετοχής στη φαρμακευτική περίθαλψη για τους ασφαλισμένους, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 1902/1990 (Α' 138), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, όταν χορηγείται, με συναίνεση του ασφαλισμένου, το φθηνότερο φαρμακευτικό προϊόν όμοιας δραστικής περιεκτικότητας και φαρμακοτεχνικής μορφής με αυτό που έχει συνταγογραφηθεί από τον ιατρό. 
β) Οι φαρμακοποιοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν ως απόθεμα και να χορηγούν το φαρμακευτικό προϊόν με τη χαμηλότερη λιανική τιμή για κάθε δραστική ουσία, περιεκτικότητα και συσκευασία, από τα φάρμακα του θετικού καταλόγου συνταγογραφούμενων προϊόντων. Κατά την εκτέλεση των συνταγών οι φαρμακοποιοί υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στον ασθενή, για κάθε συνταγή συγκεκριμένης δραστικής ουσίας χωριστά, το φάρμακο με τη χαμηλότερη τιμή και το ποσό συμμετοχής που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο φάρμακο. Αν ο ασθενής επιλέξει ακριβότερο φάρμακο, καταβάλει τη διαφορά που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία και ο φαρμακοποιός υποχρεούται, πριν την εκτέλεση της συνταγής, να ενημερώσει τον ασθενή για το σύνολο της συμμετοχής του και τη διαφορά που προκύπτει, εφόσον δεν επιλέγει το φθηνότερο φάρμακο. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ασθενής οφείλει να υπογράψει σε ειδικό χώρο επί της συνταγής ότι επιθυμεί να λάβει το ακριβότερο φάρμακο και το γεγονός αυτό θα καταχωρείται επίσης στο ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης. Σε περίπτωση χειρόγραφης συνταγής, η υπογραφή του ασθενή τίθεται στο πίσω μέρος της συνταγής, με την επισήμανση ότι ο ασθενής ενημερώθηκε και αποφάσισε να επιλέξει ακριβότερο φάρμακο.
γ) Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οφείλει να ελέγχει σε μηνιαία βάση τα δεδομένα εκτέλεσης συνταγών του κάθε φαρμακοποιού, για τη διαπίστωση τυχόν παραβίασης των διατάξεων της παρούσας παραγράφου. 
Ως παραβίαση των σχετικών διατάξεων θεωρούνται οι περιπτώσεις που οι ιδιώτες φαρμακοποιοί: 
αα) δεν χορηγούν στον ασθενή το φαρμακευτικό προϊόν με τη χαμηλότερη λιανική τιμή για κάθε δραστική ουσία, περιεκτικότητα και συσκευασία, από τα φάρμακα του θετικού καταλόγου συνταγογραφούμενων προϊόντων, παρά το σχετικό αίτημα του ασθενούς, 
ββ) δεν γνωστοποιούν στον ασθενή, για κάθε συνταγή συγκεκριμένης δραστικής ουσίας χωριστά, το φάρμακο με τη χαμηλότερη τιμή και το ποσό συμμετοχής που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο φάρμακο και 
γγ) ο ασθενής δεν υπογράψει σε ειδικό χώρο επί της συνταγής ότι επιθυμεί να λάβει το ακριβότερο φάρμακο. 
δ) Η αρμόδια Διεύθυνση που διαπιστώνει την παράβαση, καλεί τον φαρμακοποιό να δώσει έγγραφες εξηγήσεις. Οι εξηγήσεις υποβάλλονται εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν του σχετικού εγγράφου, στο οποίο υποχρεωτικά αναφέρεται η παράβαση που διαπιστώθηκε. 
ε) Σε περίπτωση που οι εξηγήσεις δεν κρίνονται επαρκείς επιβάλλονται στον φαρμακοποιό που εκτέλεσε τη συνταγή οι εξής κυρώσεις, ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα της πράξης: 
αα) πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ή 
ββ) προσωρινός αποκλεισμός του φαρμακείου από την εκτέλεση των συνταγών του Οργανισμού για χρονικό διάστημα από ένα (1) μήνα έως και έξι (6) μήνες. 
στ) Το πρόστιμο παρακρατείται από οποιονδήποτε από τους επόμενους λογαριασμούς συνταγών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του φαρμακοποιού, και αν δεν υποβληθεί νεότερος το ποσό εισπράττεται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ υπέρ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. 
ζ) Οι κυρώσεις επιβάλλονται από τον Αντιπρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης που διαπίστωσε την παράβαση. 
η) Κατά της σχετικής απόφασης ο φαρμακοποιός μπορεί να ασκήσει, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίησή της σε αυτόν, προσφυγή ενώπιον του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Κατά τη διάρκεια της παραπάνω προθεσμίας, των τριάντα (30) ημερών, καθώς και σε περίπτωση άσκησης της ανωτέρω ενδικοφανούς προσφυγής, αναστέλλεται μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης η εκτέλεση της απόφασης επιβολής κυρώσεων. 
θ) Σε κάθε περίπτωση οι παραβάσεις των φαρμακοποιών γνωστοποιούνται και στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο.»  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.ΚΟΝΤΟΣ

Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ

Αθήνα 19-2-2015 
Αριθ.Πρωτ.: ΔΒ4Γ/Γ23/108/οικ.6719 

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την εφαρμογή e-syntagografisi για κατόχους βιβλιαρίου Οικονομικής Αδυναμίας» 
Σχετικό: Η υπ’αριθμ.πρωτ.Α3γ/οικ.5640/22-1-2015 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας 

 Σε συνέχεια της ανωτέρω Εγκυκλίου και στο πλαίσιο της εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης 139491/06(ΦΕΚ1747/τ.Β΄/30-11-2006) και προκειμένου να εφαρμοστεί ηλεκτρονική συνταγογράφηση και στους κατόχους Βιβλιαρίου Οικονομικής Αδυναμίας, εφεξής θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

Α) ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ 
- Η συνταγογράφηση θα γίνεται ηλεκτρονικά με τη χρήση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και το «Βιβλιάριο Οικονομικής Αδυναμίας» το οποίο θα χρησιμοποιείται για λόγους ταυτοπροσωπίας. 
- Ο ιατρός θα έχει την ευθύνη καταχώρησης των στοιχείων του ασθενή στην ειδική εφαρμογή-φόρμα του ΣΗΣ , επιλέγοντας κατά την επεξεργασία του ασφαλιστικού φορέα «Ταμείο Πρόνοιας». 
- Το υπόλοιπο της διαδικασίας θα ακολουθεί τους κανόνες του συστήματος που ισχύουν και για τους λοιπούς ασφαλισμένους. 

Β) ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
- Η εκτέλεση των εν λόγω συνταγών θα γίνεται μόνο από τα φαρμακεία των Δημόσιων Νοσοκομείων. Ειδικότερα θα γίνεται από τα φαρμακεία των νοσοκομείων στα οποία υπηρετούν οι ιατροί που έχουν προβεί στην συνταγογράφηση καθώς και από τα νοσοκομεία αναφοράς, σύμφωνα με την Γ3α/οικ.3579/14-1-2015 (ΦΕΚ93 τ.Β΄/20-1-2015) των κέντρων υγείας/μονάδων υγείας των ΠΕΔΥ, εφόσον η συνταγογράφηση έχει γίνει από τους ιατρούς των μονάδων αυτών. 
- Η εκτέλεση της ηλεκτρονικής συνταγής θα ακολουθείται από τους κανόνες που ισχύουν για το σύνολο των ασφαλισμένων που έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα στο ΣΗΣ. Σε περίπτωση που το φαρμακείο του Νοσοκομείου δεν διαθέτει απόθεμα για την πλήρη εκτέλεση της συνταγής: 
α) εκτελείται η συνταγή μερικά και το υπόλοιπο ανεκτέλεστο μέρος θα ακυρώνεται 
β) μαρκάρεται ηλεκτρονικά η ένδειξη «ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ» και ο ασθενής αποκτά δικαίωμα εκτέλεσης σε άλλο φαρμακείο Νοσοκομείου. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των ανωτέρω είναι όλοι οι κάτοχοι βιβλιαρίου Οικονομικής Αδυναμίας να διαθέτουν ΑΜΚΑ. 
Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι κατέχουν ήδη βιβλιάριο Οικονομικής Αδυναμίας και δεν έχουν ΑΜΚΑ, τα Νοσοκομεία θα πρέπει για τελευταία φορά να εκτελούν τις συνταγές και ταυτόχρονα να ενημερώνουν τους δικαιούχους προφορικά και ενυπόγραφα επί του βιβλιαρίου Οικονομικής Αδυναμίας για την υποχρέωση τους να εκδώσουν ΑΜΚΑ. 
Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε για ενέργειες της αρμοδιότητας σας ώστε στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης να υπάρχει σχετική δέσμευση στην εκτέλεση των εν λόγω συνταγών μόνο σε φαρμακεία Δημόσιων νοσοκομείων. 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 
Π.ΛΙΤΣΑ

Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2015

ΕΟΠΥΥ: ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Αθήνα,19-2-2015 
Αρ. Πρωτ.:ΔΒ4Γ/Γ55/6/οικ.6644 

Σας υπενθυμίζουμε ότι, κατ'εφαρμογή του υπ'αρ.Γ55/235/8-3-13 εγγράφου του Οργανισμού για τη συνταγογράφηση του αναλωσίμου διαβητολογικού υλικού, καθιερώθηκε συγκεκριμένο ηλεκτρονικό έντυπο, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού από όπου οι θεράποντες ιατροί δύνανται να το αναπαράγουν και να συνταγογραφούν σε αυτό για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.
Επειδή παρατηρήθηκαν περιστατικά για τα οποία έγινε χρήση ετέρων εντύπων για τη συνταγογράφηση των ανωτέρω ειδών από Μονάδες Πρωτοβαθμίου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ), εφιστούμε την προσοχή σας ως προς την αποκλειστική χρήση του καθιερωθέντος εκ του Οργανισμού εντύπου, δεδομένου ότι οποιαδήποτε άλλη τυποποιημένη σε μορφή εντύπου γνωμάτευση δε θα καθίσταται αποδεκτή προς αποζημίωση του αναγραφομένου σε αυτήν διαβητολογικού υλικού. 
Επιπροσθέτως, τονίζεται ότι το αναλώσιμο διαβητολογικό υλικό το οποίο αποζημιώνεται από τη Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών (ΚΜΕΣ) υποβάλλεται υποχρεωτικά από τα συμβεβλημένα με τον Οργανισμό φαρμακεία μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-ΔΑΠΥ. 
Σας ενημερώνουμε ότι η παραπάνω διαδικασία δεν αποκλείει την αγορά του αναλωσίμου υγειονομικού υλικού από τους ασφαλισμένους και συνεπώς την απόδοση της σχετικής δαπάνης σε αυτούς ή σε εξουσιοδοτημένους και πιστοποιημένους στο e-ΔΑΠΥ προμηθευτές (πλην των ιδιωτικών φαρμακείων) από τα Τμήματα Παροχών του Οργανισμού, αφαιρουμένης της συμμετοχής όπου τούτο προβλέπεται.
Τέλος, επισημαίνεται ότι το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό το οποίο συνταγογραφείται στο προαναφερθέν ηλεκτρονικό έντυπο εξαιρείται από την αναγκαιότητα έγκρισης από ελεγκτή ιατρό του Οργανισμού. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ 
ΚΟΝΤΟΣ Δ.

Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

ΕΟΠΥΥ: ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΣΥΝΤΑΓΗΣ

Αθήνα 23-1-2015 
Αριθ.Πρωτ.: ΔΒ4Γ/οικ.2288 

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την έκδοση επαναλαμβανόμενων συνταγών έως και εξάμηνης διάρκειας για χρόνια νοσήματα» 
Σχετικό: Η υπ'αριθμ.πρωτ.Γ3γ/105023/22-12-2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ3677/Τεύχος Β/31-12-2014) 

Σε εφαρμογή της ανωτέρω Υπουργικής απόφασης σας γνωρίζουμε ότι επιτρέπεται στους θεράποντες ιατρούς να χορηγούν «επαναλαμβανόμενη συνταγή» έως και εξάμηνης διάρκειας μόνο για παθήσεις της ειδικότητάς τους στους ασθενείς που πάσχουν: 
Α) από χρόνιες παθήσεις για την συνταγογράφηση των οποίων γίνεται χρήση θεραπευτικών πρωτοκόλλων ενσωματωμένων στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και για φάρμακα που περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα πρωτόκολλα 
Β) από χρόνιες παθήσεις για τις οποίες η συμμετοχή του ασφαλισμένου ασθενούς έχει καθορισθεί ως μηδενική ή 10% στην αποζημίωση των φαρμάκων στη βάση της ισχύουσας νομοθεσίας. 
Γ) Παρατίθεται ενδεικτικός κατάλογος χρονίων παθήσεων: 
Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 
Πνευμονική Ίνωση 
Πνευμονοκονίαση 
Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια 
Μεταμόσχευση Νεφρών και λοιπών οργάνων 
Νόσος του Paget 
Οστεοπόρωση (πλην της καλσιτονίνης και των σκευασμάτων των Διφωσφονικών αλάτων που αναγράφονται σε απλή αγωγή) 
Εκφυλιστική οστεοαρθροπάθεια 
Νοσήματα κολλαγόνου (Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος, Σκληροδερμία και άλλα) 
Χρόνιες αρθρίτιδες 
Βιταμινοανθεκτική ραχίτιδα 
Χρόνιες αναιμίες και διαταραχές πήξεως 
Λεύκη 
Έκζεμα (ατοπική δερματίτιδα) 
Ψωρίαση 
Ιχθύαση 
Parkinson και λοιπά εκφυλιστικά νοσήματα Νευρικού Συστήματος 
Επιληψία 
Σκλήρυνση κατά πλάκας 
Ψυχωσικές διαταραχές (Σχιζοφρένεια κ.λπ.) 
Μανιοκαταθλιπτική Ψύχωση (Διπολική Συναισθηματική Διαταραχή) 
Χρόνια ή υποτροπιάζουσα κατάθλιψη 
Χρόνιες Οργανικές Ψυχικές Διαταραχές (Άνοιες κ.λπ.) 
Σακχαρώδης Διαβήτης 
Υπερθυρεοειδισμός 
Υποθυρεοειδισμός 
Νόσος Addison 
Νόσος Cushing 
Αδενουποφυσιακή ανεπάρκεια 
Αυτοάνοση Θυρεοειδίτιδα 
Υπερχοληστεριναιμία 
Υπερλιπιδαιμία 
Αρτηριακή Υπέρταση 
Στεφανιαία νόσος 
Καρδιακή ανεπάρκεια 
Καρδιακές αρρυθμίες 
Συγγενείς καρδιοπάθειες 
Αγγειοπάθειες 
Νόσος Crohn 
Ελκώδης κολίτιδα 
Χρόνια Παγκρεατίτιδα 
Γλαύκωμα 
Παθήσεις αιθουσαίου συστήματος (Νόσος Meniere κ.λπ.) 
Νεοπλασίες όλων των συστημάτων 
Φυματίωση 
HIV λοίμωξη. 

Με την καταχώριση μίας συνταγής ως επαναλαμβανόμενης στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης καταχωρίζονται αυτομάτως οι επαναλαμβανόμενες σχετικές συνταγές, η ημερομηνία καταχώρισης και ορίζονται οι αντίστοιχες ημερομηνίες έναρξης και λήξης της εκτέλεσής τους. 
Σε περίπτωση που η πρόσβαση στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης δεν είναι εφικτή για λόγους που αφορούν στη διαθεσιμότητα του συστήματος, η συνταγογράφηση γίνεται χειρόγραφα στα έντυπα ενιαίου τύπου συνταγολογίου ΕΟΠΥΥ (πράσινες συνταγές), χρησιμοποιώντας έως έξι (6) συνεχή φύλλα του συνταγολογίου και το κάθε φύλλο της αριθμείται από τον ιατρό, ο οποίος και αναγράφει σε καθένα από αυτά τις λέξεις «επαναλαμβανόμενη συνταγή τετράμηνης ή πεντάμηνης ή εξάμηνης διάρκειας», ανάλογα με το χρονικό διάστημα της θεραπείας. Το κάθε φύλλο εκτελείται χωριστά ανά μήνα από το φαρμακοποιό. 
Τα φύλλα της επαναλαμβανόμενης συνταγής μπορούν να προσκομίζονται στο φαρμακείο για εκτέλεση και μέχρι πέντε (5) ημέρες νωρίτερα ή αργότερα από την αναγραφόμενη στο κάθε φύλλο ημερομηνία. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2015

ΕΟΠΥΥ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

Μαρούσι, 30-01-15 
Αρ. Πρωτ.:ΔΒ4Γ/Π60/4/οικ.3275 

ΘΕΜΑ: Σχετικά με αρίθμηση συνταγών φαρμάκων
ΣΧΕΤΙΚΟ:
1. Το υπ' αρ. πρ. ΔΒ4Γ/Π60/2/οικ.2282/23-01-15 έγγραφο,
2. Το υπ' αρ. πρ. 324/26-01¬15 έγγραφο

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων και αναφορικά με το θέμα της αρίθμησης των συνταγών φαρμάκων, σας επισημαίνουμε την υποχρέωση ύπαρξης αύξουσας συνεχής αρίθμησης μηνιαία για το σύνολο των συνταγών φαρμάκων που υποβάλλονται στον Οργανισμό προς πληρωμή, όπως προκύπτει από το άρθρο 4, παρ. 11 του ΠΔ 121/08. 
Διευκρινίζεται ότι εφόσον, το ηλεκτρονικό σύστημα του φαρμακείου επιτρέπει την αύξουσα συνεχή αρίθμηση του συνόλου των συνταγών γίνεται αποδεκτό και οι καταστάσεις υποβολής δύνανται να εκδίδονται ηλεκτρονικά. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2015

ΕΟΠΥΥ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ, ΝΟΜΟΣ 4250/2014

Αθήνα 28-1-2015 
Αριθ.Πρωτ.: ΔΒ4Γ/οικ.2740 

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με διοικητικές απλουστεύσεις, νόμος 4250/2014» 

Κατόπιν ερωτημάτων που αφορούν στην εφαρμογή όσων ορίζονται στον ν.4250/2014, αναφορικά στον χειρισμό των φορολογικών-ασφαλιστικών ενημεροτήτων και των ιατρικών γνωματεύσεων, σας διευκρινίζουμε ότι: 
Στις διατάξεις του ν. 4250/26-3-2014 (Άρθρο 1, Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων) και στην διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αριθμ.πρωτ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 ορίζονται τα παρακάτω:  
Δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων αυτών από τους ενδιαφερόμενους, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς : Δημόσιο, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Δικαστήρια όλων των βαθμών, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. για το σύνολο των συναλλαγών τους με τις υπηρεσίες και τους ανωτέρω φορείς. Καταργείται εφεξής η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στην συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται απλά ,ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών.  
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, 
Α) Δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων των φαρμακοποιών κατά την παραλαβή των λογαριασμών φαρμακείων.
Αντί των πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών για το διάστημα ισχύος τους. 
Β) Δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των ιατρικών γνωματεύσεων Κρατικού Νοσοκομείου που θα συνοδεύουν τις συνταγές.
Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων στην περίπτωση αυτή υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των εν ισχύ ιατρικών γνωματεύσεων. 
Όσον αφορά τις ιατρικές γνωματεύσεις ιδιωτικών Κλινικών, στην περίπτωση μη υποβολής των πρωτοτύπων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα τους, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τις πρωτότυπες που φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση π.χ. ιατρική γνωμάτευση ιδιώτη ιατρού ή ιδιωτικής κλινικής που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό. Κατ' επέκταση των ανωτέρω όταν συνταγή εκτελείται σε φαρμακείο ΕΟΠΥΥ μπορεί ο αρμόδιος υπάλληλος (φαρμακοποιός ή βοηθός φαρμακείου) να παραλαμβάνει φωτοαντίγραφα γνωματεύσεων με την επίδειξη των πρωτοτύπων, βεβαιώνοντας επί των αντιγράφων την γνησιότητά τους με σφραγίδα «ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», υπογραφή του υπαλλήλου και ημερομηνία παραλαβής. 
Επιπλέον οι υπηρεσίες και οι φορείς στους οποίους κατατίθενται φωτοαντίγραφα, κατά τα ανωτέρω, υποχρεούνται να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο προκειμένου να εξακριβώσουν την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτά, σε τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των φωτοαντιγράφων που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή των φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. 
Τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου εν συνεχεία κοινοποιούνται στην καθ' ύλην αρμόδια οργανική μονάδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Εάν διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα φωτοαντίγραφα, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 και που επιβάλλονται στον ενδιαφερόμενο, εφόσον η πράξη αυτή δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη, η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας υποβλήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά, ανακαλείται αμέσως.

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
Ι.ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2015

ΕΟΠΥΥ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

Μαρούσι , 23-01-15 
Αρ. Πρωτ.: ΔΒ4Γ/Π60/ 2 /οικ. 2282 

ΘΕΜΑ: Σχετικά με αρίθμηση συνταγών φαρμάκων
ΣΧΕΤΙΚΟ:
1. Το υπ’ αρ. πρ. οικ. 38425/31-10-2014 έγγραφο,
2. Το υπ’ αρ. πρ. ΔΒ4Γ/Π60/33/οικ.41793/26-11-14 έγγραφο,
3. Το υπ’ αρ. πρ. ΔΒ4Γ/Π60/37/οικ.45126/23-12-14 έγγραφο,
4. Το υπ’ αρ. πρ. ΓΕ 1586/30-12-14 έγγραφο,
5. Το υπ’ αρ. πρ. 34/9-01-15 έγγραφο,
6. Το άρθρο 4, παρ. 11 του ΠΔ 121/08

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών (1, 2 & 3) εγγράφων και αναφορικά με το θέμα της αρίθμησης των συνταγών φαρμάκων, οι οδηγίες του Οργανισμού συμπληρώνονται ως προς τα παρακάτω: 
Οι φαρμακοποιοί υποχρεούνται να αριθμούν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, τις συνταγές που έχουν εκτελέσει με αύξουσα συνεχή αρίθμηση μηνιαία και να τις καταχωρούν στο τέλος κάθε μήνα σε ειδικές καταστάσεις φυσικών ή μαγνητικών μέσων, τις οποίες θα υποβάλλουν στον Οργανισμό. Η αρίθμηση των συνταγών θα γίνεται στο μαγνητικό μέσο που διατηρείται στο φαρμακείο. 
Σε περίπτωση χειρόγραφων συνταγών αυτές θα ηλεκτρονικοποιούνται και θα λαμβάνουν αύξουσα συνεχή αρίθμηση σύμφωνα με την ηλεκτρονική καταχώριση και θα αριθμούνται χειρόγραφα με τον ίδιο αριθμό που λαμβάνουν από το μαγνητικό μέσο. (πχ. ηλεκτρονική συνταγή εκτελείται ηλεκτρονικά στις 5/6/2014 και λαμβάνει ηλεκτρονικά αριθμό πχ 23). 
Ακολούθως εμφανίζεται χειρόγραφη συνταγή, η οποία εκτελείται ηλεκτρονικά και λαμβάνει αρ. 24 και χειρόγραφα επί της συνταγής συμπληρώνεται ο αριθμός 24.) 
Σε περίπτωση εκτέλεσης χειρόγραφων συνταγών που δεν δύνανται να καταχωρηθούν ηλεκτρονικά (πχ συνταγές με γαληνικά σκευάσματα, εμβόλια απευαισθητοποίησης), καθώς και σε περίπτωση που δεν υποστηρίζεται από το ηλεκτρονικό σύστημα του φαρμακείου η αύξουσα συνεχής αρίθμηση του 2 συνόλου των συνταγών, το σύνολο των συνταγών θα φέρει χειρόγραφη αύξουσα συνεχή αρίθμηση και η καταχώριση θα γίνεται σε χειρόγραφες ειδικές καταστάσεις. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.ΚΟΝΤΟΣ

Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2015

ΕΟΠΥΥ: ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ CHLORAMBUCIL

Μαρούσι, 29/12/2014 
Αρ. Πρωτ.: οικ.45406 

Θέτουμε υπ' όψιν σας ότι κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που λάβαμε από το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ), η ποσότητα του φαρμακευτικού σκευάσματος CHLORAMBUCIL f.c. tab 2mg, που είχε λάβει με ειδική τιμή και με τον περιορισμό να διατίθεται μόνο από τα φαρμακεία των νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ, εξαντλήθηκε
Πλέον οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να προμηθεύονται το εν λόγω φαρμακευτικό σκεύασμα από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να αναρτήσουν σχετική ανακοίνωση για την διευκόλυνση των ασφαλισμένων, ενώ παρακαλούνται οι θεράποντες ιατροί να συστήνουν στους ασθενείς την προμήθεια από τα ιδιωτικά φαρμακεία του αναφερόμενου φαρμακευτικού σκευάσματος. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ