Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015

ΕΟΠΥΥ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Μαρούσι, 30-03-2015 
Αρ. Πρωτ.: ΔΒ4Γ/οικ. 11616 

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τους «Ασφαλισμένους ΙΚΑ πρώην ΟΠΑΔ» 
ΣΧΕΤΙΚΟ
1. O Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85A/7-4-14),
2. Η υπ' αρ. πρ. 1184/19-02-2015 γνωμοδότηση

Κατόπιν ερωτημάτων φαρμακείων, στα οποία έχει επιβληθεί (τελεσίδικα) κύρωση αποκλεισμού από την εκτέλεση συνταγών για ασφαλισμένους ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ, σχετικά με το εάν, μετά από τη κατάργηση του ΟΠΑΔ και τη σύσταση στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ αυτοτελών Τομέων Ασφαλισμένων Δημοσίου και Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, η εν λόγω κύρωση δύναται να εφαρμόζεται και στους «Ασφαλισμένους ΙΚΑ πρώην ΟΠΑΔ», θέτουμε υπόψη σας τα παρακάτω: 
Σύμφωνα με το άρθρο 23 της Συλλογικής Σύμβασης Προμήθειας Φαρμάκων «Σε όσους φαρμακοποιούς έχει επιβληθεί (τελεσίδικα) κύρωση αποκλεισμού από την εκτέλεση συνταγών για ασφαλισμένους είτε του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, είτε του ΟΑΕΕ, είτε του ΟΠΑΔ, είτε του ΟΓΑ οι κυρώσεις εξακολουθούν να ισχύουν και συνεπώς δεν θα εκτελούν συνταγές για ασφαλισμένους του συγκεκριμένου Ταμείου, το οποίο τους έχει επιβληθεί κύρωση.». 
Επίσης, σύμφωνα με τη σχετική (2) γνωμοδότηση, ο ΕΟΠΥΥ νομιμοποιείται να εφαρμόζει κυρώσεις που έχουν επιβληθεί τελεσίδικα σε φαρμακοποιούς και αφορούν στον αποκλεισμό των φαρμακείων τους από την εκτέλεση συνταγών για ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ, με δεδομένο ότι ο ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ καταργήθηκε και στη θέση του «υπεισήλθαν» οι νεοσύστατοι Τομείς του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, ως διάδοχοι του προηγούμενου Φορέα, έτι δε περαιτέρω, ο ΕΟΠΥΥ είναι καθολικός διάδοχος των εντασσομένων φορέων και οι ήδη επιβληθείσες τελεσίδικες κυρώσεις εις βάρος των φαρμακοποιών εξακολουθούν να ισχύουν και έναντι του Οργανισμού. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.ΚΟΝΤΟΣ

Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015

ΕΟΠΥΥ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΗΔΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Αθήνα 11/3/2015 
Αρ. Πρωτ. ΔΒ4Α/Γ23/158 

Επειδή διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν οδηγίες οπό την ΗΔΙΚΑ για την διαχείριση, εκκαθάριση και υποβολή λογαριασμού από ιδιωτικά φαρμακεία, διευκρινίζεται ότι: 
Α) όσον αφορά στην διαδικασία υποβολής, τον έλεγχο, την εκκαθάριση και πληρωμή των λογαριασμών συνταγών Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σας έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες (συνοδευτικά έντυπα) στο πλαίσιο της συλλογικής σύμβασης που έχουμε υπογράψει,
Β) Σύμφωνα με τους νόμους 3918/2011, 3984/2012 και 4238/2014 ο Οργανισμός είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον έλεγχο της τήρησης της φαρμακευτικής νομοθεσίας, για την εκκαθάριση και πληρωμή σας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για αποζημίωση σε περίπτωση λογαριασμών που κατατεθούν με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που ορίζεται από τη Συλλογική Σύμβαση και τις αποφάσεις του Οργανισμού. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2015

ΕΟΠΥΥ: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

Μαρούσι, 04/03/2015 
Αρ. Πρωτ.: ΔΒ4Γ/οικ.8400 

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων νόμου σχετικά με συνταγογράφηση 
ΣΧΕΤΙΚΟ: 
1. Το άρθρο 46 του ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270Α/24-12-2014), 
2. Το άρθρο 21 του ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41Α/01-03-2012) 

Θέτουμε υπόψη σας ότι δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 46 του ν.4316/2014, η παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 4052/2012, όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής: 
«6. α) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μπορεί να ορίζεται μειωμένο ποσοστό συμμετοχής στη φαρμακευτική περίθαλψη για τους ασφαλισμένους, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 1902/1990 (Α' 138), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, όταν χορηγείται, με συναίνεση του ασφαλισμένου, το φθηνότερο φαρμακευτικό προϊόν όμοιας δραστικής περιεκτικότητας και φαρμακοτεχνικής μορφής με αυτό που έχει συνταγογραφηθεί από τον ιατρό. 
β) Οι φαρμακοποιοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν ως απόθεμα και να χορηγούν το φαρμακευτικό προϊόν με τη χαμηλότερη λιανική τιμή για κάθε δραστική ουσία, περιεκτικότητα και συσκευασία, από τα φάρμακα του θετικού καταλόγου συνταγογραφούμενων προϊόντων. Κατά την εκτέλεση των συνταγών οι φαρμακοποιοί υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στον ασθενή, για κάθε συνταγή συγκεκριμένης δραστικής ουσίας χωριστά, το φάρμακο με τη χαμηλότερη τιμή και το ποσό συμμετοχής που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο φάρμακο. Αν ο ασθενής επιλέξει ακριβότερο φάρμακο, καταβάλει τη διαφορά που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία και ο φαρμακοποιός υποχρεούται, πριν την εκτέλεση της συνταγής, να ενημερώσει τον ασθενή για το σύνολο της συμμετοχής του και τη διαφορά που προκύπτει, εφόσον δεν επιλέγει το φθηνότερο φάρμακο. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ασθενής οφείλει να υπογράψει σε ειδικό χώρο επί της συνταγής ότι επιθυμεί να λάβει το ακριβότερο φάρμακο και το γεγονός αυτό θα καταχωρείται επίσης στο ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης. Σε περίπτωση χειρόγραφης συνταγής, η υπογραφή του ασθενή τίθεται στο πίσω μέρος της συνταγής, με την επισήμανση ότι ο ασθενής ενημερώθηκε και αποφάσισε να επιλέξει ακριβότερο φάρμακο.
γ) Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οφείλει να ελέγχει σε μηνιαία βάση τα δεδομένα εκτέλεσης συνταγών του κάθε φαρμακοποιού, για τη διαπίστωση τυχόν παραβίασης των διατάξεων της παρούσας παραγράφου. 
Ως παραβίαση των σχετικών διατάξεων θεωρούνται οι περιπτώσεις που οι ιδιώτες φαρμακοποιοί: 
αα) δεν χορηγούν στον ασθενή το φαρμακευτικό προϊόν με τη χαμηλότερη λιανική τιμή για κάθε δραστική ουσία, περιεκτικότητα και συσκευασία, από τα φάρμακα του θετικού καταλόγου συνταγογραφούμενων προϊόντων, παρά το σχετικό αίτημα του ασθενούς, 
ββ) δεν γνωστοποιούν στον ασθενή, για κάθε συνταγή συγκεκριμένης δραστικής ουσίας χωριστά, το φάρμακο με τη χαμηλότερη τιμή και το ποσό συμμετοχής που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο φάρμακο και 
γγ) ο ασθενής δεν υπογράψει σε ειδικό χώρο επί της συνταγής ότι επιθυμεί να λάβει το ακριβότερο φάρμακο. 
δ) Η αρμόδια Διεύθυνση που διαπιστώνει την παράβαση, καλεί τον φαρμακοποιό να δώσει έγγραφες εξηγήσεις. Οι εξηγήσεις υποβάλλονται εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν του σχετικού εγγράφου, στο οποίο υποχρεωτικά αναφέρεται η παράβαση που διαπιστώθηκε. 
ε) Σε περίπτωση που οι εξηγήσεις δεν κρίνονται επαρκείς επιβάλλονται στον φαρμακοποιό που εκτέλεσε τη συνταγή οι εξής κυρώσεις, ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα της πράξης: 
αα) πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ή 
ββ) προσωρινός αποκλεισμός του φαρμακείου από την εκτέλεση των συνταγών του Οργανισμού για χρονικό διάστημα από ένα (1) μήνα έως και έξι (6) μήνες. 
στ) Το πρόστιμο παρακρατείται από οποιονδήποτε από τους επόμενους λογαριασμούς συνταγών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του φαρμακοποιού, και αν δεν υποβληθεί νεότερος το ποσό εισπράττεται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ υπέρ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. 
ζ) Οι κυρώσεις επιβάλλονται από τον Αντιπρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης που διαπίστωσε την παράβαση. 
η) Κατά της σχετικής απόφασης ο φαρμακοποιός μπορεί να ασκήσει, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίησή της σε αυτόν, προσφυγή ενώπιον του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Κατά τη διάρκεια της παραπάνω προθεσμίας, των τριάντα (30) ημερών, καθώς και σε περίπτωση άσκησης της ανωτέρω ενδικοφανούς προσφυγής, αναστέλλεται μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης η εκτέλεση της απόφασης επιβολής κυρώσεων. 
θ) Σε κάθε περίπτωση οι παραβάσεις των φαρμακοποιών γνωστοποιούνται και στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο.»  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.ΚΟΝΤΟΣ