Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ

Αθήνα, 03/02/2014 
Αρ. Πρωτ.: Γ99/35 


Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, παρέχονται συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με την αποστολή των στοιχείων που ζητούνται, για την επιστροφή του χονδρεμπορικού κέρδους στον ΕΟΠΥΥ. 

- Τα στοιχεία θα αποστέλλονται, τόσο από τις φαρμακευτικές εταιρείες όσο και από τους φαρμακοποιούς, σε νέα ηλεκτρονική διεύθυνση wholesale.profit@eopyy.gov.gr 

- Οι φαρμακευτικές εταιρείες θα συμπληρώσουν και θα αποστείλουν το συνημμένο πίνακα, αναγράφοντας τις ποσότητες που χορήγησαν σε κάθε φαρμακείο. 

- Οι φαρμακοποιοί θα συμπληρώσουν και θα αποστείλουν το συνημμένο πίνακα, αναγράφοντας την ποσότητα φαρμάκων που προμηθεύτηκαν για ασφαλισμένους ΕΟΠΥΥ, ενώ η αναγραφή του χονδρεμπορικού κέρδους είναι προαιρετική. 

- Για τον πρώτο μήνα εφαρμογής και μέχρι να καθοριστεί η διαδικασία στις φαρμακευτικές εταιρείες και τα φαρμακεία, οι σχετικοί πίνακες θα πρέπει να αποσταλούν στη Διεύθυνση Φαρμάκου μέχρι 14/02/2014. 

 Επαναλαμβάνουμε ότι τα ανωτέρω αφορούν μόνο στα συνταγογραφούμενα και αποζημιούμενα από τον ΕΟΠΥΥ φαρμακευτικά σκευάσματα. 

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
Παναγιώτα Λίτσα

Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

Παράταση ισχύος βιβλιαρίων ασθενείας ασφ/νων του ΟΓΑ , ΕΤΑΑ,ΟΠΑΔ και ΤΑΥΤΕΚΩ

Με τ΄αρ.πρωτ. 63357/19-12-2013 και 14411/9-1-2013 ενημερωτικά έγγραφα του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ αντίστοιχα , σας γνωρίζουμε ότι η θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας των ασφ/νων των εν λόγω φορέων ισχύει μέχρι 28/2/2014.

Ο ΟΠΑΔ με το αρ.πρωτ. 563/8-1-2014 έγγραφό του μας ενημέρωσε ότι όλα ανεξαιρέτως τα θεωρημένα για το έτος 2013 βιβλιάρια ασθενείας των ασφ/νων του ΟΠΑΔ και του ΤΥΔΚΥ έχουν ισχύ έως 31/3/2014.

Επίσης το ΤΑΥΤΕΚΩ με το αρ.πρωτ. 51209/34008/82/18-12-2013 έγγραφό του μας ενημέρωσε ότι για τους ασφ/νους του παρατείνεται μέχρι 30/6/2014 η ισχύς των βιβλιαρίων ασθενείας τους ,που είχαν θεωρηθεί για το έτος 2012 ή το 2013.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 ΔΗΜ.ΚΟΝΤΟΣ