Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ

Αθήνα 19-2-2015 
Αριθ.Πρωτ.: ΔΒ4Γ/Γ23/108/οικ.6719 

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την εφαρμογή e-syntagografisi για κατόχους βιβλιαρίου Οικονομικής Αδυναμίας» 
Σχετικό: Η υπ’αριθμ.πρωτ.Α3γ/οικ.5640/22-1-2015 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας 

 Σε συνέχεια της ανωτέρω Εγκυκλίου και στο πλαίσιο της εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης 139491/06(ΦΕΚ1747/τ.Β΄/30-11-2006) και προκειμένου να εφαρμοστεί ηλεκτρονική συνταγογράφηση και στους κατόχους Βιβλιαρίου Οικονομικής Αδυναμίας, εφεξής θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

Α) ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ 
- Η συνταγογράφηση θα γίνεται ηλεκτρονικά με τη χρήση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και το «Βιβλιάριο Οικονομικής Αδυναμίας» το οποίο θα χρησιμοποιείται για λόγους ταυτοπροσωπίας. 
- Ο ιατρός θα έχει την ευθύνη καταχώρησης των στοιχείων του ασθενή στην ειδική εφαρμογή-φόρμα του ΣΗΣ , επιλέγοντας κατά την επεξεργασία του ασφαλιστικού φορέα «Ταμείο Πρόνοιας». 
- Το υπόλοιπο της διαδικασίας θα ακολουθεί τους κανόνες του συστήματος που ισχύουν και για τους λοιπούς ασφαλισμένους. 

Β) ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
- Η εκτέλεση των εν λόγω συνταγών θα γίνεται μόνο από τα φαρμακεία των Δημόσιων Νοσοκομείων. Ειδικότερα θα γίνεται από τα φαρμακεία των νοσοκομείων στα οποία υπηρετούν οι ιατροί που έχουν προβεί στην συνταγογράφηση καθώς και από τα νοσοκομεία αναφοράς, σύμφωνα με την Γ3α/οικ.3579/14-1-2015 (ΦΕΚ93 τ.Β΄/20-1-2015) των κέντρων υγείας/μονάδων υγείας των ΠΕΔΥ, εφόσον η συνταγογράφηση έχει γίνει από τους ιατρούς των μονάδων αυτών. 
- Η εκτέλεση της ηλεκτρονικής συνταγής θα ακολουθείται από τους κανόνες που ισχύουν για το σύνολο των ασφαλισμένων που έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα στο ΣΗΣ. Σε περίπτωση που το φαρμακείο του Νοσοκομείου δεν διαθέτει απόθεμα για την πλήρη εκτέλεση της συνταγής: 
α) εκτελείται η συνταγή μερικά και το υπόλοιπο ανεκτέλεστο μέρος θα ακυρώνεται 
β) μαρκάρεται ηλεκτρονικά η ένδειξη «ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ» και ο ασθενής αποκτά δικαίωμα εκτέλεσης σε άλλο φαρμακείο Νοσοκομείου. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των ανωτέρω είναι όλοι οι κάτοχοι βιβλιαρίου Οικονομικής Αδυναμίας να διαθέτουν ΑΜΚΑ. 
Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι κατέχουν ήδη βιβλιάριο Οικονομικής Αδυναμίας και δεν έχουν ΑΜΚΑ, τα Νοσοκομεία θα πρέπει για τελευταία φορά να εκτελούν τις συνταγές και ταυτόχρονα να ενημερώνουν τους δικαιούχους προφορικά και ενυπόγραφα επί του βιβλιαρίου Οικονομικής Αδυναμίας για την υποχρέωση τους να εκδώσουν ΑΜΚΑ. 
Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε για ενέργειες της αρμοδιότητας σας ώστε στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης να υπάρχει σχετική δέσμευση στην εκτέλεση των εν λόγω συνταγών μόνο σε φαρμακεία Δημόσιων νοσοκομείων. 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 
Π.ΛΙΤΣΑ

Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2015

ΕΟΠΥΥ: ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Αθήνα,19-2-2015 
Αρ. Πρωτ.:ΔΒ4Γ/Γ55/6/οικ.6644 

Σας υπενθυμίζουμε ότι, κατ'εφαρμογή του υπ'αρ.Γ55/235/8-3-13 εγγράφου του Οργανισμού για τη συνταγογράφηση του αναλωσίμου διαβητολογικού υλικού, καθιερώθηκε συγκεκριμένο ηλεκτρονικό έντυπο, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού από όπου οι θεράποντες ιατροί δύνανται να το αναπαράγουν και να συνταγογραφούν σε αυτό για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.
Επειδή παρατηρήθηκαν περιστατικά για τα οποία έγινε χρήση ετέρων εντύπων για τη συνταγογράφηση των ανωτέρω ειδών από Μονάδες Πρωτοβαθμίου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ), εφιστούμε την προσοχή σας ως προς την αποκλειστική χρήση του καθιερωθέντος εκ του Οργανισμού εντύπου, δεδομένου ότι οποιαδήποτε άλλη τυποποιημένη σε μορφή εντύπου γνωμάτευση δε θα καθίσταται αποδεκτή προς αποζημίωση του αναγραφομένου σε αυτήν διαβητολογικού υλικού. 
Επιπροσθέτως, τονίζεται ότι το αναλώσιμο διαβητολογικό υλικό το οποίο αποζημιώνεται από τη Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών (ΚΜΕΣ) υποβάλλεται υποχρεωτικά από τα συμβεβλημένα με τον Οργανισμό φαρμακεία μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-ΔΑΠΥ. 
Σας ενημερώνουμε ότι η παραπάνω διαδικασία δεν αποκλείει την αγορά του αναλωσίμου υγειονομικού υλικού από τους ασφαλισμένους και συνεπώς την απόδοση της σχετικής δαπάνης σε αυτούς ή σε εξουσιοδοτημένους και πιστοποιημένους στο e-ΔΑΠΥ προμηθευτές (πλην των ιδιωτικών φαρμακείων) από τα Τμήματα Παροχών του Οργανισμού, αφαιρουμένης της συμμετοχής όπου τούτο προβλέπεται.
Τέλος, επισημαίνεται ότι το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό το οποίο συνταγογραφείται στο προαναφερθέν ηλεκτρονικό έντυπο εξαιρείται από την αναγκαιότητα έγκρισης από ελεγκτή ιατρό του Οργανισμού. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ 
ΚΟΝΤΟΣ Δ.

Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

ΕΟΠΥΥ: ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΣΥΝΤΑΓΗΣ

Αθήνα 23-1-2015 
Αριθ.Πρωτ.: ΔΒ4Γ/οικ.2288 

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την έκδοση επαναλαμβανόμενων συνταγών έως και εξάμηνης διάρκειας για χρόνια νοσήματα» 
Σχετικό: Η υπ'αριθμ.πρωτ.Γ3γ/105023/22-12-2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ3677/Τεύχος Β/31-12-2014) 

Σε εφαρμογή της ανωτέρω Υπουργικής απόφασης σας γνωρίζουμε ότι επιτρέπεται στους θεράποντες ιατρούς να χορηγούν «επαναλαμβανόμενη συνταγή» έως και εξάμηνης διάρκειας μόνο για παθήσεις της ειδικότητάς τους στους ασθενείς που πάσχουν: 
Α) από χρόνιες παθήσεις για την συνταγογράφηση των οποίων γίνεται χρήση θεραπευτικών πρωτοκόλλων ενσωματωμένων στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και για φάρμακα που περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα πρωτόκολλα 
Β) από χρόνιες παθήσεις για τις οποίες η συμμετοχή του ασφαλισμένου ασθενούς έχει καθορισθεί ως μηδενική ή 10% στην αποζημίωση των φαρμάκων στη βάση της ισχύουσας νομοθεσίας. 
Γ) Παρατίθεται ενδεικτικός κατάλογος χρονίων παθήσεων: 
Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 
Πνευμονική Ίνωση 
Πνευμονοκονίαση 
Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια 
Μεταμόσχευση Νεφρών και λοιπών οργάνων 
Νόσος του Paget 
Οστεοπόρωση (πλην της καλσιτονίνης και των σκευασμάτων των Διφωσφονικών αλάτων που αναγράφονται σε απλή αγωγή) 
Εκφυλιστική οστεοαρθροπάθεια 
Νοσήματα κολλαγόνου (Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος, Σκληροδερμία και άλλα) 
Χρόνιες αρθρίτιδες 
Βιταμινοανθεκτική ραχίτιδα 
Χρόνιες αναιμίες και διαταραχές πήξεως 
Λεύκη 
Έκζεμα (ατοπική δερματίτιδα) 
Ψωρίαση 
Ιχθύαση 
Parkinson και λοιπά εκφυλιστικά νοσήματα Νευρικού Συστήματος 
Επιληψία 
Σκλήρυνση κατά πλάκας 
Ψυχωσικές διαταραχές (Σχιζοφρένεια κ.λπ.) 
Μανιοκαταθλιπτική Ψύχωση (Διπολική Συναισθηματική Διαταραχή) 
Χρόνια ή υποτροπιάζουσα κατάθλιψη 
Χρόνιες Οργανικές Ψυχικές Διαταραχές (Άνοιες κ.λπ.) 
Σακχαρώδης Διαβήτης 
Υπερθυρεοειδισμός 
Υποθυρεοειδισμός 
Νόσος Addison 
Νόσος Cushing 
Αδενουποφυσιακή ανεπάρκεια 
Αυτοάνοση Θυρεοειδίτιδα 
Υπερχοληστεριναιμία 
Υπερλιπιδαιμία 
Αρτηριακή Υπέρταση 
Στεφανιαία νόσος 
Καρδιακή ανεπάρκεια 
Καρδιακές αρρυθμίες 
Συγγενείς καρδιοπάθειες 
Αγγειοπάθειες 
Νόσος Crohn 
Ελκώδης κολίτιδα 
Χρόνια Παγκρεατίτιδα 
Γλαύκωμα 
Παθήσεις αιθουσαίου συστήματος (Νόσος Meniere κ.λπ.) 
Νεοπλασίες όλων των συστημάτων 
Φυματίωση 
HIV λοίμωξη. 

Με την καταχώριση μίας συνταγής ως επαναλαμβανόμενης στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης καταχωρίζονται αυτομάτως οι επαναλαμβανόμενες σχετικές συνταγές, η ημερομηνία καταχώρισης και ορίζονται οι αντίστοιχες ημερομηνίες έναρξης και λήξης της εκτέλεσής τους. 
Σε περίπτωση που η πρόσβαση στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης δεν είναι εφικτή για λόγους που αφορούν στη διαθεσιμότητα του συστήματος, η συνταγογράφηση γίνεται χειρόγραφα στα έντυπα ενιαίου τύπου συνταγολογίου ΕΟΠΥΥ (πράσινες συνταγές), χρησιμοποιώντας έως έξι (6) συνεχή φύλλα του συνταγολογίου και το κάθε φύλλο της αριθμείται από τον ιατρό, ο οποίος και αναγράφει σε καθένα από αυτά τις λέξεις «επαναλαμβανόμενη συνταγή τετράμηνης ή πεντάμηνης ή εξάμηνης διάρκειας», ανάλογα με το χρονικό διάστημα της θεραπείας. Το κάθε φύλλο εκτελείται χωριστά ανά μήνα από το φαρμακοποιό. 
Τα φύλλα της επαναλαμβανόμενης συνταγής μπορούν να προσκομίζονται στο φαρμακείο για εκτέλεση και μέχρι πέντε (5) ημέρες νωρίτερα ή αργότερα από την αναγραφόμενη στο κάθε φύλλο ημερομηνία. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ