Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Αθήνα, 26-11-12 
Αρ. Πρωτ.: 48816 

Σε συνέχεια των υπ’αρ.31596/12-7-12 και 44530/24-10-12 εγγράφων, με τα οποία δόθηκαν οδηγίες για την απόδοση δαπάνης αναλωσίμου υγειονομικού υλικού και σκευασμάτων ειδικής διατροφής από τα Τμήματα Παροχών του ΕΟΠΥΥ, σας ενημερώνουμε ότι η απόδοση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται κατ’εφαρμογή του άρθρου 9 της υπ’αρ.1233-11- 4-12 Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 της υπ’αρ.3054/18-11-12 Υπουργικής Απόφασης. 
Παράλληλα, για όσα ταμεία ανήκουν στον ΕΟΠΥΥ (ή θα ενσωματωθούν στο μέλλον στον Οργανισμό) και δεν έχουν ενταχθεί ακόμα στο σύστημα της ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων των ασφαλισμένων (e-ΔΑΠΥ), όπως αυτή περιγράφεται στα προαναφερθέντα έγγραφα, θα τηρούνται οι διαδικασίες παραλαβής, εκκαθάρισης και απόδοσης των ανωτέρω δαπανών που ίσχυαν για κάθε ταμείο ξεχωριστά. 
Επισημαίνεται ότι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, σε περίπτωση που οι ανωτέρω φορείς παρείχαν τη δυνατότητα στους εξουσιοδοτημένους προμηθευτές να αποζημιώνονται για λογαριασμό των δικαιούχων ασφαλισμένων των φορέων αυτών, θα συνεχίσει να υφίσταται η δυνατότητα αυτή.
Επίσης, σχετικά με τα σκευάσματα ειδικής διατροφής, σας υπενθυμίζουμε ότι, κατ’εφαρμογή της υπ’αρ.Υ3/3211/2000 Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας & Υγείας και Πρόνοιας, η οποία ανακοινώθηκε με το υπ’αρ.1185/27-9-2000 ΦΕΚ, η διάθεση των εν λόγω ειδών θα πρέπει να γίνεται μόνο μέσω φαρμακείων στις τιμές αποζημίωσης που αναφέρονται λεπτομερώς στο υπ’αρ.47743/19-11-12 έγγραφό μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου