Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΑΘΗΝΑ 23/1/2012
Αρ. Πρωτ. 536

Θέμα: «Διευκρινήσεις για την παροχή ιατρικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ»

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση,συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται:
1. Από τις Υπηρεσίες Υγείας του ΕΟΠΥΥ (πολυϊατρεία, ιατρεία κ.λπ. πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ).
2. Από τ ους σ χηματισμούς του ΕΣΥ ( εξωτερικά ιατρεία Κρατικών Νοσοκομείων, Κέντρα Υγείας, αγροτικά ιατρεία).
3. Από τους συνεργαζόμενους (συμβεβλημένους) με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς (η λίστα έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://www.eopyy.gov.gr/MedSupplier/Index καθώς και στους διαδικτυακούς τόπους των εντασσόμενων στον Οργανισμό φορέων),
4. Από τους ιδιώτες γιατρούς που έχουν πιστοποιηθεί μόνο για συνταγογράφηση φαρμάκων και παραπομπή παρακλινικών εξετάσεων και μόνο ηλεκτρονικά.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :
- Όταν ο ασφαλισμένος απευθύνεται σε πιστοποιημένο ιδιώτη γιατρό το κόστος της επίσκεψης βαρύνει τον ασφαλισμένο και δεν αποδίδεται από τον Φορέα.
- Στα πολυιατρεία - ιατρεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (πρώην Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ) εξυπηρετούνται όλοι οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ.
- Οι ελεγκτές γιατροί του ΕΟΠΥΥ ( πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, μόνιμοι και αυτοί που έχουν σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου εξυπηρετούν όλους τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Για τη διενέργεια παρακλινικών – διαγνωστικών εξετάσεων οι ασφαλισμένοι απευθύνονται:
• Στις υγειονομικές δομές του ΕΟΠΥΥ (πρώην Μονάδες Υγείας ΙΚΑ – ΕΤΑΜ).
• Στα εργαστήρια των σχηματισμών του ΕΣΥ (εξωτερικά ιατρεία Κρατικών Νοσοκομείων – Κέντρα Υγείας).
• Στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικούς παρόχους Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (λίστα των οποίων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ).
Ο γιατρός που εξετάζει τον ασθενή υποχρεούται να ελέγχει την ταυτοπροσωπία και την ασφαλιστική του ικανότητα και να αναγράφει, στην περίπτωση χειρόγραφης παραπομπής, στο βιβλιάριο υγείας του τις παρακλινικές εξετάσεις τις οποίες παραγγέλλει .
Η θεώρηση – έγκριση δίδεται από τους ελεγκτές μόνο για τα χειρόγραφα παραπεμπτικά για εξετάσεις ποσού άνω των 100 € εντός (10) ημερών από την αναγραφή τους. Για τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά δεν απαιτείται έγκριση. Επίσης δεν απαιτείται έγκριση όταν η εξέταση εκτελείται από τις υπηρεσίες υγείας του ΕΟΠΥΥ, ή από τα εργαστήρια των σχηματισμών του ΕΣΥ ανεξαρτήτως ποσού.
Η εξέταση εκτελείται εντός (30) ημερών από την ημερομηνία θεώρησης, όταν απαιτείται έγκριση ελεγκτή και από την ημερομηνία έκδοσης του παραπεμπτικού, όταν δεν απαιτείται θεώρηση.
Οι ασφαλισμένοι (άμεσα και έμμεσα) συμμετέχουν στη δαπάνη των εξετάσεων με ποσοστό 15% όταν αυτές πραγματοποιούνται σε συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους.
Δεν προβλέπεται συμμετοχή του ασφαλισμένου όταν :
- οι εξετάσεις εκτελούνται εντός των δομών του Οργανισμού ή των σχηματισμών του ΕΣΥ.
- οι εξετάσεις αφορούν προμεταμοσχευτικό ή μεταμοσχευτικό έλεγχο και εκτελούνται σε
εξουσιοδοτημένα κέντρα που λειτουργούν σε κρατικά νοσοκομεία ή ΝΠΙΔ κοινωφελούς χαρακτήρα.
- Επίσης δεν προβλέπεται συμμετοχή για τη διενέργεια εξετάσεων που γίνονται στα πλαίσια της προληπτικής ιατρικής με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του Οργανισμού.
Παραπεμπτικά που εκδίδονται ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα και αφορούν εξετάσεις προληπτικής Ιατρικής με μηδενική συμμετοχή, ο παραγγέλλων ιατρός θα πρέπει να αναγράφει επί του παραπεμπτικού ότι πρόκειται για εξετάσεις που διενεργούνται στα πλαίσια προληπτικού ελέγχου, σύμφωνα με τον Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και θα αναγράφονται στο βιβλιάριο Ασθενείας.
Η δαπάνη για διενέργεια εξετάσεων σε μη συμβεβλημένους φορείς βαρύνει τον ασφαλισμένο και δεν αποδίδεται από τον ΕΟΠΥΥ.
Για ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ εξυπηρετούνται από:
• Όλα τα Κρατικά Νοσοκομεία.
• Τις συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικές κλινικές, η λίστα των οποίων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.
Για την εισαγωγή του ασθενούς σε συμβεβλημένη ιδιωτική κλινική απαιτείται ιατρική γνωμάτευση από το θεράποντα ιατρό στην οποία θα αιτιολογείται η ανάγκη για νοσηλεία. Η εισαγωγή θα αναγγέλλεται ηλεκτρονικά από τη νοσηλευτική μονάδα που υποδέχεται τον ασθενή και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με το υπ. Αριθμ. Οικ. 145/11.1.2012 έγγραφο, το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, καθώς και στο διαδικτυακό τόπο των εντασσόμενων με τον ΕΟΠΥΥ φορέων.
Η έξοδος του ασθενούς από τη νοσηλευτική μονάδα αναγγέλλεται άμεσα με την ίδια διαδικασία που αναγγέλλεται και η είσοδος.
Ο έλεγχος της ασφαλιστικής ικανότητας του ασθενούς προκύπτει από το βιβλιάριο ασθενείας και αποκλειστικά υπόχρεος και υπεύθυνος αυτού του ελέγχου είναι η νοσηλευτική μονάδα που υποδέχεται τον ασθενή.
Για νοσοκομειακή περίθαλψη που πραγματοποιείται σε μη συμβεβλημένη νοσηλευτική μονάδα, η δαπάνη βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ασφαλισμένο χωρίς δικαίωμα αναζήτησης αυτής από τον φορέα.
Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την αρ. Φ 80000/οικ.32115/2009 Κ.Υ.Α. που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3010/Τ.Β./29-12-2011 οι συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πάροχοι υγείας (Νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, εργαστήρια) θα υποβάλλουν δικαιολογητικά για εκκαθάριση στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Πρώην Υ.Π.Α.Δ).

Δ. ΟΠΤΙΚΑ – ΓΥΑΛΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ
O E.Ο.Π.Υ.Υ. χορηγεί στους ασφαλισμένους για την αποκατάσταση της οπτικής τους οξύτητας τα παρακάτω είδη και ως εξής :
Ένα ζευγάρι γυαλιά ή φακούς επαφής.
Για δικαιούχους άνω των 40 ετών εφόσον υπάρχει ιατρική ένδειξη χορηγεί 2 ζεύγη:
Ένα μυωπίας 80,00 Ευρώ και Ένα πρεσβυωπίας 60,00 Ευρώ ή Διπλοεστιακά ή πολυεστιακά ή πολυεστιακούς φακούς επαφής 140,00 Ευρώ.
Φακός επαφής 40,00 Ευρώ έκαστος
Σε παιδιά έως 12 ετών χορηγείται σκελετός με φακούς ασφαλείας (άθραυστα) 100,00 Ευρώ
Δεν παρακρατείται συμμετοχή.
Η αντικατάσταση ΟΛΩΝ των ανωτέρω ειδών δεν δικαιολογείται πριν την παρέλευση ανά 2ετία.
Δικαιολογητικά:
παραπεμπτικό οφθαλμίατρων του ΕΟΠΠΥ ή συμβεβλημένων.
Τιμολόγιο αγοράς.
Επί του παραπεμπτικού το οπτικό κατάστημα βεβαιώνει ενυπόγραφα ότι εκτέλεσε επακριβώς την παραπομπή του ιατρού.
Ενημέρωση του βιβλιαρίου υγείας με όλα τα στοιχεία της παροχής, για τον έλεγχο των προϋποθέσεων σε περίπτωση αντικατάστασης.

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ
Ο ΕΟΠΥΥ χορηγεί ακουστικά βαρηκοΐας με αποδοτέο ποσό που ανέρχεται στα 400, 00 Ευρώ (ανεξάρτητα από τον αριθμό τεμαχίων).
Αντικατάσταση κάθε 4 έτη.
Για παιδιά έως 15 ετών αντικατάσταση κάθε έτος, με την προϋπόθεση ότι η ακουστική τους οξύτητα παρουσιάζει σημαντική μείωση, γεγονός που προκύπτει από συγκριτικά ακουογράμματα και πάνω από 50 decibell βαρηκοΐας.
Δικαιολογητικά:
παραπεμπτικό ιατρών ΩΡΛ του ΕΟΠΠΥ ή συμβεβλημένων.
Ακουόγραμμα.
Τιμολόγιο αγοράς με αναγραφή του σειριακού αριθμού του είδους.
Ενημέρωση του βιβλιαρίου υγείας με όλα τα στοιχεία της παροχής, για τον έλεγχο των προϋποθέσεων σε περίπτωση αντικατάστασης.
Δεν παρακρατείται συμμετοχή. Δεν καταβάλλονται δαπάνες επισκευής συσκευών.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012

ΦΑΡΜΑΚΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

1) Οι Ηλεκτρονικές συνταγές που περιέχουν ΦΥΚ και δεν εκτελούνται στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, όπως και με τις χειρόγραφες τέτοιου τύπου συνταγές με ΦΥΚ, απαιτείται η αναγραφή της ένδειξης < ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ > .
Επειδή τα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ δεν έχουν την δυνατότητα να γράψουν την ένδειξη <ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ> ηλεκτρονικά αλλά μόνο χειρόγραφα , οι ηλεκτρονικές αυτού του τύπου συνταγές θα εκτελούνται και θα καταχωρούνται χειρόγραφα.

2) Σας υπενθυμίζουμε πώς μία ηλεκτρονική συνταγή που δεν έχει καταχωρηθεί ηλεκτρονικά θεωρείται χειρόγραφη, εκτελείται και καταχωρείται σαν χειρόγραφη και υπόκειται στις προυποθέσεις των χειρόγραφων συνταγών. Επομένως χρειάζεται θεώρηση όπου αυτή απαιτείται.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ

Σχετικό: 1. το με αρ. πρώτ. 345/17.12.2011 έγγραφο του Φ.Σ.Α.
2. έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με αρ. πρώτ. 221/ 13-1-2011
3.έγγραφο της γενικής γραμματείας κοινωνικών ασφαλίσεων Φ42000/26890/3396 – 15/11/2011.
4. Έγγραφα σας με αρ. πρώτ. 175 & 177 / 17-1-2012.
5. νόμος 3918/2011 άρθρο 34 παρ. 3γ (ΦΕΚ A 31/2-3-2011).

Σε απάντηση στο παραπάνω σχετικό 1 έγγραφο, σας ενημερώνουμε τα παρακάτω:

Αναλώσιμα του διαβήτη:
Σύμφωνα με το σχετικό 2 τα αναλώσιμα του διαβήτη συνταγογραφούνται επί συνταγής:

α) μαζί με αντιδιαβητική αγωγή (δισκία ή ινσουλίνη).
Β) χωρίς αντιδιαβητική αγωγή, αρκεί να επισυνάπτεται γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού. Αυτό ισχύει στους ασφαλισμένους όλων των ταμείων που συνιστούν τον ΕΟΠΥΥ (ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ, ΟΑΕΕ). Συνεπώς χορηγούνται με τον ίδιο τρόπο που χορηγούνταν μέχρι τώρα στο ΙΚΑ.

Υλικά κολοστομίας: Σύμφωνα με το σχετικό 2 για τη χορήγηση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού ισχύουν οι αναγραφόμενες στο Γ55/888/28-12-2011 γενικό έγγραφο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. – ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ποσότητες και τιμές αποζημίωσης. Η διάρκεια χορήγησης ορίζεται σε ένα μήνα για όλα τα υλικά, εκτός των οστομικών υλικών και τους καθετήρες των παραπληγικών, που ορίζεται σε τρείς μήνες και των επιθεμάτων που ορίζεται σε δυο μήνες Για την αποζημίωση του χορηγούμενου αναλώσιμου υλικού απαιτείται:
- Έκδοση ιατρικής γνωμάτευσης από τον θεράποντα ιατρό και καταχώρηση στο βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου.
- Έγκριση από ελεγκτή ιατρό
- Απόδειξή λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο – δελτίο αποστολής για την αγορά των υλικών, όπου θα σημειώνεται η περιγραφή των υλικών, η ποσότητα και η αξία ανά τεμάχιο και επί των οποίων θα πρέπει να επικολληθούν οι αυτοκόλλητοι γραμμωτοί κώδικές που υποχρεωτικά φέρουν τα υλικά.
- Αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών.

Επισημαίνουμε ότι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αποζημίωση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, προϊόντων ειδικής διατροφής, διαλύματα και εξαρτήματα περιτοναϊκής κάθαρσης και τα αναλώσιμα του διαβήτη θα υποβάλλονται από τους ασφαλισμένους στις υπηρεσίες των ταμείων τους που υπέβαλαν στο παρελθόν οι ασφαλισμένοι. Το ποσό της εκκαθάρισης θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό του ασφαλισμένου.

Επισημαίνουμε ότι με το σχετικό 2 καταργήθηκαν οι διαφορετικές διαδικασίες χορήγησης που ακολουθούσαν τα εντασσόμενα ταμεία, όπως η χορήγηση οστομικών υλικών με συνταγές για ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ. Συνεπώς για την χορήγηση των υλικών κολοστομίας δεν ακολουθείται πλέον η διαιδκασία που ίσχυε στον ΟΠΑΔ και δεν κατατίθενται εντολές με τον λογαριασμό του φαρμακείου.

Θετική Λιστα: Σύμφωνα με το σχετικό 3 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η κοινή υπουργική απόφαση για τον θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΦΕΚ Β 2141 / 2011) τέθηκε σε εφαρμογή από 15-11-2011.

Δίμηνες Συνταγές: Οι δίμηνες συνταγές χρειάζονται θεώρηση στην περίπτωση χειρόγραφών συνταγών, οι ηλεκτρονικές δεν χρειάζονται θεώρηση εφόσον εκτελεστούν ηλεκτρονικά από το φαρμακείο. Δίμηνες συνταγές εκδίδονται με βάση το ΠΔ 121/ 2008.

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση: Μέχρι την επίλυση του θέματος από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης είναι δυνατόν να γίνεται χειρόγραφη εκτέλεση των εν λόγω συνταγών.

Σφραγίδες ιατρών: Μέχρι την έκδοση ενιαίου τύπου σφραγίδας όλοι οι ιατροί που έχουν αποδεχτεί την σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, μπορούν να συνταγογραφούν σφραγίζοντας με σφραγίδες των ταμείων με τα οποία ήταν συμβεβλημένοι.

Παλαιά συνταγολόγια: Από 1-1-2012 καταργούνται τα συνταγολόγια για τους ασφαλισμένους ΟΓΑ και ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ σε συνέχεια της κατάργησης συνταγολογίων ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ. Η συνταγογράφηση γίνεται χρησιμοποιώντας το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ή όπου δεν είναι εφικτό χειρόγραφα στο ενιαίου τύπου συνταγολόγιο. Συνταγές στα παλαιού τύπου συνταγολόγια (απλές ή τρίμηνες επαναλαμβανόμενες) εκτελούνται κανονικά στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2011. Ειδικότερα σε περίπτωση εκτέλεσης συνταγών παλαιού τύπου από τα φαρμακεία μέχρι τις 5-1-2012 για τον ΟΓΑ και 12-1-2012 για τον ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ, δεν θα περικοπούν, ικανοποιώντας σχετικό αίτημα του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου από 17-1-2011.

Σύμφωνα με το σχετικό 5, οι ΦΚΑ τον μήνα Ιανουάριο κάθε έτους χορηγούν βεβαιώσεις για το σύνολο των επιστροφών του έτους του κάθε φαρμακείου για φορολογική χρήση. Ως εκ τούτου η έκδοση βεβαιώσεων τον μήνα Ιανουάριο είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία, ωστόσο γίνεται προσπάθεια να χορηγούνται το συντομότερο δυνατόν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Γ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2012
Αρ.πρωτ.221

Θέμα: «Οδηγίες σχετικά με την κατάθεση δικαιολογητικών ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για απόδοση δαπάνης για την αγορά φαρμάκων μέχρι τη λήξη μη εκτέλεσης συνταγών του Οργανισμού από ιδιωτικά φαρμακεία καθώς και για την κατάθεση δικαιολογητικών για αναλώσιμο υγειονομικό υλικό, προϊόντα ειδικής διατροφής και διαλύματα και εξαρτήματα περιτοναϊκής κάθαρσης»

Σχετικό: Ι.Το Γ55/888/28-12-2011 γενικό έγγραφο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Α. Λόγω της προσωρινής μη εκτέλεσης συνταγών για ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από ιδιωτικά φαρμακεία της χώρας και προς αποφυγή της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:
Μέχρι την έναρξη εκτέλεσης συνταγών από τα ιδιωτικά φαρμακεία για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι ασφαλισμένοι θα υποβάλλουν δικαιολογητικά στις υπηρεσίες των ταμείων τους που υπέβαλαν στο παρελθόν.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κατάθεση είναι τα κάτωθι:
1. Πρωτότυπη Συνταγή που δεν εκτελέστηκε στο ιδιωτικό φαρμακείο (σημειώνεται ότι ισχύουν οι απαιτήσεις για θεώρηση της συνταγής όταν η αξία της υπερβαίνει τα 150€, συνταγή ναρκωτικών και της καταχώρησης στο βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου.
2. Προσκόμιση των αντίστοιχων ταινιών γνησιότητας των φαρμάκων
3. Απόδειξη πληρωμής στο φαρμακείο
4. Έγκριση από τον ελεγκτή ιατρό (όπου απαιτείται) 
Σημειώνεται ότι θα αποδίδεται το ποσό που αντιστοιχεί στην τιμή του φαρμάκου μειωμένο με το ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου που έχει αναγραφεί από το θεράποντα ιατρό επί της συνταγής.
Το ποσό της εκκαθάρισης θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό του ασφαλισμένου.

Β. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αποζημίωση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, προϊόντων ειδικής διατροφής, διαλύματα και εξαρτήματα περιτοναϊκής κάθαρσης και αναλώσιμα διαβήτη θα υποβάλλονται στις υπηρεσίες των ταμείων τους που υπέβαλαν στο παρελθόν οι ασφαλισμένοι.

Ειδικότερα:
I. Για τη χορήγηση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού ισχύουν οι αναγραφόμενες στο Γ55/888/28-12-2011 γενικό έγγραφο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ποσότητες και τιμές αποζημίωσης (επισυνάπτεται). Η διάρκεια χορήγησης ορίζεται σε ένα μήνα για όλα τα υλικά, εκτός των οστομικών υλικών και τους καθετήρες των παραπληγικών, που ορίζεται σε τρείς μήνες και των επιθεμάτων που ορίζεται σε δύο μήνες.

Για την αποζημίωση του χορηγούμενου αναλώσιμου υγειονομικού υλικού απαιτείται:
1. Έκδοση ιατρικής γνωμάτευσης από τον θεράποντα ιατρό και καταχώρηση στο βιβλιάριο υγείας (όπως οι συνταγές φαρμάκων).
2. Έγκριση από τον ελεγκτή ιατρό.
3. Απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο - δελτίο αποστολής για την αγορά των υλικών, όπου θα πρέπει να σημειώνεται η περιγραφή των υλικών, η ποσότητα και η αξία ανά τεμάχιο και επί των οποίων θα πρέπει να έχουν επικολληθεί οι αυτοκόλλητοι γραμμωτοί κώδικες που υποχρεωτικά φέρουν τα υλικά.
4. Αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.
Το ποσό της εκκαθάρισης θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό του ασφαλισμένου.
Σε περίπτωση εξουσιοδοτημένου δικαιούχου απαιτείται επιπλέον:
Ι.Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση με γνήσιο της υπογραφής
2.Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής εμπορευμάτων από το χρήστη υλικών ή από συγγενή πρώτου βαθμού συγγένειας.
3. Το ποσό της εκκαθάρισης θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό του πληρεξούσιου δικαιούχου.
II. Ειδικά για την περίπτωση χορήγησης διαλυμάτων και εξαρτημάτων περιτοναϊκής κάθαρσης για την αποζημίωση πληρεξούσιου δικαιούχου (προμηθεύτρια εταιρεία) απαιτείται:
1) Γνωμάτευση νεφρολόγου ιατρού από Κρατικό Νοσοκομείο, στην οποία θα αναγράφεται ότι ο ασφαλισμένος πάσχει από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, ότι υποβάλλεται σε συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση καθώς επίσης τα είδη και οι ποσότητες αυτών που απαιτούνται για κάλυψη του ασφαλισμένου για ένα μήνα. Τα είδη και οι ποσότητες θα πρέπει να καταχωρούνται στο βιβλιάριο υγείας του ασθενούς, ενώ οι γνωματεύσεις θα πρέπει να θεωρούνται από ελεγκτή ιατρό.
2) Επικυρωμένη φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιαρίου υγείας στην οποία έχουν καταχωρηθεί τα είδη και οι ποσότητες των ειδών από το θεράποντα ιατρό καθώς και του φύλλου του βιβλιαρίου υγείας στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του ασφαλισμένου.
3) Τιμολόγιο εταιρείας επ' ονόματι του δικαιούχου ασφαλισμένου.
4) Δελτίο αποστολής.
5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο ασφαλισμένος θα δηλώνει ότι παρέλαβε και έκανε χρήση του συγκεκριμένου υλικού και στις δοθείσες ποσότητες.
6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τα ΚΕΠ (ανά εξάμηνο), προκειμένου να συνεχιστεί η χορήγηση των υλικών.
7) Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον ασφαλισμένο προς την εταιρεία για ποσά άνω των 1.500€.
Σας ενημερώνουμε ότι τα περιτοναϊκά διαλύματα και εξαρτήματα αυτών δεν εντάσσονται στα προϊόντα στα οποία απαιτείται η ύπαρξη ϋπΓοοάθ για την απόδοση δαπάνης από τα τμήματα παροχών και η απόδοση της δαπάνης θα γίνεται σύμφωνα με τις τιμές Παρατηρητηρίου.
III. Ειδικά τα αναλώσιμα του διαβήτη δύνανται να συνταγογραφούνται επί συνταγής ως εξής:
Α. Με αντιδιαβητική αγωγή (δισκία ή ινσουλίνη)
Β. Χωρίς αντιδιαβητική αγωγή, αρκεί να επισυνάπτεται γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο ασθενής υποβάλλεται σε αντιδιαβητική αγωγή.
Επίσης μπορούν να αναγραφούν και σε γνωμάτευση θεράποντα ιατρού η οποία θα θεωρείται από τον ελεγκτή ιατρό προσκομίζοντας στις υπηρεσίες των ταμείων τους τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο εδάφιο I.
IV. Για την περίπτωση χορήγησης προϊόντων ειδικής διατροφής ισχύουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Γνωμάτευση Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή Κλινικής του Ε.Σ.Υ., σχετικής με την πάθηση ειδικότητας κατά περίπτωση στην οποία αναφέρεται η πάθηση του ασθενούς, η ανάγκη χρησιμοποίησης των ειδικών σκευασμάτων, καθώς και η μηνιαία ποσότητα κάθε είδους.
2. Έγκριση από αρμόδιο ελεγκτή του φορέα.
3. Πρωτότυπο τιμολόγιο αγοράς στο οποίο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η πλήρης διεύθυνση του δικαιούχου, η ποσότητα των ειδών, η τιμή μονάδας και το ποσό που κατέβαλε ο ασφαλισμένος.
4. Στα πρωτότυπα τιμολόγια θα πρέπει να επικολλώνται και τα β^ιχοάθ των εν λόγω ειδών.
Επισημαίνουμε ότι τα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομίζονται μόνο από τον ίδιο τον ασφαλισμένο η συγγενή ο οποίος θα διαθέτει ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση.
Γ.Καταργούνται οι διαφορετικές διαδικασίες που ίσχυαν στα επιμέρους ταμεία, όπως η χορήγηση οστομικών υλικών με συνταγές για ασφαλισμένους ΟΠΑΔ, η χορήγηση αναλώσιμου υλικού σε ασφαλισμένους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τις Μονάδες Υγείας κλπ.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Κ.ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

Αθήνα:13-1-2012
Αριθ.Πρωτ.: 241

Σε συνέχεια των οδηγιών που δόθηκαν με το υπ΄αριθμ.Γ55/888/28-12-2011 έγγραφο ΕΟΠΥΥ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το υπ΄αριθμ.67/5-1-2012 έγγραφο Διοίκησης ΕΟΠΥΥ και απαντώντας στα ερωτήματα που διατυπώθηκαν με το ανωτέρω σχετικό , σας γνωρίζουμε ότι:

1) Τα αναλώσιμα του σακχαρώδη διαβήτη θα χορηγούνται :
α) με συνταγή από τα ιδιωτικά φαρμακεία ως εξής:
- με αντιδιαβητική αγωγή ( δισκία ή ινσουλίνη )
- χωρίς αντιδιαβητική αγωγή με επισυναπτόμενη γνωμάτευση θεράποντα ιατρού
β) με γνωμάτευση θεράποντα ιατρού και θεώρηση από τον ελεγκτή ιατρό.

2) Εξακολουθούν να εκτελούνται οι δίμηνες συνταγές που εκδίδονται υπό τις προϋποθέσεις του Π.Δ/τος 121/08

3) Για διευκόλυνση των ασφαλισμένων δεν ισχύει το πενθήμερο εκτέλεσης συνταγών ΕΟΠΥΥ που εκδόθηκαν κατά το χρονικό διάστημα της απεργίας των Φαρμακευτικών Συλλόγων Αττικής και Πειραιά.

4) Οι συνταγές που εκδόθηκαν για ασφαλισμένους του ΟΓΑ και του ΤΥΔΚΥ θα καταχωρούνται στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΕΟΠΥΥ, θα εκδίδεται ενιαίο τιμολόγιο και θα υποβάλλονται σε ενιαίο φάκελλο.

5) Οι ελεγκτές των ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ θεωρούνται ελεγκτές του οργανισμού. ΄Εως ότου εκδοθούν σφραγίδες με το λογότυπο ΕΟΠΥΥ , οι ιατροί που έχουν δικαίωμα να συνταγογραφούν για τον ΕΟΠΥΥ, μπορούν να χρησιμοποιούν τις σφραγίδες των εντασσομένων ταμείων, νοσοκομείων κ.λ.π.

6) Οι συνταγές που εκδόθηκαν έως 31-12-2011 ( απλές, τρίμηνες ) από συνταγολόγια ΟΓΑ ή ΤΥΔΚΥ θα εκτελεστούν κανονικά.

7) Οι γιατροί των νοσοκομείων που έχουν δικαίωμα να συνταγογραφούν για ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ , από 1-1-2012 συνταγογραφούν και για ασφαλισμένους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ
Γ.ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2012

ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ Ο.Γ.Α.

Αθήνα, 05/01/2012
Αρ. Πρωτ. 67

Σας ενημερώνουμε ότι αναφορικά με την ένταξη ασφαλισμένων ΟΓΑ στον ΕΟΠΥΥ και τη συνταγογράφηση φαρμάκων ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Οι ιατροί θα εκδίδουν ηλεκτρονικές συνταγές και σε περίπτωση αδυναμίας του συστήματος θα εκδίδουν συνταγές από το Ενιαίο Έντυπο Συνταγολογίου, σημειώνοντας εμφανώς πάνω αριστερά επί του εντύπου την ένδειξη "ΟΓΑ"

2. Οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ για τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους μέχρι νεώτερας δεν θα απευθύνονται στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ αλλά θα ακολουθούν τις διαδικασίες που ίσχυαν πριν από την ένταξή τους στον Οργανισμό (κρατικά Νοσοκομεία, ιδιωτικά φαρμακεία)

3.Oι φαρμακοποιοί θα αριθμούν χωριστά τις συνταγές ΟΓΑ και θα ενημερωθούν με επόμενο έγγραφο για τη διαδικασία υποβολής τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2012

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ)

ΑΘΗΝΑ: 28-12-2011
Αριθμ. Πρωτ.: Γ55/888

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις επί του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ».
ΣΧΕΤΙΚΟ: Το υπ'αριθμ. Γ32/1367/19-12-11 έγγραφο της Διεύθυνσης Υγειονομικών Υπηρεσιών, Τμήματα Ανοικτής Περίθαλψης, Κλειστής Περίθαλψης, Προληπτικής Ιατρικής

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, σας επισημαίνουμε τα πεδία του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας που άπτονται του αντικειμένου της Φαρμακευτικής Διεύθυνσης και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.
Το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό το προμηθεύονται οι ασφαλισμένοι από τις Αποθήκες, τα Φαρμακεία και τα Ιατρεία του Οργανισμού, όπου τούτο προβλέπεται ή από το ελεύθερο εμπόριο, με ιατρική γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού, κατόπιν έγκρισης του ελεγκτή ιατρού του Οργανισμού. Στην ιατρική γνωμάτευση ισχύος έως ενός έτους, αιτιολογείται η αναγκαιότητα χορήγησης του υλικού και καθορίζεται το χρονικό διάστημα χορήγησης του καθώς και η απαραίτητη ανά μήνα ποσότητα. Με αποφάσεις του Προέδρου μπορεί να χορηγηθεί με συνταγή μικρή ποσότητα υγειονομικού υλικού, εφόσον η αναγκαιότητά του είναι προφανής και περιττεύει η ιατρική γνωμάτευση.
Το αντίτιμο αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο του αναλωσίμου υγειονομικού υλικού καταβάλλεται από τον Οργανισμό στον ασφαλισμένο που το έχει πληρώσει μετά από αφαίρεση του προβλεπόμενου από τις κατωτέρω διατάξεις ποσοστού συμμετοχής.
Το ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων στην αξία του αναλωσίμου υγειονομικού υλικού που προμηθεύονται από το εμπόριο είναι 25%.

Δεν καταβάλλουν συμμετοχή για το Υγειονομικό Υλικό:

Α. οι ασφαλισμένοι που προμηθεύονται το Υλικό από τις Αποθήκες, τα Φαρμακεία και Ιατρεία του Φορέα.
Β. οι παραπληγικοί, οι τετραπληγικοί, οι νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε συνεχή θεραπεία υποκατάστασης ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού, οι πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας καθώς και οι υποβληθέντες σε μεταμόσχευση συμπαγών ή ρευστών οργάνων και οι HIV θετικοί ασθενείς. 
Γ. Οι χρόνια πάσχοντες για τη δαπάνη αγοράς των παρακάτω ειδών αναλώσιμου υγειονομικού υλικού: καθετήρων ουρήθρας, ουροσυλλεκτών, υλικών παρά φύσει στομίων και των παρακολουθημάτων τους, υλικών αποσιδήρωσης, συρίγγων ινσουλίνης μιας χρήσης, επιθεμάτων, βελονών φυσιγγοσυρίγγων, αναλωσίμων των συσκευών χορηγήσεως ινσουλίνης, τραχειοσωλήνων και υλικών τραχειοστομίας, υλικών για χρησιμοποίηση συσκευών συνεχούς έγχυσης φαρμάκων, συσκευών άπνοιας και συσκευών σίτισης.

I. Τα αναλώσιμα υλικά διαβήτη (ταινίες μέτρησης, βελόνες, σκαρφιστήρες) χορηγούνται ως εξής:
• Για τους ινσουλινοεξαρτόμενους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη (διαβήτης τύπου I), χορηγούνται έως 150 ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα/μήνα, έως 100 σκαρφιστήρες ανά μήνα, έως 200 βελόνες ανά μήνα και έως 50 ταινίες μέτρησης κετονών στο αίμα ανά έτος.
• Για τους ινσουλινοθεραπευόμενους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη που (διαβήτης τύπου II), χορηγούνται έως 100 ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα/μήνα, έως 50 σκαρφιστήρες ανά μήνα ή 100 ανά δίμηνο, έως 50 βελόνες ανά μήνα και έως 30 ταινίες μέτρησης κετονών στο αίμα ανά έτος.
• Για τους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη που λαμβάνουν αντιδιαβητικά δισκία, χορηγούνται έως 50 ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα/δίμηνο και έως 200 σκαρφιστήρες/ έτος.
• Σε διαβήτη κύησης, χορηγούνται έως 150 ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα/μήνα και έως 100 βελόνες / μήνα.
• Για τους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη που αντιμετωπίζονται με διαιτητική αγωγή, χορηγούνται έως 50 ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα / τρίμηνο και έως 100 σκαρφιστήρες το έτος.
• Για τους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη που κάνουν χρήση αντλίας συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης, χορηγούνται έως 200 ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα/μήνα και έως 400 σκαρφιστήρες το έτος.
Σε περίπτωση που απαιτούνται επιπλέον ποσότητες από τις ανωτέρω ορισθείσες, θα πρέπει να προσκομίζεται απαραίτητα αιτιολογημένη γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, όπου θα αναφέρεται η ανάγκη για την πρόσθετη αιτούμενη ποσότητα.

II. Συσκευές έγχυσης φαρμάκων:
α) η αντλία χορήγησης ινσουλίνης χορηγείται με κάλυψη της δαπάνης 100%, μετά από έγκριση του ΑΥΣ.
β) για συσκευές έγχυσης φαρμάκων που φέρουν εμφυτευόμενα συστήματα αποδίδεται το 90% της δαπάνης, μετά από έγκριση του ΑΥΣ.
γ) για τις αναλώσιμες συσκευές χημειοθεραπείας ανάλογα με το θεραπευτικό σχήμα και μέχρι 5 το μήνα, με κάλυψη της δαπάνης 100%.
δ) για αναλώσιμες συσκευές αναλγησίας μέχρι 10 το μήνα (υποδόριες), με κάλυψη της δαπάνης 100%.

III. α) Επιθέματα μέχρι 300 € το μήνα, μετά από ιατρική γνωμάτευση, κατόπιν έγκρισης του ελεγκτή ιατρού του οργανισμού ανά δίμηνο.
β) Οστομικά Υλικά:
1. είδη κολοστομίας (σάκκοι και βάσεις) μηνιαία δαπάνη μέχρι 330 €,
2. είδη ειλεοστομίας (σάκκοι και βάσεις) μηνιαία δαπάνη μέχρι 280 €,
3. είδη ουρητηροστομίας (σάκκοι, βάσεις, καθετήρες και ουροσυλλέκτες) μηνιαία δαπάνη μέχρι 280 €,
4. είδη για λοιπές στομίες (σάκκοι και βάσεις) νεφροστομία, θωρακοστομία, συρίγγιο, μηνιαία δαπάνη μέχρι 280 €,
5. καθετήρες γαστροστομίας σύμφωνα με γνωμάτευση.
Για διπλές διαφορετικές στομίες, ισχύει το πλαφόν για κάθε μια στομία. Για την περίπτωση διπλής ίδιας στομίας μηνιαία δαπάνη μέχρι 550 €.
Στα ανωτέρω πλαφόν περιλαμβάνεται και η δαπάνη προμήθειας των παρακάτω ειδών: ζώνη στήριξης σάκκων, κόλλα, πάστα για περιποίηση στομίας, πώματα, σετ υποκλεισμού, σωλήνες αερίων.
γ) Υλικά περιτοναϊκής κάθαρσης μέχρι 150 € το μήνα.
δ) Καθετήρες - ουροσυλλέκτες:
1. καθετήρες κύστεως με ουροσυλλέκτες, μηνιαία δαπάνη μέχρι 60 €.
2. περιπεϊκοί καθετήρες με ουροσυλλέκτες, μηνιαία δαπάνη μέχρι 120 €.
3. υλικά αυτοκαθετηριασμών (καθετήρες αυτοκαθετηριασμού με ουροσυλλέκτες), μηνιαία δαπάνη μέχρι 540€, με προσκόμιση ουροδυναμικής μελέτης και ιατρικής γνωμάτευσης από την οποία να προκύπτει ο αριθμός κενώσεων της κύστης.
ε) τραχειοστομίες:
1. τραχειοσωλήνες, 6 τμχ. το μήνα,
2. ρύγχη τραχειακής αναρρόφησης, 10 τμχ. το μήνα,
3. καθετήρες αναρρόφησης, 150 τμχ. το μήνα,
4. φίλτρα τραχειοστομίας, σύμφωνα με γνωμάτευση,
5. φακαρόλα, ένα ρολό ή 30 τμχ. το μήνα,
ζ) ταινίες μετρήσεως αίματος και λευκώματος στα ούρα, έως 30 το μήνα.
Οι ανωτέρω τιμές, στις οποίες περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, διαμορφώνονται με βάση τις τιμές, που προκύπτουν από τη βάση δεδομένων του παρατηρητηρίου τιμών του άρθρου 24 του ν. 3846/2010 (Α', 66) ή εκτός αν με απόφαση του Δ.Σ. του φορέα έχουν ορισθεί χαμηλότερες κατ' εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 4 του ίδιου νόμου.

Διαγνωστικά σκευάσματα απεικονιστικών εξετάσεων: Οι σκιαγραφικές ουσίες αποζημιώνονται από το Ταμείο ως εξής:
α) στις περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι εκ των προτέρων γνωστό ότι απαιτείται σκιαγραφική ουσία για την πραγματοποίηση της εξέτασης ο γιατρός θα αναγράφει σε συνταγή τη σκιαγραφική ουσία, στη συνήθη για την εξέταση ποσότητα, την οποία ο ασφαλισμένος θα εκτελεί σε φαρμακείο της προτίμησής του και θα προσκομίζει τη σκιαγραφική ουσία στο συμβεβλημένο εργαστήριο στο οποίο παραπέμπεται για εξέταση,
β) στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η έκδοση συνταγής τότε η απόδοση δαπάνης αγοράς της σκιαγραφικής ουσίας είναι δυνατή εφόσον το τιμολόγιο ή απόδειξη αγοράς έχει εκδοθεί στο όνομα του ασφαλισμένου και έχει επικολληθεί η ταινία γνησιότητας της σκιαγραφικής ουσίας.
Η συμμετοχή του ασφαλισμένου καθορίζεται στο 10%.
Τα γαληνικά σκευάσματα αποζημιώνονται με συνταγή και ποσοστό συμμετοχής ανάλογα με τη διάγνωση. Χορηγείται η αξία των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμά των και των φαρμακευτικών ουσιών που τα αποτελούν καθώς και η φαρμακοτεχνική εργασία, σύμφωνα με την ισχύουσα κοστολόγηση κάθε φορά. Τα ομοιοπαθητικά φάρμακα και τα καλλυντικά δεν αποζημιώνονται.
Προϊόντα ειδικής διατροφής: Χορηγούνται ειδικά προϊόντα και σκευάσματα ειδικής διατροφής, που είναι απαραίτητα για τη διαιτητική αγωγή στους πάσχοντες από:
1. μεταβολικά νοσήματα (π.χ. φαινυλκετονουρία, γαλακτοζαιμία),
2. κοιλιοκάκη,
3. δυσαπορρόφηση από:
α) φλεγμονώδη νόσο του εντέρου,
β) σύνδρομο βραχέος εντέρου, εκτομή ειλεού,
γ) μερική γαστρεκτομή με γαστρονηστιδοαναστόμωση (Billroth II),
δ) ηωσινοφιλική γαστρεντερίτιδα (έως 3 χρόνια χορήγηση των ειδικών προϊόντων),
ε) ακτινική εντερίτιδα και ακτινική οισοφαγίτιδα στ) αγαμμασφαιριναιμία,
4. κυστική ίνωση,
5. σε βαριά πάσχοντες που σιτίζονται μέσω γαστροστομίας ή / και νηστιδοστομίας
6. σε παιδιά με αλλεργία στο γάλα αγελάδος χορηγούνται θεραπευτικά γάλατα έως την ηλικία των 2 ετών, για χορήγηση πέραν των 2 ετών είναι απαραίτητη η προσκόμιση RAST - TEST,
7. σε πρόωρα και λιποβαρή νεογνά μέχρι την ηλικία των 6 μηνών καθώς και σε νεογνά με νεκρωτική εντεροκολίτιδα ή με βραχύ έντερο.
Για την πιστοποίηση της νόσου απαιτείται γνωμάτευση Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή Κλινικής του Ε.Σ.Υ., σχετικής με την πάθηση ειδικότητας κατά περίπτωση, στην οποία αναφέρεται η πάθηση του ασθενούς, η ανάγκη χρησιμοποίησης των ειδικών προϊόντων και σκευασμάτων, καθώς και η μηνιαία ποσότητα κάθε είδους, ύστερα από έγκριση του αρμόδιου ελεγκτή του φορέα. Η σχετική γνωμάτευση ισχύει έως ένα (1) έτος από την ημερομηνία έκδοσή
της.
Η συμμετοχή του ασφαλισμένου για τα εν λόγω προϊόντα ορίζεται σε ποσοστό 10%.
Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα καθορίζονται ανώτατες τιμές για τα παραπάνω σκευάσματα ειδικής διατροφής κατ' εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 4 του ν. 3846/2010.

Φάρμακα Εξαιρούμενα του Νοσηλίου των Ιδιωτικών Κλινικών
1) Ημερήσια φαρμακευτική δαπάνη.
Για τις ιδιωτικές κλινικές, πλην των ψυχιατρικών, αποδίδεται το ποσό των 8 € ως ημερήσια φαρμακευτική δαπάνη (πέραν του ημερήσιου νοσηλίου). Φάρμακα εξαιρούμενα της ημερήσιας φαρμακευτικής δαπάνης:
Α. αντινεοπλασματικά φάρμακα (χημειοθεραπευτικά, ορμόνες, ανταγωνιστές ορμονών κ.ά.) καθώς και φάρμακα που έχουν ένδειξη ως επικουρικά της χημειοθεραπείας.
Β. παρεντερικά αντιπηκτικά
Γ. αυξητικοί αιμοποιητικοί παράγοντες (ερυθροποιητίνη, G-CSF κ.ά.)
Δ. ινωδολυτικά και θρομβολυτικά φάρμακα
Ε. ανθρώπινη φυσιολογική ανοσοσφαιρίνη για ενδοφλέβια χρήση (IVIG) και ανθρώπινη anti-D ανοσοσφαιρίνη
ΣΤ. συστηματικώς δρώντες ανοσοτροποποιητικοί παράγοντες (όπως μονοκλωνικά αντισώματα, ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, ιντερφερόνες και άλλες κυτοκίνες)
Ζ. παρεντερικά κορτικοειδή
Η. σκιαγραφικές ουσίες και ραδιοφάρμακα
Θ. υποκατάστατα του επιφανειοδραστικού παράγοντα.

Εξωσωματική Γονιμοποίηση
α) Σε περίπτωση εξωσωματικής γονιμοποίησης η ανώτερη δοσολογία γοναδοτροπινών που χορηγούνται ανά προσπάθεια είναι 5.000 IU και έως 4 κυτία GNRH αναλόγων ή έως 3 αγωνιστών γοναδοτροπινών (σύμφωνα με τις ενδείξεις και τη δοσολογία κάθε σκευάσματος). Η corifollitropin alfa δικαιολογείται μόνο στα πλαίσια εξωσωματικής γονιμοποίησης πάντα σε συνδυασμό με GnRH ανταγωνιστή. Τα 100 και 150mcg corifollitropin alfa αντιστοιχούν σε 2.100IU ανασυνδυασμένης FSH. Εφ' όσον χρησιμοποιηθούν ανασυνδυασμένες ή μη φολλιτροπίνες δικαιολογείται η χορήγηση 2.500 IU για την περίπτωση της σπερματέγχυσης.
Κατ' εξαίρεση και σε ειδικές περιπτώσεις χορηγούνται επιπλέον ποσότητες μετά από έγκριση Επιτροπής κατ' εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.
Σε ειδικές περιπτώσεις και μετά από έγκριση της κατά τα άνω Επιτροπής, όπου χρησιμοποιηθούν ανασυνδυασμένες γοναδοτροπίνες να χορηγείται και ωχρινοτρόπος ορμόνη (LH) έως 2.000 IU.
β) Σε περίπτωση πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας η ανώτερη δοσολογία είναι 2.500 IU ανασυνδυασμένης ωοθυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH) ή 3.000 IU ουροφολλιτροπίνης, εκτός εάν αιτιολογείται από τον ιατρό η ανάγκη αυξημένης δοσολογίας, οπότε οι μονάδες αυξάνονται κατά 500 mg ανά περίπτωση. Μπορούν να συνταγογραφούνται παράλληλα έως 3 κυτία GnRH αγωνιστών, αλλά όχι ανταγωνιστών γοναδοτροπινών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Ρ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ
Γ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29-12-2011

Αγαπητοί ασφαλισμένοι, συνταξιούχοι, πάροχοι Υπηρεσιών Υγείας , σας καλωσορίζουμε στον ΕΟΠΥΥ.

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) είναι ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός Οργανισμός της χώρας με στόχους την εξυπηρέτηση όλων των ασφαλισμένων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ,ΟΓΑ), την ανατροπή όλων των στρεβλώσεων και των αγκιλώσεων του παρελθόντος καθώς και την αρμονική συνεργασία με τους συνεργάτες του.

Επίσης, είναι γεγονός και ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) βάσει του οποίου δίδονται οι παροχές υγείας σε είδος στους δικαιούχους, δηλαδή στους ασφαλισμένους που έχουν ασφαλιστική ικανότητα.

Οι παροχές υγείας σε χρήμα (όπως αποζημίωση εργατικού ατυχήματος, επιδότηση ασθένειας-κυήσεως και λοχείας, κ.λ.π.) εξακολουθούν να αποζημιώνονται από τους φορείς στους οποίους είστε ήδη ασφαλισμένοι.

Παρακάτω παρατίθενται γενικές πληροφορίες για το τι θα ισχύει από 1/1/2012 και κατά το μεταβατικό στάδιο λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες λειτουργίας των περιφερειακών του υπηρεσιών.

1. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Η ιατρική περίθαλψη θα παρέχεται δωρεάν για όλους τους ασφαλισμένους-συνταξιούχους από όλους τους ιατρούς του Οργανισμού δηλ. από τους ιατρούς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις Υγειονομικές δομές του ΙΚΑ( πολυιατρεία, περιφερειακά ιατρεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ) και τους συμβεβλημένους σήμερα ιατρούς του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ, οι οποίοι θα έχουν αποδεχτεί (μέχρι 31/12/11), να συνεχίσουν την συνεργασία τους με τον ΕΟΠΥΥ.
Θα υπάρχουν από 2/1/2012 αναρτημένοι κατάλογοι των συμβεβλημένων ιατρών στις ιστοσελίδες αλλά και στους πίνακες ανακοινώσεων των φορέων(ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ,ΟΓΑ). Σχετική ενημέρωση θα παρέχεται τηλεφωνικά στο Νο 184 αλλά και σε όλα τα ΚΕΠ. Επίσης ιατρική περίθαλψη θα παρέχεται στα Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ καθώς και στα Αγροτικά Ιατρεία.
Μετά την έκδοση ΚΥΑ και μη συμβεβλημένοι γιατροί θα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες περίθαλψης και να συνταγογραφούν για ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ φάρμακα και παρακλινικές εξετάσεις, μόνον με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και εφόσον πιστοποιηθούν με υπεύθυνη δήλωση.
Για περισσότερες λεπτομέρειες ο Ε.Κ.Π. του ΕΟΠΥΥ φιλοξενείται στις ιστοσελίδες των εντασσόμενων φορέων.2. ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ( ιδιωτικές κλινικές , Νοσοκομεία , ΜΧΑ, ΜΤΝ, Διαγνωστικά κέντρα, Φ/Θ, ΑΚΑ, ΚΚΑ)

Για όλους τους παρόχους υγείας που έχουν ενεργή σύμβαση μέχρι την 31/12/11, με οποιονδήποτε από τους φορείς( ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ,ΟΓΑ) διευκρινίζεται ότι η σύμβαση αυτή εξακολουθεί να ισχύει έναντι του ΕΟΠΥΥ μέχρι την σύναψη νέας. Οι υπηρεσίες οι οποίες θα παρέχονται είναι εκείνες που προβλέπονται από τον ΕΚΠΥΥ και η αποζημίωση των υπηρεσιών τους όπως ορίζεται από τις διατάξεις του και προκύπτει από το σχέδιο σύμβασης, που έχει συνυπογραφεί με τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων των παρόχων υγείας και του ΕΟΠΥΥ. Το σχέδιο αυτό της σύμβασης για κάθε κατηγορία παρόχων υγείας χωριστά, θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των φορέων και του ΕΟΠΥΥ και θα κληθούν οι παροχοι υγείας, εντός των επομένων ημερών, για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης αποδοχής της σύμβασης που τους αφορά αντιστοίχως. Στη συνέχεια θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση για την αποστολή δικαιολογητικών για την σύναψη σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ και κάθε πάροχο υγείας χωριστά. Αυτονόητο είναι ότι η ανακοίνωση αυτή θα αφορά και κάθε πάροχο υγείας που σήμερα δεν έχει σύμβαση με κανέναν από τους μεταφερόμενους φορείς και ως εκ τούτου δεν μπορεί να παρέχει υπηρεσίες υγείας στον ΕΟΠΥΥ από 1/1/12,παρά μόνο όταν συνάψει σχετική σύμβαση.

3. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ, ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Οι ασφαλισμένοι - συνταξιούχοι για την υποβολή αιτημάτων τους θα απευθύνονται στις υπηρεσίες των φορέων που μέχρι σήμερα απευθύνονταν. Οι εν λόγω υπηρεσίες θα εξετάζουν τα υποβληθέντα αιτήματα σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ.
Οι πάροχοι υγείας θα απευθύνονται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ για τα θέματα των συμβάσεών τους και στις κατά τόπους πρώην ΥΠΑΔ σε ό,τι αφορά την υποβολή των λογαριασμών τους. Διευκρινίζεται ότι οι λογαριασμοί αυτοί θα αφορούν περίθαλψη ασφαλισμένων-συνταξιούχων του ΕΟΠΥΥ από 1/1/2012 και μετά. Λογαριασμοί προηγούμενου χρονικού διαστήματος θα υποβληθούν όπως ακριβώς υποβάλλονταν ανεξάρτητα αν το εξιτήριο εκδοθεί μετά την 31-12-2011 .

Μετά τα ανωτέρω ευελπιστούμε στη δική σας συμμετοχή και κατανόηση για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος ανακύψει, προκειμένου ο ΕΟΠΥΥ, που είναι πλέον πραγματικότητα, να παρέχει στους ασφαλισμένους και συνταξιούχους καλύτερες υπηρεσίες υγείας.

Σας ευχόμαστε Καλή Χρονιά και Χρόνια Πολλά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
ΓΕΡ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ