Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΑΘΗΝΑ: 06-12-2011
Αριθμ. Πρωτ.: Γ55/883

Θέτουμε υπόψη σας ότι την 01/11/2011 υπεγράφη μεταξύ του Οργανισμού και του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ.) Συλλογικής Σύμβασης Προμήθειας Φαρμάκων από τα Ιδιωτικά Φαρμακεία, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 157911985 άρθρο 24Β παρ. 3 και με εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.
Η διάρκεια ισχύος της Συλλογικής Σύμβασης είναι τρία χρόνια
Για την ορθή εφαρμογή των όρων της Συλλογικής Σύμβασης και τη διευκόλυνση των Υπηρεσιών του Οργανισμού, επισημαίνουμε τα κατωτέρω:

1. Η σύμβαση υπογράφεται μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ ). Από της υπογραφής της παρούσης συλλογικής σύμβασης παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν οι ατομικές συμβάσεις των συγχωνευομένων ταμείων με φαρμακοποιούς ή εταιρείες φαρμακείων.

2. Η σύμβαση αφορά όλα τα φαρμακεία που νόμιμα λειτουργούν στην περιφέρεια κάθε Φαρμακευτικού Συλλόγου της χώρας.

3. Οι λογαριασμοί εκάστου φαρμακείου υποβάλλονται στις υπηρεσίες του Οργανισμού εντός των πρώτων πέντε (5) ημερών του επομένου μήνα από την εκτέλεση των συνταγών σε κλειστό φάκελο, συνοδευόμενοι από την σχετική αίτηση του φαρμακείου προς τον Οργανισμού (εκτός φακέλου). Εκπρόθεσμες υποβολές θα εξετάζονται κατά περίπτωση από τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού. Οι λογαριασμοί των φαρμακείων θα υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή, εφ' όσον τούτο ζητηθεί από τον Οργανισμό. Η προηγουμένη αίτηση του φαρμακοποιού - φαρμακείου θα περιέχει δήλωσή του ότι όλες οι συνταγές είναι κανονικά συμπληρωμένες, υπογεγραμμένες και έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3457/2006 και του Π.Δ/τος 121/2008, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. Τις αναλυτικές καταστάσεις κάθε λογαριασμού θα συνοδεύουν:

1. Ένα τιμολόγιο προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με στοιχεία διεύθυνσης Γερανίου 42, Αθήνα 104 31, Α.Φ.Μ. 997478553, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών και μία συγκεντρωτική κατάσταση (σε τρία αντίγραφα).

2 Οι εκτελεσθείσες ιατρικές συνταγές (δηλαδή όλες οι συνταγές για ασφαλισμένους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ) με τη διατίμηση των φαρμάκων, και τις ταινίες γνησιότητας επικολλημένες σε αυτές και φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα όταν απαιτείται.

Επισημαίνεται ότι:

- Εντός του φακέλου θα περιέχονται εκτός των συνταγών, αντίγραφο της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Συνταγών και αντίγραφο τιμολογίου.

- Εκτός του φακέλου θα περιέχονται η πρωτότυπη Συγκεντρωτική Κατάσταση Συνταγών και πρωτότυπο τιμολόγιο.

- Στην Υπηρεσία που παραλαμβάνει τους λογαριασμούς φαρμακείων θα παραμένει η αίτηση του φαρμακοποιού, αντίγραφο της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Συνταγών, αντίγραφο τιμολογίου, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

- Οι ηλεκτρονικές συνταγές θα διαχωρίζονται σε δύο πακέτα: όσες εκτελέστηκαν ηλεκτρονικά θα υποβάλλονται χωριστά ενώ όσες εκτελέστηκαν χειρόγραφα θα υποβάλλονται μαζί με τις χειρόγραφες συνταγές ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

- Οι συνταγές των ταμείων ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ που εκτελέστηκαν πριν την 1η Νοεμβρίου 2011 θα υποβάλλονται προς εξόφληση στα αντίστοιχα ταμεία.

4. Οι φαρμακοποιοί μέλη των Συλλόγων - επί ποινή μη καταβολής προκαταβολής - υποχρεούνται, όταν λαμβάνουν άδεια λειτουργίας νέου φαρμακείου ή όταν τροποποιούν τη μορφή του φαρμακείου τους από ατομική επιχείρηση σε εταιρεία και αντίστροφα:
Α. να απογράφονται ηλεκτρονικά στο Φαρμακευτικό Σύλλογο που ανήκουν
Β. να αποστέλλουν άμεσα τα κατωτέρω δικαιολογητικά για την ενημέρωση του Μητρώου λειτουργούντων Φαρμακείων:
1. αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του φαρμακείου
2. υπεύθυνη δήλωση ότι το φαρμακείο δεν στεγάζεται στο ίδιο κτίριο με ιατρεία του ΕΟΠΥΥ και με ποια νομική μορφή λειτουργεί η επιχείρηση,
3. δήλωση στοιχείων του φαρμακείου, η οποία θα συνοδεύεται από:
• φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιαρίου ή οποιουδήποτε άλλου παραστατικού της Τράπεζας, όπου θα αναγράφεται η Τράπεζα, ο αριθμός Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) και οι Δικαιούχοι του.
• φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιαρίου Ασφάλισης ΤΣΑΥ , όπου αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία του φαρμακοποιού , ο Αριθμός Μητρώου ΤΣΑΥ, η ημερομηνία έγγραφης και η ημερομηνία έναρξης υποχρεώσεων στο Ταμείο μαζί με την ένδειξη Παλιός ή Νέος Ασφαλισμένος.
4. αντίγραφο του εταιρικού ή της τροποποίησης αυτού σε περίπτωση εταιρειών φαρμακείων.

Τα στοιχεία αυτά κάθε φαρμακοποιός οφείλει να τα αποστείλει και στην Υπηρεσία του Οργανισμού για να προωθηθούν στη Διοίκηση προς ενημέρωση του αρχείου Φαρμακοποιών και Φαρμακείων που τηρείται στη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ για τη λειτουργία της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας (ΚΜΕΣ) συνταγών, πλην των φαρμακοποιών που ανήκουν σε Φαρμακευτικούς Συλλόγους με Διανεμητικούς Λογαριασμούς που θα αναλάβουν την υποχρέωση αποστολής.

5. Ειδικώς, για Φαρμακευτικούς Συλλόγους που τηρείται Διανεμητικός Λογαριασμός, η παρούσα σύμβαση θα ισχύει κανονικά, αλλά θα υπογράφεται και σχετική σύμβαση υποχρεώσεων που θα εξειδικεύει τα ζητήματα κατάθεσης και εξόφλησης λογαριασμών απ' ευθείας από τους Συλλόγους αυτούς. Οι φαρμακευτικοί Σύλλογοι θα πρέπει εντός του μήνα που παραλαμβάνονται οι λογαριασμοί των φαρμακείων να αποστέλλουν στο αντίστοιχο Υποκατάστημα του Οργανισμού (τώρα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) που εδρεύει ο Σύλλογος, τις αιτήσεις των φαρμακοποιών, τα αντίγραφα των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Συνταγών, τα αντίγραφα τιμολογίων, τις φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες που κατέθεσαν τα φαρμακεία-μέλη τους.

Έως 01-12-2011 έχουν δηλώσει ότι θα μετέχουν στη διαδικασία οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι: Αργολίδας, Αττικής, Αχαΐας, Δωδεκανήσου, Ηλείας , Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Κορινθίας, Λέσβου, Μεσσηνίας, Πειραιώς.

6. Σε όσους φαρμακοποιούς έχει επιβληθεί (τελεσίδικα) κύρωση αποκλεισμού από την εκτέλεση των συνταγών για ασφαλισμένους είτε του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είτε του ΟΑΕΕ είτε του ΟΠΑΔ, οι κυρώσεις εξακολουθούν να ισχύουν και συνεπώς δεν θα εκτελούν συνταγές για ασφαλισμένους του συγκεκριμένου Ταμείου, το οποίο τους έχει επιβάλει κύρωση.
Ποινές, πρόστιμα και εκκαθαρίσεις λογαριασμών φαρμακείων παρακρατούνται από την ΚΜΕΣ μετά από Υπηρεσιακό Σημείωμα του Υποκαταστήματος, ακόμα και στην περίπτωση λειτουργίας Διανεμητικών Λογαριασμών. Αντίστοιχα σε περιπτώσεις θετικών αποφάσεων ΤΔΕ, τα Υποκαταστήματα ενημερώνουν την ΚΜΕΣ, με ευθύνη του Προϊσταμένου της Φαρμακευτικής Υπηρεσίας, αποστέλλοντας σχετικό Πίνακα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Ρ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ
Γ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου