Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

ΕΟΠΥΥ: ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΜΕΣΩ Φ.Σ. ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΤΑΜΕΙΩΝ

Αθήνα 26/11/2014 
Αριθμ. Πρωτ. Π60/34 
ΕΠΕΙΓΟΝ

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η πληρωμή των ιδιωτικών φαρμακείων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των εντασσομένων στον ΕΟΠΥΥ Ταμείων, θα πρέπει οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι που δεν διαθέτουν διανεμητικό λογαριασμό να υποβάλλουν στην Υπηρεσία μας υπεύθυνες δηλώσεις με τις οποίες να αναλαμβάνουν την υποχρέωση και την ευθύνη διεκπεραίωσης της διαδικασίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών όλων των εντασσομένων στον ΕΟΠΥΥ Ταμείων, προς τα μέλη τους. Απαραίτητη στην ως άνω δήλωση κρίνεται η αναγραφή του τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ του Συλλόγου (σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί κατά την προηγούμενη υποβολή δήλωσης).
Δεδομένου ότι η πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών των εντασσομένων στον ΕΟΠΥΥ Ταμείων πραγματοποιείται μέσω των Φαρμακευτικών Συλλόγων (Φ.Σ.)(είτε διαθέτουν διανεμητικό λογαριασμό είτε όχι ) αυτοί καθίστανται αποκλειστικά υπεύθυνοι, όπως συμβαίνει και κατά τις τρέχουσες πληρωμές Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για την ορθή κατανομή των ποσών στους δικαιούχους ιδιώτες φαρμακοποιούς, την προσκόμιση από τα μέλη τους φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων, όπου απαιτείται, καθώς και για την εφαρμογή των συμβάσεων εκχώρησης που έχουν συνάψει οι φαρμακοποιοί προς ιδιώτες (Τράπεζα Πειραιώς, ΣΥ.ΦΑ., ΣΥ.ΦΑΝ ΣΠΕ, ΣΥ.ΦΑ.Λ.ΣΥΝ.ΠΕ. κ.α.) και διεκπεραιώνονται από τους αρμόδιους Συλλόγους που έχουν ήδη αναλάβει τη σχετική δέσμευση. Οι Φ.Σ. στην συνέχεια θα αποστείλουν στην ΚΜΕΣ τις ενημερότητες με παρακρατήσεις ώστε να ακολουθηθεί η απαραίτητη διαδικασία απόδοσης των αντίστοιχων ποσών προς Δ.Ο.Υ. ή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Επίσης κατά την πληρωμή είναι απαραίτητη η συλλογή από τους Συλλόγους υπευθύνων δηλώσεων των φαρμακοποιών μελών τους με τις οποίες θα πιστοποιείται η είσπραξη των χρημάτων και η αποδοχή παρακράτησης 3,5% που προβλέπεται από το νόμο 4038/2012 αρθρ. 34, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο παρ. 2 του νόμου 4163/2013 και τον νόμο 4208/18.11.2013 άρθρο 4 καθώς και αντίστοιχο ξεχωριστό πιστωτικό τιμολόγιο για κάθε πληρωμή. 
Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση. 

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Φαρμάκου 
Π. Λίτσα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου