Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Αθήνα, 27/11/2012 
Αρ. Πρωτ.: οικ.48932 

ΘΕΜΑ: «Παραλαβή λογαριασμών φαρμακείων». 

Σχετικά: 1. Το υπ' αριθμ. 090/11/29-10-2012 έγγραφο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
               2. Το υπ' αριθμ. οικ.31574/11-07-2012 έγγραφο Διεύθυνσης Φαρμάκου 

Σύμφωνα με το ανωτέρω 1 σχετικό έγγραφο, οι Υπηρεσίες ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν θα ασκούν πλέον αρμοδιότητες που άπτονται των υπηρεσιών υγείας του ΕΟΠΥΥ. 
Επειδή σύμφωνα με το ν. 4038/2012, άρθρο 31, σχετικά με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ «αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι η αναγνώριση, εκκαθάριση και εντολή πληρωμής των εξόδων όλων των υφιστάμενων Περιφερειακών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο έλεγχος της φαρμακευτικής δαπάνης των παράγων υγείας και παρακολούθησης τήρησης της φαρμακευτικής νομοθεσίας των συμβεβλημένων φαρμακοποιών, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ, ανεξαρτήτως της στελέχωσης των Τμημάτων Φαρμακευτικής, θα αναλάβουν από Δεκεμβρίου 2012 την παραλαβή των λογαριασμών ιδιωτικών φαρμακείων. 
Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται είναι η εξής: 
Το Τμήμα Εκκαθάρισης Συνταγών της Διεύθυνσης Φαρμάκου αποστέλλει τις τελευταίες ημέρες του μήνα σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση την κατάσταση παραλαβής λογαριασμών φαρμακείων του μηνός, στην οποία αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά και αύξουσα αρίθμηση τα φαρμακεία του νομού. 
Τα φαρμακεία υποβάλλουν το λογαριασμό στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού εντός των πρώτων πέντε (5) εργάσιμων ημερών του επομένου μήνα από την εκτέλεση των συνταγών σε κλειστό φάκελο. 
Οι λογαριασμοί αποτελούνται από: 
Α) σχετική αίτηση του φαρμακείου προς τον Οργανισμού (εκτός φακέλου) που θα περιέχει δήλωσή του ότι όλες οι συνταγές είναι κανονικά συμπληρωμένες, υπογεγραμμένες και έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.  3457/2006 και του Π.Δ/τος 121/2008, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. 
Β) Τις αναλυτικές συγκεντρωτικές καταστάσεις κάθε λογαριασμού (ΣΚΠ) σε τρία αντίγραφα. 
Γ) Ένα τιμολόγιο προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με στοιχεία διεύθυνσης Κηφισίας 39, Μαρούσι 15123, Α.Φ.Μ. 997478553, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου. 
Δ) Οι εκτελεσθείσες ιατρικές συνταγές (δηλαδή όλες οι συνταγές για ασφαλισμένους των ενταγμένων στον ΕΟΠΥΥ Ταμείων) με τη διατίμηση των φαρμάκων και τις ταινίες γνησιότητας επικολλημένες σε αυτές 
Ε) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

Επισημαίνεται ότι: 
-Εντός του φακέλου θα περιέχονται εκτός των συνταγών, αντίγραφο της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Συνταγών και αντίγραφο τιμολογίου. 
-Εκτός του φακέλου θα περιέχονται η πρωτότυπη Συγκεντρωτική Κατάσταση Συνταγών και πρωτότυπο τιμολόγιο. 
-Στην Υπηρεσία που παραλαμβάνει τους λογαριασμούς φαρμακείων θα παραμένει η αίτηση του φαρμακοποιού, αντίγραφο της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Συνταγών, αντίγραφο τιμολογίου, η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 
-Οι φαρμακοποιοί θα διαχωρίζουν τις ηλεκτρονικές συνταγές σε δύο πακέτα: όσες εκτελέστηκαν ηλεκτρονικά θα υποβάλλονται χωριστά ενώ όσες εκτελέστηκαν χειρόγραφα θα υποβάλλονται μαζί με τις χειρόγραφες συνταγές ενιαίου τύπου. 
Οι φάκελοι κατατίθενται σφραγισμένοι. 
Διαδικασία παραλαβής λογαριασμών. 
Κατά την παραλαβή ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει στην συγκεντρωτική κατάσταση συνταγών τα στοιχεία κάθε φαρμακείου και το ποσό που αναγράφεται στο τιμολόγιο. Το ποσό που αναγράφεται στο τιμολόγιο πρέπει να συμφωνεί με το αιτούμενο ποσό της συγκεντρωτικής κατάστασης συνταγών. Στη συγκεντρωτική κατάσταση των συνταγών πρέπει να αναγράφονται ευανάγνωστα το ΑΦΜ του φαρμακείου, η επωνυμία φαρμακείου - διεύθυνση φαρμακείου, μήνας εκτέλεσης, έτος εκτέλεσης, ΑΜ ΤΣΑΥ φαρμακοποιού- φαρμακοποιών, αριθμός τιμολογίου, σφραγίδα και υπογραφή. Επιπλέον θα πρέπει να ελέγχεται η ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα του φαρμακοποιού. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυμφωνίας ο λογαριασμός δεν θα πρέπει να παραλαμβάνεται. Κατά την παραλαβή συμπληρώνεται η επισυναπτόμενη βεβαίωση. 
Ο υπεύθυνος παραλαβής είναι υποχρεωμένος να αναγράψει επί του φακέλου και επί τη συγκεντρωτικής κατάστασης (άνω δεξιά στον κενό χώρο) εκάστου φαρμακείου τον αύξοντα αριθμό φαρμακείου της κατάστασης παραλαβής λογαριασμών φαρμακείων. Διαδικασία αποστολής Κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση θα αποστέλλει τους λογαριασμούς των φαρμακείων (την έκτη εργάσιμη ημέρα του μήνα) στο Τμήμα Εκκαθάρισης Συνταγών (Πειραιώς 181, τκ 11853 Αθήνα, τηλ 2103407-480, -478) της Διεύθυνσης Φαρμάκου, με τη συμβεβλημένη εταιρεία ταχυμεταφοράς. 
Α) Οι φάκελοι με τις συνταγές θα συσκευάζονται, σύμφωνα με την αρίθμηση που αναγράφηκε, σε ασφαλή κιβώτια με το λογότυπο του ΕΟΠΥΥ, τα οποία θα προμηθεύεται η Υπηρεσία μετά από συνεννόηση με την εταιρεία ταχυμεταφοράς. 
Β) Οι πρωτότυπες συγκεντρωτικές καταστάσεις και τα πρωτότυπα τιμολόγια θα τοποθετούνται εντός φακέλου, κατά αύξουσα σειρά. Ο φάκελος θα παραδίδεται εκτός κιβωτίου, αλλά αποτελεί ξεχωριστό και αναπόσπαστο τμήμα της αποστολής προς το Τμήμα Εκκαθάρισης Συνταγών. 
Γ) Ο υπεύθυνος παραλαβής συμπληρώνει εις διπλούν το έντυπο με θέμα «Αποστολή συγκεντρωτικών καταστάσεων και λογαριασμών φαρμακείων μηνός , έτους » (συνημμένο έντυπο) το οποίο συνυπογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο ΕΟΠΥΥ και τον υπάλληλο της εταιρείας ταχυμεταφοράς. Το ένα έντυπο τοποθετείται εντός του φακέλου με τις συγκεντρωτικές καταστάσεις και το δεύτερο παραμένει στην Περιφερειακή Διεύθυνση. Εκπρόθεσμες υποβολές αποστέλλονται σε ξεχωριστή συσκευασία (ξεχωριστός φάκελος με συγκεντρωτικές καταστάσεις και ξεχωριστά κιβώτια με φάκελους συνταγών) ενώ θα συμπληρώνεται και ξεχωριστή αλφαβητική συγκεντρωτική κατάσταση για το μήνα για τον οποίο αποστέλλονται εκπρόθεσμοι λογαριασμοί. Οι εκπρόθεσμες υποβολές θα εξετάζονται κατά περίπτωση από τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού. 

Στις περιπτώσεις που λειτουργεί Διανεμητικός Λογαριασμός στους οικείους Φαρμακευτικούς Συλλόγους, τη διαδικασία παραλαβής, ελέγχου και αποστολής των λογαριασμών φαρμακείων πραγματοποιούν οι αντίστοιχοι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι θα πρέπει να αποστέλλουν στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις τα ακόλουθα παραστατικά: αίτηση του φαρμακοποιού - αντίγραφο της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Συνταγών - αντίγραφο τιμολογίου - φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, προκειμένου να γίνεται επανέλεγχος και να τηρούνται στην Υπηρεσία. Οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι που διατηρούν Διανεμητικό Λογαριασμό, αναφέρονται στον επισυναπτόμενο Πίνακα. 

Οι φαρμακοποιοί μέλη των Συλλόγων - επί ποινής μη καταβολής προκαταβολής - υποχρεούνται, όταν λαμβάνουν άδεια λειτουργίας νέου φαρμακείου ή όταν τροποποιούν τη μορφή του φαρμακείου τους από ατομική επιχείρηση σε εταιρεία και αντίστροφα: 
Α. να απογράφονται ηλεκτρονικά στο Φαρμακευτικό Σύλλογο που ανήκουν 
Β. να αποστέλλουν άμεσα στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση τα κατωτέρω δικαιολογητικά, προκειμένου να διαβιβάζονται (είτε υπηρεσιακώς, είτε με ευθύνη του φαρμακοποιού) στη Διεύθυνση Φαρμάκου (Κηφισίας 39, Μαρούσι τκ 15123) για την ενημέρωση του Μητρώου λειτουργούντων Φαρμακείων: 
1. αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του φαρμακείου 
2. υπεύθυνη δήλωση ότι το φαρμακείο δεν στεγάζεται στο ίδιο κτίριο με ιατρεία του ΕΟΠΥΥ και με ποια νομική μορφή λειτουργεί η επιχείρηση, 
3. δήλωση στοιχείων του φαρμακείου, η οποία θα συνοδεύεται από: • φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιαρίου ή οποιουδήποτε άλλου παραστατικού της Τράπεζας, όπου θα αναγράφεται η Τράπεζα, ο αριθμός Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) και οι Δικαιούχοι του. • φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιαρίου Ασφάλισης ΤΣΑΥ , όπου αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία του φαρμακοποιού , ο Αριθμός Μητρώου ΤΣΑΥ, η ημερομηνία έγγραφης και η ημερομηνία έναρξης υποχρεώσεων στο Ταμείο μαζί με την ένδειξη Παλιός ή Νέος Ασφαλισμένος. 
4. αντίγραφο του εταιρικού ή της τροποποίησης αυτού σε περίπτωση εταιρειών φαρμακείων. 
Οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι που διατηρούν Διανεμητικούς Λογαριασμούς αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αποστέλλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά για τα μέλη τους.  

Διευκρινίζουμε ότι σε όσους φαρμακοποιούς έχει επιβληθεί (τελεσίδικα) κύρωση αποκλεισμού από την εκτέλεση των συνταγών για ασφαλισμένους των ενταγμένων στον ΕΟΠΥΥ Ταμείων, οι κυρώσεις εξακολουθούν να ισχύουν και συνεπώς δεν θα εκτελούν συνταγές για ασφαλισμένους του συγκεκριμένου Ταμείου, το οποίο τους έχει επιβάλει κύρωση. 

Ποινές, πρόστιμα και εκκαθαρίσεις λογαριασμών φαρμακείων παρακρατούνται από το Τμήμα Εκκαθάρισης Συνταγών της Διεύθυνσης Φαρμάκου, μετά από Υπηρεσιακό Σημείωμα της Περιφερειακής Διεύθυνσης, ακόμα και στην περίπτωση λειτουργίας Διανεμητικών Λογαριασμών.  
Συνεπώς, κατά την παραλαβή λογαριασμών θα πρέπει να τηρούνται τα αναφερόμενα στο υπ' αριθμ. οικ.31574/11-07-2012 έγγραφο Διεύθυνσης Φαρμάκου. Καθώς στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών ΕΟΠΥΥ προβλέπεται ότι «επί διαφωνίας του φαρμακοποιού που αφορά στον έλεγχο του λογαριασμού του οποίου έλαβε γνώση, μπορεί εντός 15νθημέρου από την κοινοποίηση σ' αυτόν του σημειώματος των παρατηρήσεων, να υποβάλλει αίτηση αναθεώρησης ελέγχου του λογαριασμού του, στην οποία να εκθέτει τις τυχόν αντιρρήσεις του», αρμόδια Υπηρεσία για την παραλαβή των ενστάσεων, ορίζεται η οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση.

Συνημμένος Πίνακας Φαρμακευτικοί Σύλλογοι με Διανεμητικό Λογαριασμό: 
1. Αιγιαλείας 
2. Αργολίδας 
3. Αττικής 
4. Αχαΐας 
5. Δωδεκανήσου 
6. Έβρου 
7. Ηλείας 
8. Ημαθίας 
9. Ηρακλείου 
10. Θεσσαλονίκης 
11. Κιλκίς 
12. Κορινθίας 
13. Λέσβου 
14. Μεσσηνίας 
15. Πειραιώς 
16. Χαλκιδικής

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Αθήνα, 26-11-12 
Αρ. Πρωτ.: 48816 

Σε συνέχεια των υπ’αρ.31596/12-7-12 και 44530/24-10-12 εγγράφων, με τα οποία δόθηκαν οδηγίες για την απόδοση δαπάνης αναλωσίμου υγειονομικού υλικού και σκευασμάτων ειδικής διατροφής από τα Τμήματα Παροχών του ΕΟΠΥΥ, σας ενημερώνουμε ότι η απόδοση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται κατ’εφαρμογή του άρθρου 9 της υπ’αρ.1233-11- 4-12 Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 της υπ’αρ.3054/18-11-12 Υπουργικής Απόφασης. 
Παράλληλα, για όσα ταμεία ανήκουν στον ΕΟΠΥΥ (ή θα ενσωματωθούν στο μέλλον στον Οργανισμό) και δεν έχουν ενταχθεί ακόμα στο σύστημα της ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων των ασφαλισμένων (e-ΔΑΠΥ), όπως αυτή περιγράφεται στα προαναφερθέντα έγγραφα, θα τηρούνται οι διαδικασίες παραλαβής, εκκαθάρισης και απόδοσης των ανωτέρω δαπανών που ίσχυαν για κάθε ταμείο ξεχωριστά. 
Επισημαίνεται ότι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, σε περίπτωση που οι ανωτέρω φορείς παρείχαν τη δυνατότητα στους εξουσιοδοτημένους προμηθευτές να αποζημιώνονται για λογαριασμό των δικαιούχων ασφαλισμένων των φορέων αυτών, θα συνεχίσει να υφίσταται η δυνατότητα αυτή.
Επίσης, σχετικά με τα σκευάσματα ειδικής διατροφής, σας υπενθυμίζουμε ότι, κατ’εφαρμογή της υπ’αρ.Υ3/3211/2000 Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας & Υγείας και Πρόνοιας, η οποία ανακοινώθηκε με το υπ’αρ.1185/27-9-2000 ΦΕΚ, η διάθεση των εν λόγω ειδών θα πρέπει να γίνεται μόνο μέσω φαρμακείων στις τιμές αποζημίωσης που αναφέρονται λεπτομερώς στο υπ’αρ.47743/19-11-12 έγγραφό μας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ


 Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας ενημερώνουμε ότι στον κλάδο υγείας του ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού Πίστεως Γενική & American Express) υπάγονται οι Τράπεζες του παρακάτω Πίνακα: 
1. ALPHA BANK Κατόπιν συγχωνεύσεως των Τραπεζών ΠΙΣΤΕΩΣ-ΙΟΝΙΚΗΣ 
2. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
3. AMERIKAN EXPRESS Δε λειτουργεί πλέον στην Ελλάδα 
4. E.F.G. EUROBANK – ERGASIAS Κατόπιν συγχωνεύσεως των Τραπεζών EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΚΡΗΤΗΣ-ΑΘΗΝΩΝ ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ- ΙΝΕRΒΑΝΚ-ΕΥΡΩΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ-ΤΕΛΕΣΙΣ 
5. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Κατόπιν συγχωνεύσεως των Τραπεζών ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ –ΧΙΟΣ ΒΑΝΚ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
6. MARFIN – EGNATIA Κατόπιν συγχωνεύσεως των Τραπεζών ΛΑΪΚΗ, MARFIN- ΕΓΝΑΤΙΑΣ-ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
7. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
8. PROBANK 
9. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 
10. PROTON BANK Κατόπιν συγχωνεύσεως των Τραπεζών ΩΜΕΓΑ-PROTON BANK 
11. ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
12. ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ 
13. EΣΤΕ (ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ) H ΕΣΤΕ περιλαμβάνει τις ακόλουθες 16 συνεταιριστικές Τράπεζες: ΑΧΑΪΚΗ –ΔΡΑΜΑΣ –ΔΥT. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (πρώην ΚΟΖΑΝΗΣ) – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – ΕΒΡΟΥ – ΕΥΒΟΙΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ (πρώην ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (πρώην ΤΡΙΚΑΛΩΝ) – ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΛΑΜΙΑΣ – ΛΕΣΒΟΥ & ΛΗΜΝΟΥ – ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ) –– ΠΙΕΡΙΑΣ – ΣΕΡΡΩΝ –– ΧΑΝΙΩΝ

Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΛΙΣΤΑΣ

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2012 
Αρ. Πρωτ.: 48557 

Θέμα: «Κατάλογος φαρμάκων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης» 

Σχετικό: 1. Υπουργική Απόφαση 110706/16-11-2012 (ΦΕΚ 3046/Β'/16-11-2012). 

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ' αριθμ. 110706/16-11-2012 (ΦΕΚ 3046/Β'/16-11-2012) απόφαση (σχετικό 1) κοινοποιήθηκε ο κατάλογος των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (Αρνητική Λίστα)

Ο εν λόγω κατάλογος αντικαθιστά την ΔΥΓ3/οικ. Γ.Υ. 153 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 543/Β/01-03-2012), ενώ τίθεται σε ισχύ ταυτόχρονα με τον θετικό Κατάλογο Συνταγογραφούμένων Σκευασμάτων και, σε κάθε περίπωση, εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση του.

Από 1η Δεκεμβρίου 2012 δεν θα εξοφλούνται συνταγές που περιέχουν τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα του εν λόγω καταλόγου. 
Η ΗΔΙΚΑ στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται να ενημερώσει σχετικά το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ 
ΕΛ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΈΓΚΡΙΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΛΙΣΤΑΣ

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2012 
Αρ. Πρωτ.: 48554 

Θέμα: «Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α' του Ν. 3816/2010»

Σχετικό: 1. Υπουργική Απόφαση 110708/16-11-2012 (ΦΕΚ 3047/Β'/16-11-2012).

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ' αριθμ. 110708/16-11-2012 (ΦΕΚ 3047/Β'/16-11-2012) απόφαση (ανωτέρω σχετικό 1) εγκρίθηκε ο θετικός κατάλογος του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α' του Ν. 3816/2010. Ο εν λόγω κατάλογος αντικαθιστά την κοινή υπουργική απόφαση ΔΥΓ3/οικ. 104893/2011β (ΦΕΚ 2141/Β/26-09-2011), ενώ τίθεται σε ισχύ μέσα σε 5 ημέρες από την έκδοση Διορθωτικού Δελτίου Τιμών και, σε κάθε περίπτωση, εντός 15 ημερών από τη δημοσίευσή του.

Η συμμετοχή των ασθενών για φάρμακα άνω των 50 ευρώ δε δύναται να είναι άνω του 20% πλέον της κανονικής συμμετοχής. 

Επισημαίνεται ότι από 1η Δεκεμβρίου 2012 ο Οργανισμός θα αποζημιώνει τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που ανήκουν στο ανωτέρω κατάλογο. 

Η ΗΔΙΚΑ στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται να ενημερώσει σχετικά το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ 
ΕΛ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2012 
Αρ. Πρωτ.: 48548 

Σχετικό: 
1. Υπουργική Απόφαση ΕΜΠ4 (ΦΕΚ 3057/Β/18-11-2012). 
2. Έγγραφό μας με αριθμό πρωτοκόλλου 47861/19-11-2012 με τίτλο: «Οδηγίες συνταγογράφησης και εκτέλεσης συνταγών» (το οποίο αντικαθίσταται). 

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. ΕΜΠ4 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ3057/Β/18-11- 2012) κοινοποιήθηκε ο μηχανισμός εφαρμογής και ενημέρωσης των ιατρών για τη συνταγογράφηση βάσει δραστικής ουσίας καθώς και οι εξαιρέσεις από το σύστημα συνταγογράφησης βάσει δραστικής ουσίας και συγκεκριμένα: 
 • Η υποχρεωτική για τους ιατρούς συνταγογράφηση με βάση την διεθνή ονομασία της δραστικής ουσίας (International Nonproprietary Name − INN). 
 • Οι συμβατικές υποχρεώσεις των φαρμακοποιών κατά την εκτέλεση των ηλεκτρονικών συνταγών και 
 • Οι περιπτώσεις που εξαιρούνται από την υποχρέωση της συνταγογράφησης με βάση τη δραστική ουσία 
 • Η δυνατότητα απόκλισης των συνταγογράφων ιατρών. 
 O πλήρης κατάλογος με τις ακριβείς ονομασίες, φαρμακοτεχνικές μορφές και περιεκτικότητες των φαρμάκων της παραγράφου 4 της εν λόγω απόφασης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση το σύστημα συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ θα πρέπει να προσαρμοσθεί αντίστοιχα ώστε να καταστεί εφικτή η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. 

Ο ΕΟΠΥΥ, σε εφαρμογή της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, θα προβεί στην ανάπτυξη μηχανισμών προειδοποίησης κάθε συνταγογράφου ιατρού σε συνδυασμό με την ανάπτυξη μηχανισμών απαγόρευσης περαιτέρω αποκλίσεων.

Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 21-11-12 
Αρ. Πρωτ.: 48230 

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η υπ' αρ.ΔΥΓ3(α)/οικ. 104747 (αρ.φύλλου 2883/26-10-12,τ.Β') Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και Υγείας, που αφορά τις συμμετοχές των ασφαλισμένων σχετικά με την αγορά φαρμάκων, στην οποία αναγράφονται τα εξής: «Στους δικαιούχους εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής περίθαλψης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ. ΚΑ.), ανεξάρτητα από την ονομασία και τη νομική τους μορφή καθώς και του Οίκου Ναύτου, χορηγούνται τα φάρμακα με συμμετοχή 10% επί της διατιμημένης αξίας του φαρμάκου ή με μηδενική συμμετοχή για την αντιμετώπιση ή θεραπεία των χρόνιων παθήσεων, ως εξής: 

Α. Συμμετοχή του ασφαλισμένου σε ποσοστό 10% για τους πάσχοντες από: 

1. Νόσο του Parkinson και δυστονίες 
2. Άποιο διαβήτη 
3. Χρόνια ρευματική βαλβιδοπάθεια και λοιπές βαλβιδοπάθειες, χρόνια πνευμονική καρδιοπάθεια και συγγενή καρδιοπάθεια 
4. Μυασθένεια 
5. Φυματίωση 
6. Κληρονομικό αγγειοοίδημα 
7. Συγγενή ιχθύαση 
8. Νόσο του WILSON  
9. Σακχαρώδη διαβήτη τύπου II 
10. Επιληψία και λοιπές επιληπτικές καταστάσεις 
11. Αγγειοπάθεια BURGER
12. Άνοια, νόσο Alzheimer και νόσο Charcot

Β. Μηδενική (0%) συμμετοχή για τους πάσχοντες από: 

1. Νεοπλάσματα όλων των συστημάτων και λευχαιμιών 
2. Σακχαρώδη διαβήτη τύπου I 
3. Ψυχώσεις (όσον αφορά τα αντιψυχωτικά φάρμακα και όχι τα καταθλιπτικά) 
4.Μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, ενδιάμεση μεσογειακή αναιμία και ομόζυγη δρεπανοκυτταρική αναιμία 
5. Ιδιοπαθή αιμολυτική αναιμία - θρομβοπενική πορφύρα 
6. Νυχτερινή παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία 
7. Αιμορροφιλία (αντιαιμορροφιλικοί παράγοντες) 
8. Υποφυσιογενή νανισμό (αυξητική ορμόνη) 
9. Κυστική Ίνωση (κυστική ινώδη νόσο, ινοκυστική νόσο) 
10. Χρόνια ηπατίτιδα Β και C
11. Νόσο Wilson (ηπατοφακοειδή εκφύλιση) 
12. Γλυκογονίαση - γλυκογονίαση τύπου ΙΒ 
13. Νόσο Gaucher
14. Έλλειψη ορνιθο-καρβαμυλο-τρανσφεράση 
15. Χρόνια νεφρική νόσο, στάδιο 3 και 4 
16. Νεφρική ανεπάρκεια, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση 
17. Νόσο Niemann−Pick τύπου C
18. Υπερφαινυλαλανιναιμία 
19. Σκλήρυνση κατά πλάκας 

Επισημαίνεται ότι η μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή αφορά αποκλειστικά και αυστηρά μόνο τα φαρμακευτικά σκευάσματα που αφορούν τη θεραπεία και αντιμετώπιση των αντίστοιχων ως ανωτέρω συγκεκριμένων παθήσεων. 

Δεν καταβάλλουν συμμετοχή για όλα τα φάρμακα που χορηγούνται για την αντιμετώπιση της κατάστασής τους, οι μεταμοσχευθέντες συμπαγών ή ρευστών οργάνων και ιστών, καθώς και οι παραπληγικοί και τετραπληγικοί. Δεν καταβάλλουν συμμετοχή οι πάσχοντες από το σύνδρομο ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS), για τα αντιρρετροϊκά φάρμακα. 

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκου (ΕΟΦ) αναλαμβάνει την υποχρέωση σύνταξης καταλόγου κατάταξης των φαρμάκων (δραστικές ουσίες με τις αντίστοιχες εμπορικές ονομασίες τους) ανά θεραπευτική κατηγορία, σύμφωνα με το σύστημα κατάταξης «ανατομικής,θεραπευτικής κατηγοριοποίησης ΑΤΟ» του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αντιστοιχίζοντας στο κάθε φάρμακο το προβλεπόμενο ποσοστό συμμετοχής και ο οποίος δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ και κοινοποιείται στη Διεύθυνση Ασφάλισης Ασθένειας και Μητρότητας, της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) και στους Φ.Κ.Α., στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους και στους Κατόχους Αδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρμακευτικών προϊόντων. 
Η ευθύνη επικαιροποίησης του καταλόγου λόγω εισόδου στην κυκλοφορία νέων φαρμάκων ανήκει από κοινού στον ΕΟΦ, στη Διεύθυνση Ασφάλισης Ασθένειας και Μητρότητας της Γ.Γ.Κ.Α. και στους Φ.Κ.Α. 
Ποσοστό συμμετοχής 10% καταβάλλεται από τους δικαιούχους του ΕΚΑΣ και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, για όλα τα φάρμακα. Δεν καταβάλλεται συμμετοχή για φάρμακα που χορηγούνται κατά την περίοδο κύησης και λοχείας, για την αντιμετώπιση των εργατικών ατυχημάτων, για φάρμακα που προμηθεύονται οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τα φαρμακεία ή τις αποθήκες του Οργανισμού, για φάρμακα που προμηθεύονται από τα φαρμακεία των Κρατικών Νοσοκομείων καθώς και για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, βάσει του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού, όπως ισχύει κάθε φορά.» 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ 
Ελευθέριος Πατταγεωργόττουλος

Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2012 
Αρ. Πρωτ.: 47861 

Θέμα: «Οδηγίες συνταγογράφησης και εκτέλεσης συνταγών ». 
Σχετικά: 
1. Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012) 
2. Νόμος υπ'αρίθμ. 4052 /2012 (ΦΕΚ 41/Α/1-3-2012). 
3. Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3(α)/οικ.ΓΥ/149 (ΦΕΚ 545/Β/2012). 
4. Έγγραφο μας με αρ. πρώτ. 40890/28-9-2012.

 Όπως είναι γνωστό με τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις καθίσταται υποχρεωτική η συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία. 
Με το ανωτέρω σχετικό 3 είχε καθοριστεί η διαδικασία ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι από την 1η Δεκεμβρίου του 2012 ανεξάρτητα από το σκεύασμα που έχει επιλεγεί από τον ιατρό για την συγκεκριμένη δραστική, μορφή και περιεκτικότητα, ο φαρμακοποιός είναι υποχρεωμένος να χορηγεί το φθηνότερο σκεύασμα για την εν λόγω δραστική. 
Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιθυμεί την χορήγηση ακριβότερου σκευάσματος, ο φαρμακοποιός τον ενημερώνει για την πρόσθετη επιβάρυνση λόγω διαφοράς τιμής από την τιμή αναφοράς. 
Η παρακράτηση του επιπλέον ποσού γίνεται αυτόματα από το σύστημα, οπότε ο φαρμακοποιός εισπράττει από τον ασφαλισμένο την νόμιμη συμμετοχή και την τυχόν διαφορά τιμής του σκευάσματος από την τιμή αναφοράς. 
Επισημαίνουμε ότι, επειδή σύμφωνα με το πρώτο σχετικό προβλέπονται εξαιρέσεις στη συνταγογράφηση βάσει δραστικής ουσίας οι οποίες θα πρέπει να καλύπτουν πολύ περιορισμένες ομάδες προϊόντων, θα επιτρέπεται αναγραφή σκευασμάτων με την εμπορική ονομασία σε ποσοστό συνταγών που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% της συνολικής αξίας των συνταγών που χορηγεί κάθε ιατρός. 
Θα ενημερωθείτε με νεώτερο έγγραφό μας για τις ομάδες των προϊόντων που μπορούν να αναγράφονται με εμπορική ονομασία. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ 
Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Αθήνα, 19-11-12 
Αρ. Πρωτ.: οικ.47743 

Θέμα : «Οδηγίες για απόδοση δαπάνης αγοράς σκευασμάτων ειδικής διατροφής και αναλωσίμου διαβητολογικού υλικού» 

1) Κατόπιν της υπ’αρ.690 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ (συνεδρίαση 61/12-10-12), αποφασίστηκε ομόφωνα: 
α) από όσα είδη σκευασμάτων ειδικής διατροφής έχουν γνωστοποιηθεί στον ΕΟΦ και αποζημιώνονται από τα Τμήματα Παροχών του Οργανισμού, να αποδίδεται, κατ’ εφαρμογή της υπ’αρ.1233/11-4-12 Υπουργικής Απόφασης, η δαπάνη στους ασφαλισμένους του Οργανισμού μόνο όσων ανήκουν στην κατηγορία των διαιτητικών τροφίμων για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς (FSMP), όπως αυτά έχουν γνωστοποιηθεί στην Υπηρεσία μας από τον ΕΟΦ. 
β) ανώτατη τιμή αποζημίωσης για μηνιαία θεραπεία των ασθενών ύψους έως 400,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ, ανάλογα με τη γνωμάτευση του ιατρού που θα αναγράφει το είδος των σκευασμάτων (FSMP) και την ποσότητά τους που θα καλύπτει τη θεραπεία μηνός 
γ) μεμονωμένες περιπτώσεις ασφαλισμένων για τις οποίες απαιτείται πρόσθετη δαπάνη θα εξετάζονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ενταχθέντων στον ΕΟΠΥΥ ταμείων μέχρι τη συγκρότηση των Ειδικών Υγειονομικών Επιτροπών του ΕΟΠΥΥ. 

Επισυνάπτεται λίστα με τα ανωτέρω διαιτητικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς (FSMP) τα οποία θα αποζημιώνονται στο εξής από τα Τμήματα Παροχών των ενταχθέντων στον Οργανισμό Ταμείων, στις λιανικές τιμές (από ιδιωτικά φαρμακεία) που αναγράφονται στον επισυναπτόμενο πίνακα. 

Επιπροσθέτως, για οποιαδήποτε προιόν το οποίο ανήκει στην παραπάνω κατηγορία των FSMP σκευασμάτων και δεν αναφέρεται στην επισυναφθείσα λίστα, θα πρέπει η προμηθεύτρια εταιρεία που το διακινεί να προσκομίζει στη Διεύθυνση Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ επίσημο αποδεικτικό έγγραφο από τον ΕΟΦ (ακριβές αντίγραφο ή ακριβές φωτοαντίγραφο), το οποίο να τεκμηριώνει την ένταξη του εν λόγω είδους στα FSMP προιόντα. 

2) Κατόπιν της υπ’αρ.689 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ (συνεδρίαση 61/12-10-12), αποφασίστηκε ομόφωνα η θέσπιση ανώτατης τιμής αποζημίωσης αναλωσίμου διαβητολογικού υλικού, όπως αυτή αναγράφεται για κάθε είδος ξεχωριστά στον κάτωθι πίνακα:

ΕΙΔΟΣ                                                                       ΤΙΜΗ ΣΕ €              
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 25 STRIPS                   17,22 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 50 STRIPS                    33 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 100 STRIPS                   57,4  
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 50 ΤΕΜ                                                   6,25 
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 100 ΤΕΜ                                                 9,37 
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 200 ΤΕΜ                                                20,31 
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ / ΤΕΜ                                                    0,17 
ΒΕΛΟΝΕΣ ΦΥΣΙΓΓΟΣΥΡΙΓΓΩΝ/ΤΕΜ                                 0,17 
ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΠΛΕΣ/ ΤΕΜ                                                    0,2 

Το παρόν να κοινοποιηθεί από τους φορείς που αναγράφονται στον πίνακα αποδεκτών στα αντίστοιχα Τμήματα Παροχών. 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ 
Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος

Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΣΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Αθήνα 14.11.2012 
Αριθ.Πρωτ.: 47284 

ΘΕΜΑ:«Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.».

Σχετ. : 1. Νόμος υπ' αριθ. 4052 /2012 άρθρο 13 παρ.17 (ΦΕΚ 41/Α/1-3-2012). 
     2.Νόμος υπ' αριθ. 4093 /2012 παράγραφος ΙΒ.1.παρ.1β.(ΦΕΚ222/Α/12-11- 2012). 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό 2 από τις 12-11-2012 καταργείται η παράγραφος 14 του άρθρου 44 του νόμου 4057/2012 καθώς και κάθε διοικητική πράξη που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της διάταξης αυτής και συνεπώς εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ: 

Α)οι παρακάτω κλάδοι ασθενείας του ΤΑΥΤΕΚΩ:
 • ΤΑΠ-ΕΤΒΑ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού ΕΤΒΑ). 
 • ΤΑΠ-ΕΤΕ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας). 
 • ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού Πίστεως Γενική & American Express). 
Β) Οι κλάδοι Υγείας του ΕΤΑΑ (Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων). Ο κλάδος Υγείας του ΕΤΑΑ αποτελείται από τους επιμέρους τομείς:
 • Τομέας Υγείας Υγειονομικών (ΤΣΑΥ
 • Τομέας Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ
 • Τομέας Υγείας Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ
 • Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών (ΤΠΔΑ
 • Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (ΤΠΔΘ
 • Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιά (ΤΥΔΠ
 • Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών και Δικαστικών Επιμελητών (ΤΥΔΕ- ΤΠΔΕ). 
 Επιπρόσθετα με την παράγραφο 1α του ανωτέρω σχετικού 2 αναφέρεται ότι από την 1-12-2012 εντάσσεται στον ΕΟΠΥΥ το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ). 
Μετά τα παραπάνω σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα :

1. ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑΤΡΟΙ 

Οι γιατροί μόνιμοι και αορίστου χρόνου των παραπάνω φορέων μεταφέρονται στον ΕΟΠΥΥ και εξακολουθούν να έχουν την ίδια σχέση εργασίας με τον Οργανισμό. 
Οι παραπάνω γιατροί στην περίπτωση που έχουν εργασιακή σχέση με περισσότερους από έναν φορείς, είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να επιλέξουν ένα μόνο φορέα. 
Με το άρθρο 29 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/23.2.2012, την Φ90380/οι.228/113 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 416/23.2.12) καθώς και το άρθρο 46 του Ν 4075/12 (ΦΕΚ 89/Α711.4.12), ρυθμίστηκαν θέματα των μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου γιατρών των εντασσομένων στον ΕΟΠΥΥ φορέων. 
Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις οι γιατροί αυτοί δύνανται να συμβάλλονται με τον ΕΟΠΥΥ για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Οργανισμού στα ιδιωτικά τους ιατρεία μετά τη λήξη του ωραρίου τους στον Οργανισμό. 
Το ανώτατο όριο επισκέψεων ανέρχεται σε 150 επισκέψεις το μήνα και με αμοιβή 10€ ανά επίσκεψη. Οι σχετικές οδηγίες που θα καθορίζουν τη διαδικασία για την ένταξη των μόνιμων και αορίστου χρόνου γιατρών του ΕΤΑΑ, που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο δίκτυο των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ γιατρών, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. 

2. ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ για ιατρική επίσκεψη 

Οι γιατροί που έχουν ήδη σύμβαση με τους παραπάνω φορείς, δύνανται να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του Οργανισμού μέχρι να διευκρινιστεί η μελλοντική σχέση συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ και με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν μέχρι σήμερα συμβληθεί με τον Οργανισμό. Για το θέμα αναμένονται νεότερες οδηγίες. 

3. ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ 

Τα παραπεμπτικά που έχουν εκδοθεί για τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων για τους ασφαλισμένους των εντασσόμενων φορέων θα γίνονται αποδεκτά από τους παρόχους υγείας που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ και οι εξετάσεις θα εκτελούνται σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμοί Παροχών Υγείας του Οργανισμού καθώς και τους όρους της σύμβασης που έχουν υπογράψει με τον ΕΟΠΥΥ. 
Στο μεταβατικό στάδιο οι πάροχοι υγείας που είχαν σύμβαση με έναν από τους ενταχθέντες φορείς, συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε όλους τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας. θα εκδοθούν αναλυτικές οδηγίες προκειμένου να υπογραφούν οι συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ. 

4. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

Η παροχή δευτεροβάθμιας φροντίδας (νοσοκομειακή περίθαλψη) παρέχεται από τους συμβεβλημένους παρόχους υγείας με τον ΕΟΠΥΥ (κρατικές υγειονομικές δομές, συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές, αγροτικά ιατρεία κ.λπ.) και σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας. Απαραίτητη προϋπόθεση ο έλεγχος και η διαπίστωση της ασφαλιστικής ικανότητας από τους παρόχους υγείας. Η διαδικασία παροχής υπηρεσιών υγείας δύναται να γίνει είτε με τη διαδικασία των εγκυκλίων του ΕΟΠΥΥ είτε με την καθιερωμένη διαδικασία του κάθε Ταμείου προσωρινά. 

5. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ για ιατρικές πράξεις 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, σας ενημερώνουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο έλεγχος και η διαπίστωση της ασφαλιστικής ικανότητας. Για τα χρησιμοποιούμενα έντυπα παραπομπής παρακλινικών εξετάσεων, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική παραπομπή και μέχρι την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, δύναται: 
 • Οι ιατροί (μόνιμοι και αορίστου χρόνου) των υπηρεσιών υγείας των αναφερόμενων φορέων και οι συμβεβλημένοι ιατροί του ΕΟΠΥΥ να χρησιμοποιούν τα ατομικά βιβλιάρια υγείας (ΕΤΑΑ, ΤΑΥΤΕΚΩ) για την παραπομπή των ασφαλισμένων για παρακλινικές εξετάσεις, στις υγειονομικές δομές του ΕΟΠΥΥ, στις κρατικές δομές και στους συμβεβλημένους ιδιωτικούς παρόχους πρωτοβάθμιας περίθαλψης, όπως ίσχυε και πριν την ένταξη των Ταμείων στον ΕΟΠΥΥ.
 • Σε περίπτωση που τα ατομικά βιβλιάρια υγείας των ασφαλισμένων κλάδων ασθένειας των παραπάνω φορέων δεν έχουν ενσωματωμένα στελέχη παραπομπής παρακλινικών εξετάσεων: 
         ■ Οι Διευθυντές των Υπηρεσιών Υγείας των εντασσόμενων φορέων θα πρέπει να απευθύνονται στις Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ της περιοχής που υπηρετούν, προκειμένου να παραλάβουν στελέχη (μπλοκ) απλών παραπεμπτικών (πρώην ΓΚΑ-ΕΤΑΜ) και να τα διανείμουν, με ενυπόγραφη χρέωση στους υπηρετούντες γιατρούς της υπηρεσίας τους. 
      ■ Τα παραπάνω πρέπει να πράξουν και οι συμβεβλημένοι ιατροί του ΕΟΠΥΥ, δηλαδή να απευθύνονται στις Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να μπορούν να εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους των συγκεκριμένων και μόνο κλάδων ασθένειας για την αναγραφή εξετάσεων. 
          ■ Τέλος επισημαίνουμε ότι στα απλά παραπεμπτικά του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αναγράφονται και οι εξετάσεις υψηλού κόστους (όπως μαγνητικές τομογραφίες, αξονικές τομογραφίες κ.α.), ενώ δεν διαχωρίζονται από τα παραπεμπτικά ειδικού τύπου (υψηλού κόστους) του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς έχουν την ίδια ισχύ και σας υπενθυμίζουμε ότι δεν αποδίδεται δαπάνη σε μη συμβεβλημένους παρόχους υγείας.

6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΙΑΤΡΟΥΣ 
 • Η συνταγογράφηση γίνεται μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ή με την έκδοση χειρόγραφής συνταγής στο ενιαίο έντυπο συνταγολογίου ΕΟΠΥΥ, για τις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η έκδοση ηλεκτρονικής συνταγής (έγγραφα ΕΟΠΥΥ 30599/4-7-2012, 33195/25-7-2012 και 34756/3-9-2012). 
 • Για την συνταγογράφηση οι ιατροί ακολουθούν όσα ορίζονται στον κανονισμό παροχών του ΕΟΠΥΥ και σχετικές εγκυκλίους του οργανισμού (έγγραφο ΕΟΠΥΥ 14540/28-3-0212). Κάθε φάρμακο θα συνταγογραφείται από ιατρό της αντίστοιχης ειδικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 121/2008, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει βάσει των εγκεκριμένων ενδείξεων. Η συνταγογράφηση φαρμάκων από μη συμβεβλημένους ιδιώτες ιατρούς μπορεί να γίνεται μόνο ηλεκτρονικά με την έκδοση δύο συνταγών ανά ασφαλισμένο τον μήνα.
 • Οι ιατροί έχουν την υποχρέωση αναγραφής της φαρμακευτικής αγωγής στο βιβλιάριο ασθενείας του ασφαλισμένου. 
  
7. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

Οι ασφαλισμένοι των παραπάνω κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ. από 12/11/2012 και οι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ από 1-12-2012, είναι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ και ως εκ τούτου απολαμβάνουν ισότιμα με τους υπόλοιπους ασφαλισμένους του Οργανισμού τις υπηρεσίες που παρέχονται: 
 • από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ (ιατρική εξέταση, παρακλινικές εξετάσεις, φαρμακευτική αγωγή κ.λπ), 
 • από τις υγειονομικές δομές του Οργανισμού (Μονάδες Υγείας πρώην ΓΚΑ - ΕΤΑΜ),Κρατικά Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ κ.λπ. 
 • από τους συμβεβλημένους με τον Οργανισμό γιατρούς και παρόχους υγείας, (οι πληροφορίες για τους παρόχους υγείας και τους συμβεβλημένους γιατρούς είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ στις ιστοσελίδες των ενταχθέντων στον Οργανισμό φορέων, καθώς και στα ΚΕΠ. 
 • Από μη συμβεβλημένους ιατρούς με δαπάνη των ασφαλισμένων. Η συνταγογράφηση φαρμάκων από μη συμβεβλημένους ιδιώτες ιατρούς μπορεί να γίνεται μόνο ηλεκτρονικά με την έκδοση δύο συνταγών ανά ασφαλισμένο τον μήνα.
Επιπλέον οι ασφαλισμένοι ΕΤΑΑ και ΤΑΠ-ΕΤΕ εξυπηρετούνται και από τα ιατρεία των επιμέρους τομέων του ΕΤΑΑ και ΤΑΠ-ΕΤΕ. 
Ειδικά για την συνταγογράφηση και την προμήθεια φαρμάκων στους ασφαλισμένους των παραπάνω κλάδων ασθενείας ισχύουν τα παρακάτω:
 • Από την 15-11-2012 παύει να ισχύει το συνταγολόγιο αναγραφής φαρμάκων των ταμείων ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ. και η συνταγογράφηση γίνεται μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ή με την έκδοση χειρόγραφής συνταγής στο ενιαίο έντυπο συνταγολογίου ΕΟΠΥΥ, για τις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η έκδοση ηλεκτρονικής συνταγής. Οι ιατροί έχουν και πάλι την υποχρέωση αναγραφής της φαρμακευτικής αγωγής στο βιβλιάριο ασθενείας του ασφαλισμένου. Αντίστοιχα καταργείται από 1-12-2012 το συνταγολόγιο αναγραφής φαρμάκων των ασφαλισμένων του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. 
 • Οι ασφαλισμένοι των παραπάνω κλάδων ασθενείας, θα εξυπηρετούνται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, για την προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στην υπ'αριθμ. ΔΥΓ3(α) οικ. 34092 / 2-4¬2012, απόφαση (ΦΕΚ 1003/Β72012) και τις αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας. Αναλυτικοί κατάλογοι με τα φάρμακα που χορηγούνται από τα φαρμακεία του οργανισμού υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.
 • Προκειμένου να ενημερωθούν οι ασφαλισμένοι των ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ για την υποχρέωση έγκρισης χορήγησης ορισμένων φαρμάκων, δεν θα απαιτείται να εξετάζονται από τις παρακάτω επιτροπές μέχρι την 1-12-2012:
     * Επιτροπές Φαρμάκων εξωτερικού και υψηλού κόστους. 
     * Επιτροπές εξωσωματικής γονιμοποίησης, 
Αντίστοιχα δεν θα έχουν υποχρέωση εξέτασης από τις επιτροπές οι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ μέχρι την 15-12-2012.

8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 

Από 12/11/2012 οι φαρμακοποιοί θα εκτελούν συνταγές των ασφαλισμένων ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ: 
 • σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη Συλλογική Σύμβαση Προμήθειας Φαρμάκων ΕΟΠΥΥ. Συγκεκριμένα οι ασφαλισμένοι προμηθεύονται τα φάρμακά τους από όλα τα φαρμακεία που έγουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ και δεν προπληρώνουν για τα φάρμακά τους
 • Οι φαρμακοποιοί θα καταχωρούν τις εκτελεσμένες συνταγές ασφαλισμένων των ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ από τις 12-11-2012 μαζί με αυτές του ΕΟΠΥΥ, σε συνεχόμενη αρίθμηση.
 • Συνταγές που έχουν εκδοθεί με τη χρήση παλαιού τύπου συνταγολογίου έως 15-11-2012, καθώς και τρίμηνες επαναλαμβανόμενες συνταγές που εκδόθηκαν έως 15-11-2012 θα γίνονται δεκτές και θα κατατίθενται στον λογαριασμό του φαρμακείου.
 • Συνταγές που έχουν εκδοθεί σε παλαιού τύπου συνταγολόγια από την 16-11-2012 και μετά δεν θα γίνονται αποδεκτές. 
Από την 1-12-2012 οι φαρμακοποιοί θα εκτελούν συνταγές των ασφαλισμένων ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ηλεκτρονικές ή χειρόγραφες ενιαίου τύπου ΕΟΠΥΥ) και θα τις καταχωρούν μαζί με αυτές του ΕΟΠΥΥ σε συνεχόμενη αρίθμηση.
Για την απόδοση δαπανών για προμήθεια αναλώσιμου υλικού, προϊόντων ειδικής διατροφής και φαρμάκων, σε περίπτωση έκτακτης περίθαλψης, οι ασφαλισμένοι θα υποβάλλουν δικαιολογητικά στις υπηρεσίες των ταμείων τους που υπέβαλαν στο παρελθόν. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΤΕΛΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ REBATE 2011

Αθήνα, 08 Νοεμβρίου 2012
Αρ. Πρωτ.: 42860

Με τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα ο Οργανισμός ενημερώθηκε για τα σκευάσματα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων σκευασμάτων καθώς οι αντίστοιχες εταιρείες δεν κατέβαλλαν το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία τέλος εισόδου καθώς και την προβλεπόμενη επιστροφή (rebate) για το έτος 2011. 
Επισημαίνεται το γεγονός ότι πλήθος εξ’ αυτών των σκευασμάτων φέρουν καφέ ταινία γνησιότητας (Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα) και, ούτως ή άλλως, δεν τίθεται θέμα υπαγωγής τους στον θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων σκευασμάτων. 
Τα υπόλοιπα σκευάσματα δεν θα αποζημιώνονται πλέον από τον ΕΟΠΥΥ καθώς αποκλείονται αυτοδίκαια από τον εν λόγω κατάλογο. 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη καταβολή των προβλεπομένων ποσών και για άλλα φαρμακευτικά προϊόντα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμψηφισμού και της διενέργειας ελέγχου από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ...