Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Ημερομηνία 01/03/2012

ΘΕΜΑ : Εξόφληση οφειλών ταμείων.

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 34 του Ν.4038/2012 ισχύουν τα εξής:
1. παρ. 1.α. «Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέχρι του ποσού του ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη μέρους των υφιστάμενων κατά την 31.12.2011 οφειλών του Οργανισμού προς τα φαρμακεία και λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια κ.λπ.)»,

2. παρ. 1.β. «Ως υφιστάμενες οφειλές νοούνται εκείνες για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση παραστατικά στοιχεία μέχρι την 31.10.2011» και

3. παρ.4 «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται το ποσοστό έκπτωσης που παρέχουν οι λοιποί (πλην φαρμακοποιών) πάροχοι υπηρεσιών υγείας και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου».
Κατόπιν των ανωτέρω σας ενημερώνουμε ότι ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα προβεί στην διαδικασία της πληρωμής των οφειλών (πλην φαρμακοποιών) αμέσως μετά από την έκδοση της προαναφερθείσας ΚΥΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου