Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013

ΕΟΠΥΥ: ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΣΥΝΤΑΓΗΣ ΙΑΤΡΟΥ

Αθήνα, 27 Iουνίου 2013
Αρ. Πρωτ.: 22143 

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με προτάσεις Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου για την εκτύπωση συνταγών στο πίσω μέρος της συνταγής του ιατρού.». 
Σχετικό: το έγγραφο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου με αρ. πρώτ. 684/29.03.2013. 

Σε απάντηση στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου σας ενημερώνουμε ότι γίνονται αποδεκτές συνταγές στις οποίες η εκτύπωση της εκτελεσμένης συνταγής έχει πραγματοποιηθεί στο πίσω μέρος της συνταγής του ιατρού. 

Επισημαίνουμε ότι δεν θα γίνονται δεκτές συνταγές όπου η εκτύπωση της εκτέλεσης έχει γίνει πάνω στα στοιχεία της συνταγής του ιατρού. Στην περίπτωση αυτή ο φαρμακοποιός θα εκτυπώνει νέα σελίδα εκτέλεσης και θα επικολλά σε αυτή τις ταινίες γνησιότητας, καταθέτοντας παράλληλα και την συνταγή του ιατρού. 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Π. ΛΙΤΣΑ

ΕΟΠΥΥ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Αθήνα,26/6/2013 
Αρ. Πρωτ.:21960 

ΘΕΜΑ « Τροποποίηση της διαδικασίας παρακρατήσεων σε λογαριασμούς φαρμακείων από τον ΕΟΠΥΥ » 
ΣΧΕΤΙΚΑ: Το υπ΄αριθμ.31574/11-7-2012 γενικό έγγραφο ΕΟΠΥΥ . 

Θέτουμε υπόψη σας ότι εφεξής τροποποιείται η διαδικασία παρακρατήσεων από τον ΕΟΠΥΥ σε λογαριασμούς φαρμακείων που έχει καθορισθεί με το ανωτέρω έγγραφο και ειδικότερα καθιερώνεται ότι στις περιπτώσεις υποβολής λογαριασμών φαρμακείων για τα οποία εκκρεμούν : α) οφειλές από κατασχέσεις υπέρ τρίτων β) οφειλές από συμβάσεις εκχώρησης υπέρ τρίτων, γ) οφειλές στις ΔΟΥ και δ) οφειλές στα εντασσόμενα ταμεία, θα ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία , αρχής γενομένης από την παραλαβή των λογαριασμών φαρμακείων Ιουνίου 2013 οι οποίοι θα παραληφθούν από τις από τις αρμόδιες Περιφερειακές Δ/νσεις τον Ιούλιο του 2013. 

Α) Οφειλές από κατασχέσεις 

Α1) Η αρμόδια Περ/κή Δ/νση ΕΟΠΥΥ από την ημερομηνία κοινοποίησης του κατασχετηρίου θα παρακρατεί το κατασχεμένο ποσό από το/τους λογαριασμό/ούς του φαρμακείου κατά του οποίου εκκρεμεί κατάσχεση και θα αναμένει την υποβολή Δήλωσης Τρίτου από την αρμόδια Δ/νση Νομικών Υποθέσεων ΕΟΠΥΥ προκειμένου στη συνέχεια να προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες και συγκεκριμένα: 

Α2) Οι λογαριασμοί δεν θα προωθούνται σην ΚΜΕΣ προς πληρωμή , αλλά θα διενεργείται πρόχειρος λογιστικός έλεγχος ( στη συγκεντρωτική κατάσταση των συνταγών και στο τιμολόγιο ) θα εφαρμόζονται οι νόμιμες παρακρατήσεις και θα αποδίδονται στους δικαιούχους τα αναλογούντα ποσά από την προκαταβολή του φαρμακείου. Στη συνέχεια οι συνταγές, με αντίγραφο του λογαριασμού συνταγών και αντίγραφο του τιμολογίου θα αποστέλλονται στην ΚΜΕΣ προκειμένου να διενεργηθεί ο σχετικός έλεγχος και εκκαθάριση των συνταγών , με σχετική ενημέρωση περί του είδους και του ποσού της παρακράτησης και την επισήμανση της επιστροφής στη συνέχεια των συνταγών στην αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση από όπου έγινε η οικονομική κίνηση. Η ΚΜΕΣ θα υπολογίζει το rebate των φαρμακείων και την έκπτωση επί του τιμολογίου .Οι ταινίες γνησιότητες των συγκεκριμένων λογαριασμών θα συνυπολογίζονται στα rebate των φαρμακευτικών εταιρειών.

Β) Οφειλές από συμβάσεις εκχώρησης 

Οι κατά τόπους αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ θα προβαίνουν στη διαδικασία που περιγράφεται στην παρ.Α2, αφού προηγουμένως ελέγξουν τις κοινοποιήσεις που αναφέρονται κατωτέρω, ο οποίες και αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση της εφαρμογής της σύμβασης εκχώρησης: 
1. Επίδοση στον ΕΟΠΥΥ 
2. Επίδοση στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ 
3. Επίδοση στην Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ υπεύθυνη της απαίτησης. 
4. Επίδοση στο Ελεγκτικό Συνέδριο 
5. Επίδοση στη ΔΟΥ του εκχωρητή/τριαςκαι 
6.Επίδοση στον εκχωρητή/τρια. 

Οφειλές στις ΔΟΥ καθώς και οφειλές στα εντασσόμενα ταμεία 

Γ) Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ (εφόσον οι συνταγές κατατίθενται σ΄αυτές) στις περιπτώσεις φαρμακείων που προσκομίζονται βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τις οποίες προκύπτουν παρακρατήσεις, δεν θα προωθούν τους σχετικούς λογαριασμούς σην ΚΜΕΣ προς πληρωμή , αλλά θα διενεργείται πρόχειρος λογιστικός έλεγχος και θα εφαρμόζονται οι νόμιμες παρακρατήσεις και θα αποδίδονται στα αρμόδια ασφαλιστικά ταμεία και τις αρμόδιες ΔΟΥ τα αναλογούντα ποσά. Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ΄αριθμ.1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24-11-1999. (Β΄2134) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών , οι αποδόσεις των παρακρατουμένων ποσών σε περίπτωση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας , πρέπει να διενεργούνται από την Υπηρεσία που παραλαμβάνει το αποδεικτικό στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, το αργότερο εντός δέκα ( 10 ) ημερών από την πληρωμή του τίτλου. Στη συνέχεια επίσης οι συνταγές, με αντίγραφο του λογαριασμού συνταγών και αντίγραφο του τιμολογίου θα αποστέλλονται στην ΚΜΕΣ προκειμένου να διενεργηθεί ο σχετικός έλεγχος και εκκαθάριση , με σχετική ενημερωση περί του είδους και του ποσού της πρακράτησης και την επισήμανση της επιστροφής στη συνέχεια των συνταγών στην αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση 

Δ) Οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι που τηρείται Διανεμητικός Λογαριασμός, και έχουν αναλάβει την υποχρέωση να παραλαμβάνουν λογαριασμούς φαρμακείων μελών τους στις περιπτώσεις φαρμακείων που προσκομίζονται βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τις οποίες προκύπτουν παρακρατήσεις, θα πρέπει να ενημερώνουν άμεσα τις κατά τόπους αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ προκειμένου να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες αρμοδιότητάς τους που περιγράφονται στην παράγραφο Γ, προωθώντας τους αντίστοιχους λογαριασμούς. 

Κατασχέσεις και συμβάσεις εκχώρησης που ήδη εφαρμόζονται από τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους σε συνεργασία με την ΚΜΕΣ καθώς και αυτές που ήδη εφαρμόζονται από την ΚΜΕΣ , θα αποσταλούν με αναλυτική ενημέρωση στην οικεία Περιφερειακή Δ/νση ΕΟΠΥΥ , προκειμένου να εφαρμοσθεί εφ εξης η ως άνω αναφερόμενη διαδικασία. 

Επισημαίνουμε ότι οι Περ/κές Δ/σεις ΕΟΠΥΥ θα ενημερωθούν άμεσα από τις αρμόδιες Δ/νσεις του ΕΟΠΥΥ σχετικά με τις λεπτομέρειες της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης των οφειλομένων σε όλες τις περιπτώσεις που περιγράφονται ανωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ 
Ε.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ICD-10

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με βάση και το προηγούμενο έγγραφό μας από 18/06/2013, καθίσταται σταδιακά υποχρεωτική η καταχώρηση της διάγνωσης κατά την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, με βάση την Διεθνή Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD-10). Η υποχρέωση αυτή ξεκινά από τις 21 Ιουνίου για όλα τα καρδιολογικά νοσήματα και ακολουθούν σταδιακά οι υπόλοιπες ειδικότητες σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                                                             ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

26 ΙΟΥΝΙΟΥ          ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 

28 ΙΟΥΝΙΟΥ      ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ-ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

1 ΙΟΥΛΙΟΥ       ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ 

3 ΙΟΥΛΙΟΥ          ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

5 ΙΟΥΛΙΟΥ         ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ 

8 ΙΟΥΛΙΟΥ      ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΩΤΟΡΙΝ ΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ 

Για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά την συνταγογράφηση με βάση το σύστημα ICD-10 θα λειτουργήσει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ ομάδα εργασίας που θα απαντά σε ερωτήματα που μπορούν να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: icdquality@eopyy.gov.gr

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013

ΈΓΚΡΙΣΗ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Αθήνα, 07 Ιουνίου 2013 
Αρ. Πρωτ.: 19896 

Σχετικό:
1.Υπουργική Απόφαση ΓΠοικ. 42927 (ΦΕΚ 1184/Β/15-05-2013), «Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 29311/26.03.2013 (ΦΕΚ Β ́692) «Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α ́ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». 
2.Υπουργική Απόφαση 47048 (ΦΕΚ 1240/Β/22-05-2013), Τροποποίηση της υπ' αριθ. 29311/26.03.2013 απόφασης (Β ́ 692), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ' αρ. β ΓΠοικ.42927/15.05.2013 απόφαση (Β ́ 1184)». 
3. Έγγραφό μας 14743/17-04-2013 με τίτλο: «Σχετικά με τους περιορισμούς στη συνταγογράφηση σκευασμάτων του θετικού καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων». 

Σας ενημερώνουμε ότι με την Υπουργική Απόφαση ΓΠ οικ. 42927 (ΦΕΚ 1184/Β/15-05- 2013, 
σχετικό 1) εγκρίθηκε ο θετικός κατάλογος του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α ́ του Ν. 3816/2010, ο οποίος εν συνεχεία τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση 47048 (ΦΕΚ 1240/Β/22-05-2013, 
σχετικό 2). Επισημαίνεται η ύπαρξη περιορισμών στη συνταγογράφηση δραστικών ουσιών συγκεκριμένων θεραπευτικών κατηγοριών. 
Προς διευκόλυνσή σας, οι εν λόγω περιορισμοί παρατίθενται κατωτέρω (Πίνακας 1). 
Επισημαίνεται ότι ο Οργανισμός θα αποζημιώνει μόνον τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που ανήκουν στον ανωτέρω κατάλογο. 
Συνημμένα: Πίνακας περιορισμών (5 σελίδες). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ 
ΕΛ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΙΝΑΚΑΣ 1

A02BC -Αναστολείς της αντλίας πρωτονίων
Περιορισμός: Αποζημιώνονται για τη Θεραπεία πεπτικού έλκους,της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης και της φαρμακευτικής γαστροπροστασίας σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης γαστροδωδεκαδακτυλικού έλκους. Ειδικότερα όσον αφορά τη γαστροπροστασία σε χορήγηση κλοπιδογρέλης πρώτη επιλογή είναι η χορήγηση Η2 αναστολέων.
Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης)
  1. A02BC01 OMEPRAZOLE
  2. A02BC02 PANTOPRAZOLE SODIUM SESQUIHYDRATE
  3. A02BC03 LANSOPRAZOLE
  4. A02BC04 RABEPRAZOLE SODIUM
A02BC0S ESOMEPRAZOLE MAGNESIUMΑπό του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)A02BC03 LANSOPRAZOLEΑπό του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) A02BC05 ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM TRIHYDRATEΠαρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)
  1. A02BC01 OMEPRAZOLE
  2. A02BC02 PANTOPRAZOLE SODIUM SESQUIHYDRATE
A02BC02 PANTOPRAZOLE SODIUM A02BC05 ESOMEPRAZOLE SODIUM

A06AD -Ωσμωτικώς δρώντα καθαρτικάΑπό του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)
Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο για την ένδειξη "Πρόληψη και θεραπεία της ηπατικής εγκεφαλοπάθειας"
A06AD11 LACTULOSE
A06AD12 LACTITOL MONOHYDRATE
Από του στόματος χορήγηση (υγρές μορφές, για διαγνωστικούς σκοπούς) A06AD POTASSIUM SODIUM TARTRATE TETRAHYDRATE

Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο σε χορήγηση για προετοιμασία διαγνωστικής εξέτασης και χειρουργικής επέμβασης


A06AGΕνέματα
Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο σε χορήγηση για προετοιμασία διαγνωστικής εξέτασης και χειρουργικής επέμβασης
Ορθική χορήγηση (υγρές μορφές, για διαγνωστικούς σκοπούς)
A06AG01 SODIUM PHOSPHATE DIBASIC DIHYDRATE,PHOSPHORIC ACID
A06AG01 SODIUM PHOSPHATE DIBASIC HEPTAHYDRATE,SODIUM PHOSPHATE MONOBASIC MONOHYDRATE A06AG01 SODIUM PHOSPHATE MONOBASIC MONOHYDRATE,SODIUM PHOSPHATE DIBASIC HEPTAHYDRATE A06AG01 SODIUM PHOSPHATE MONOBASIC MONOHYDRATE,SODIUM PHOSPHATE DIBASIC HEPTAHYDRATE


A07FA -ΠροβιοτικάΑπό του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)
Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο για την ένδειξη "Προφύλαξη των θεραπεία των ανεπιθυμήτων ενεργειών των αντιβιοτικών"
A07FA02 SACCHAROMYCES BOULARDII
Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)
Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο για την ένδειξη "Προφύλαξη των θεραπεία των ανεπιθυμήτων ενεργειών των αντιβιοτικών"
A07FA02 SACCHAROMYCES BOULARDII

A12AX -Ασβέστιο, συνδυασμοί με άλλα φάρμακα Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) Α12ΑΧ GLYCINE,CALCIUM CARBONATE
Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο ως δεσμευτικό του φωσφόρου στη νεφρική ανεπάρκεια

Α16ΑΑ -Αμινοξέα και παράγωγαΑπό του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)
Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο για άτομα με τεκμηριωμένη από εξειδικευμένο κέντρο δημόσιου νοσοκομείου ανεπάρκεια L- καρνιτίνης.
Σε ασθενείς τελικού σταδίου νεφρικής ανεπάρκειας μόνο ως θεραπεία συντήρησης μετά από ενδοφλέβια
χορήγηση κατά την αιμοκάθαρση.
Α16ΑΑ01 LEVOCARNITINE

Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)
Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο για άτομα με τεκμηριωμένη από εξειδικευμένο κέντρο δημόσιου νοσοκομείου ανεπάρκεια L- καρνιτίνης.
Σε ασθενείς τελικού σταδίου νεφρικής ανεπάρκειας μόνο ως θεραπεία συντήρησης μετά από ενδοφλέβια χορήγηση κατά την αιμοκάθαρση.

A16AA01 LEVOCARNITINE

G03AC -ΠρογεσταγόναΕνδομήτρια χορήγηση (σύστημα ενδομήτριας χορήγησης) G03AC03 LEVONORGESTREL
Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο για τις ενδείξεις "Ιδιοπαθής μηνορραγία και προφύλαξη από υπερπλασία του ενδομήτριου κατά τη διάρκεια θεραπείας ορμονικής υποκατάστασης"

G03HA -Αντιανδρογόνα, αμιγήΑπό του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) G03HA01 CYPROTERONE ACETATE
Περιορισμός: Αποζημιώνεται για όλες τις εγκεκριμένες ενδείξεις του εκτός της ένδειξης "Ανδρογενετική αλωπεκία"

Μ03ΑΧ -Λοιπά περιφερικώς δρώντα μυοχαλαρωτικά
Μ03ΑΧ G1 -Λοιπά περιφερικώς δρώντα μυοχαλαρωτικά / Αλλαντοτοξίνη Τύπου Α
Περιορισμός: Δεν αποζημιώνεται για την ένδειξη της μασχαλιαίας υπεριδρωσίας
Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)
M03AX01 BOTULINUM TOXIN TYPE A
M03AX G2 -Λοιπά περιφερικώς δρώντα μυοχαλαρωτικά/ΣύμπλοκοΑλλαντοτοξίνηςΤύπουΑ-Αιμοσυγκολλητίνης
Περιορισμός: Δεν αποζημιώνεται για την ένδειξη της μασχαλιαίας υπεριδρωσίας
Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)
Μ03ΑΧ01 BOTULINUM TYPE A TOXIN HAEMAGLUTININ COMPLEX

Μ09Α -Λοιπά Φάρμακα για τη θεραπεία των Μυοσκελετικών Παθήσεων
Μ09ΑΧ -Λοιπά φάρμακα για τη θεραπεία των μυοσκελετικών παθήσεων

Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)
Περιορισμός: Αποζημιώνονται μόνο 2 ενέσεις για κάθε γόνατο ανά έτος και εφόσον δεν υπάρχει ανταπόκριση σε άλλη θεραπεία. Συνταγογράφηση μόνο από ορθοπεδικούς και ρευματολόγους.
Μ09ΑΧ01 HYALURONATE SODIUM

N01BB -Αμίδια
N01BB G1 -Αμίδια, αμιγή
Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο μία φορά το μήνα και μόνο για τους ασθενείς που υποβάλλονται σε συχνές φλεβοκεντήσεις (ασθενείς πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, αιμοκαθαιρόμενοι)
Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές)
Ν01ΒΒ02 LIDOCAINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE
Ν01ΒΒ G2 -Αμίδια, συνδυασμοί
Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές)
Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο μία φορά το μήνα και μόνο για τους ασθενείς που υποβάλλονται σε συχνές φλεβοκεντήσεις (ασθενείς πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, αιμοκαθαιρόμενοι)
Ν01ΒΒ20 LIDOCAINE,PRILOCAINE

R03DX -Λοιπά φάρμακα για τις αποφρακτικές παθήσεις των αεροφόρων οδών, για συστηματική χορήγηση Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)R03DX07 ROFLUMILAST
Περιορισμός: Συνταγογράφηση μόνο από πνευμονολόγους, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες ενδείξεις

R06AA -Αμινοαλκυλαιθέρες (Αιθανολαμίνες)Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) R06AA52 DIMENHYDRINATE,NICOTINIC ACID,PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE
Περιορισμός: Αποζημιώνεται αποκλειστικά για βραχυχρόνια συμπτωματική αντιμετώπιση των εξάρσεων των ιλίγγων

S01XA -Άλλα οφθαλμικά
Περιορισμός: Αποζημιώνονται μόνο για την ένδειξη "Σύνδρομο SJOGREN"
Οφθαλμική χορήγηση (ημιστερεές μορφές)
S01XA12 DEXPANTHENOL
S01XA20 CARBOMERS01XA20 CARBOMER 974ΡΟφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές) S01XA20 POLYVIDONE
S01XA20
POLYVIDONE Κ25
S01XA20 POLYVINYL ALCOHOL,POLYVIDONE
Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013

ΕΟΠΥΥ: ΕΝΤΑΞΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΤΕ

Μαρούσι, 5 Ιουνίου 2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Σύμφωνα με το Ν.4158/2013 αρ. φύλλου ΦΕΚ 126 4-6- 2013 « Οι συνταξιούχοι του Ταμείου Συντάξεων και Πρόνοιας Προσωπικού ΑΤΕ που έχει ενταχθεί στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ με την παρ.2 του άρθρου 38 του ν.3522/2006 και τα μέλη οικογενειών αυτών, δικαιούνται από 1-6-2013 παροχές ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ, εφαρμοζομένων αναλόγων των διατάξεων που αφορούν στους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως προς την ασφάλιση, το ύψος των εισφορών και τη χορήγηση βιβλιαρίου υγείας. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος ». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ 
Λ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ