Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

Αθήνα, 30 Μαΐου 2013
Αρ. Πρωτ.: 18524

Επανερχόμενοι στο θέμα της ορθής συμπλήρωσης της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Συνταγών (ΣΚΠ) θα θέλαμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα: 

Η ΣΚΠ (δείγμα της οποίας επισυνάπτεται) συμπληρώνεται αφού πρώτα έχουν ταξινομηθεί ανά ημερομηνία και έχουν αριθμηθεί όλες οι συνταγές φαρμάκων που εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια του μήνα και πρόκειται να υποβληθούν στον ΕΟΠΥΥ. 

Αναλυτικότερες οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου 
Συμπλήρωση πεδίων

ΜΗΝΑΣ: Αριθμητικά ο μήνας που εκτελέστηκαν οι συνταγές που υποβάλλονται (π.χ. 02,10) 
ΕΤΟΣ: Το (τετραψήφιο) έτος (π.χ. 2013)  
ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ο αριθμός της ενεργής σύμβασης του φαρμακείου με τον ΕΟΠΥΥ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Η επωνυμία του φαρμακείου 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οδός - Αριθμός - ΤΚ - Περιοχή 
ΓΡΑΜΜΗ ΗΜΕΡΑΣ: 
1η στήλη: «Ημέρα» Αναγράφεται η ημέρα (π.χ. 01, 22, 31) του μήνα που αφορούν τα στοιχεία της κάθε γραμμής. 
2η στήλη: «Α/Α τελευταίας συνταγής» Αναγράφεται ο αύξων αριθμός που πήρε κατά την αρίθμηση των συνταγών η τελευταία συνταγή φαρμάκων της συγκεκριμένης ημέρας.
3η Στήλη: «Αξία Συνταγών» Αναγράφεται το άθροισμα των αξιών (υπολογιζόμενων με τιμές αναφοράς) όλων των συνταγών φαρμάκων που εκτελέστηκαν την συγκεκριμένη ημέρα (00:00 - 24:00). 
4η Στήλη: «Συμμετοχή Ασφαλισμένων» Αναγράφεται το άθροισμα των ποσών που κατέβαλαν οι ασφαλισμένοι ως συμμετοχή (ποσοστό 10% ή 25% επί της τιμής αναφοράς κάθε φαρμάκου) για τα φάρμακα της κάθε συνταγής που εκτελέστηκε την συγκεκριμένη ημέρα. 
5η Στήλη: «Επιβάρυνση ΕΟΠΥΥ» Αναγράφεται το μισό (50%) του αθροίσματος των διαφορών «Λιανική Τιμή - Τιμή Αναφοράς» για όλα τα φάρμακα της θετικής λίστας που εκτελέστηκαν με τις συνταγές της συγκεκριμένης ημέρας και που επιβαρύνει τον ΕΟΠΥΥ (το άλλο 50% το έχουν ήδη καταβάλει οι ασφαλισμένοι). 

ΓΡΑΜΜΗ «ΚΛΙΝΙΚΩΝ»: (Συμπληρώνεται μόνο από τα φαρμακεία διανομής) 
Αναγράφονται (με τη σειρά των πεδίων από αριστερά προς τα δεξιά): 
• Το πλήθος των συνταγών κλινικών που εκτελέστηκαν από το φαρμακείο το συγκεκριμένο μήνα, 
• Το άθροισμα των αξιών (υπολογιζόμενων με τιμές αναφοράς) όλων των συνταγών κλινικών, και 
• Το μισό (50%) του αθροίσματος των διαφορών «Λιανική Τιμή - Τιμή Αναφοράς» για όλα τα φάρμακα της θετικής λίστας που εκτελέστηκαν με τις συνταγές κλινικών του συγκεκριμένου μήνα και που επιβαρύνει τον ΕΟΠΥΥ. 

ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΝΟΛΩΝ: Αναγράφονται τα σύνολα των αντίστοιχων στηλών. 
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ: Υπολογίζεται με τον τύπο: 
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ = Σ Αξίας - Σ Συμμετοχής + Σ Επιβάρυνσης ΕΟΠΥΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ:
Αριθμός: Η Σειρά (εάν υπάρχει) και ο αριθμός του τιμολογίου φαρμάκων Ημερομηνία: Η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου 
Αξία: Η συνολική αξία του τιμολογίου 
Τιμολόγια: Το πλήθος των τιμολογίων που υποβάλλονται (εάν π.χ. πρόκειται να υποβληθούν ένα χρεωστικό τιμολόγιο φαρμάκων, ένα πιστωτικό τιμολόγιο φαρμάκων και ένα χρεωστικό τιμολόγιο αναλωσίμων πρέπει να αναγραφεί ο αριθμός 3. Τα αναλυτικά στοιχεία που αναγράφηκαν στα προηγούμενα πεδία πρέπει να αναφέρονται στο χρεωστικό τιμολόγιο των φαρμάκων). 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ: Η ΣΚΠ σφραγίζεται με τη σφραγίδα του φαρμακείου. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Αναγράφεται με τη μορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ η ημερομηνία συμπλήρωσης της ΣΚΠ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: Η ΣΚΠ υπογράφεται από τον υπεύθυνο φαρμακοποιό. 

Υπενθυμίζεται ότι: 
1. Η ΣΚΠ αφορά σε συνταγές φαρμάκων. Οι χορηγήσεις αναλωσίμων δεν είναι συνταγές φαρμάκων και ως εκ τούτου δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην ΣΚΠ. 
2. Για τα αναλώσιμα του σακχαρώδη διαβήτη δεν απαιτείται ξεχωριστή ΣΚΠ, ωστόσο 
3. απαιτείται να τιμολογούνται με ξεχωριστό τιμολόγιο και να συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο της υποβολής ως ξεχωριστό «πακέτο». 
4. Σε κάθε τιμολόγιο που εκδίδεται προς τον ΕΟΠΥΥ πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια και ευκρινώς εάν πρόκειται για τιμολόγιο φαρμάκων ή για τιμολόγιο αναλωσίμων. Επιπλέον, κάθε τιμολόγιο θα πρέπει να είναι σφραγισμένο με τη σφραγίδα του φαρμακείου (στην οποία θα πρέπει να εμφανίζεται η επωνυμία και ο ΑΦΜ του φαρμακείου) και υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο του φαρμακείου. 
5. Το τιμολόγιο των αναλωσίμων πρέπει να υποβάλλεται μαζί με την ΣΚΠ και το τιμολόγιο των φαρμάκων εκτός του φακέλου. 

Επί του φακέλου της υποβολής πρέπει να αναγράφονται (δίπλα στα αντίστοιχα στοιχεία των φαρμάκων) το πλήθος των χορηγήσεων αναλωσίμων που υποβάλλονται και το αντίστοιχο αιτούμενο από τον ΕΟΠΥΥ ποσό. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
ΕΛ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου