Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Αθήνα 13-11-2013 
Αριθ.Πρωτ.: οικ.36303 

ΘΕΜΑ: « Σχετικά με την αναγραφή φαρμακευτικής αγωγής στο βιβλιάριο υγείας των ασφαλισμένων» 
Σχετικό: Νόμος 4172/13 (ΦΕΚ167/23-7-2013) 

Θέτουμε υπόψη σας ότι, σύμφωνα με το ν. 4172/13 (ΦΕΚ167/23-7-2013) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ορίζονται τα παρακάτω: 
1) άρθρο 95,παρ.8.Το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 4, του Π.Δ.121/2008(ΑΊ83) αντικαθίσταται ως εξής: «Η συνταγή απαραίτητα συνοδεύεται από το βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου στο οποίο ο φαρμακοποιός ελέγχει την καταχώρηση των φαρμάκων και σημειώνει την εκτέλεση με σφραγίδα και υπογραφή» και 
2) άρθρο 96, παρ.6 το δωδέκατο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 4, του Π.Δ.121/2008(ΑΊ83) αντικαθίσταται ως εξής: «Την καταχώρηση στο βιβλιάριο υγείας της συνιστώμενης αγωγής με σφραγίδα και υπογραφή ιατρού, ακριβώς όπως έχει συνταγογραφηθεί στην ηλεκτρονική συνταγή»
Κατόπιν αυτού εφιστούμε την προσοχή τόσο των ιατρών όσο και των φαρμακοποιών στην πιστή τήρηση των διατάξεων κατά την διαδικασία έκδοσης και εκτέλεσης συνταγών. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.ΚΟΝΤΟΣ

Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

ΕΜΒΟΛΙΑ ΑΠΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΥΣ ΣΕ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

Αθήνα 14-11-2013
Αριθ.Πρωτ.: οικ.36484 

Σχετικά:
1. Έγγραφο μας με αριθμ.πρωτ.8147/25-2-2013 
2.Το υπ'αριθμ.πρωτ.ΑΥ6α/Γ.Π.65894/23-10-2013 της Δ/νσης Γραμματείας ΚΕ.Σ. Υ(έγγραφο Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας-Εκτελεστική Επιτροπή) 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε ότι, για την συνταγογράφηση εμβολίων απευαισθητοποίησης καθότι δεν είναι καταχωρημένα στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, θα χορηγούνται συνταγολόγια ενιαίου τύπου (χειρόγραφα): α) σε ιατρούς αλλεργιολόγους και ΩΡΑ (όπως έχει ορισθεί στο 8147/25-2-2013 έγγραφο μας) και β) σε ιατρούς πνευμονολόγους (συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ή πιστοποιημένους ιδιώτες) μόνο όταν δεν υπάρχει ιατρός αλλεργιολόγος στον ίδιο Καλλικρατικό Δήμο και για την συνταγογράφηση μόνο εμβολίων απευαισθητοποίησης. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.ΚΟΝΤΟΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αθήνα 14-11-2013
Αριθ.Πρωτ.:οικ.36089 

Σχετικά: 
1.Το υπάριθμ.πρωτ.Υ9/οικ.78033/16-8-2013 του Υπουργείου Υγείας 
2. Το υπ'αριθμ.πρωτ. ΑΥ6α/ΔΥ/31-7-2013(Σχετ.ΓΠ116090/12) της Δ/νσης Γραμματείας ΚΕΣΥ. 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με ανωτέρω σχετικά διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας , έγγραφο της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (από 31-7-2013) αναφορικά στην δυνατότητα συνταγογράφησης από τους Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας που ορίζει ότι: «οι Ειδικοί Ιατροί Εργασίας σύμφωνα με την εκπαίδευση τους και το γνωστικό τους αντικείμενο και στο πλαίσιο της παροχής πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας, δύνανται να συνταγογραφούν φάρμακα».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.ΚΟΝΤΟΣ